ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,με κατοίκους εργατικούς , φιλόξενους , τίμιους και προοδευτικούς.-

Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Κυριακή των Μυροφόρων  22 Απριλίου 2018 .
~

~

 
1~*ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ   -1-  Χάρης Δ.  Φέστας 21/04/2018 Αρφαρά: https://youtu.be/p01mLz2OL9c  .-
2~*Πρώτες Βοήθειες -2-  από Χαρ  Δ.  Φέστα Αρφαρά 21/04/2018:
https://youtu.be/2hhqkWOE1CQ    .-
3~*Πρώτες Βοήθειες -3-  από Στρατιωτικό γιατρό Χάρ. Δ. Φέστας  21-04-2018 Αρφαρά: https://youtu.be/HPXE1ZPziC4  .-
4~*Πρώτες Βοήθειες -4-  Αρφαρά 21/04/2018  Χάρ  Δ. Φέστας: :
https://youtu.be/SNzRS674O_g   .-

5~*ΠΡΩΤΕΣ Βοήθειες -5-  Αρφαρά Χάρ  Δ. Φέστας Αρφαρά 21/04/2018: https://youtu.be/37_3tRGJQ-s .-
6~*Πρώτες Βοήθειες  -6- Αρφαρά Χάρης Δ  Φέστας 21/04/2018: https://youtu.be/XDzXMEkNFAs .-
7~*Πρώτες Βοήθειες  -7- Χάρης Δ. Φέστας ΑΡΦΑΡΑ  21/04/2018: https://youtu.be/2Y6UHC5_yX4 .-

 
 
~ Το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Μυροφόρων -22 Απριλίου 2018
~ (Μάρκ. ιε΄ 43 – ιϚ΄ 8)-Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε· καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ ᾿Ιωσήφ. καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ᾿Ιωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται.
* Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.
1. Οἱ τολμήσαντες
Μεγάλη Παρασκευὴ ἀπόγευμα. Σκοτάδι πυκνὸ καλύπτει τὰ πάντα. Ὅλα ἔ-χουν τελειώσει. Στὸ Γολγοθᾶ ἔχει μείνει ἡ Παναγία μας, ὁ Ἰωάννης καὶ κάποιες ἀφωσιωμένες μαθήτριες τοῦ Κυρίου, μ’ ἕναν φόβο νὰ πλανᾶται στὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά τους, τὸν φόβο μήπως μείνῃ τὸ πανάχραντο σῶμα τοῦ Κυρίου ἐπάνω στὸν Σταυρὸ ἄταφο, ἐκτεθειμένο σὲ μύριες προσβολές. Ὁ Πιλᾶτος ἦταν ὁ μόνος ἁρμόδιος νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν τα-φὴ τοῦ ἀχράντου σώματος. Ποιὸς ὅμως θὰ τολμοῦσε μέσα στὴν ἠλεκτρισμένη ἀτμόσφαιρα τῆς ἡμέρας νὰ τὸ ζητήσῃ αὐτό; Κι ἂν μάλιστα πρῶτοι τὸ ζητοῦσαν οἱ ἀρχιερεῖς γιὰ νὰ τὸ βεβηλώσουν; Ἐκείνη τὴν κρίσιμη ὥρα ποὺ δὲν φαινόταν καμμία διέξοδος, ἀναπάντεχα παρουσιάζονται δύο πρόσωπα οὐρανόσταλτα γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό. Δύο κρυφοὶ μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας καὶ ὁ Νικόδημος. Καὶ οἱ δύο ἔντιμα μέλη τοῦ ἰουδαϊκοῦ Συνεδρίου, ἑρμηνευταὶ τοῦ Νόμου, ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων, διδάσκαλοι τοῦ Ἰσραήλ. Διακεκριμένοι λόγῳ τοῦ ἀξιώματος ποὺ εἶχαν ἀλλὰ καὶ τῆς γενικώτερης ὑπολήψεώς τους. Κι ἐνῶ ἦσαν κρυφοὶ μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ, τώρα ἀποκαλύφθηκαν. Δὲν ὑπολόγισαν τοὺς κινδύνους τῆς παράτολμης αὐτῆς ἐνέργειάς τους. Δὲν σκέφθηκαν μήπως χάσουν τὴ θέσι τους, τὸ ἀξίωμά τους, τὸν πλοῦτο τους, τὴν κοινωνική τους καταξίωσι καὶ τὸ χειρότερο, μήπως γίνουν ἀποσυνάγωγοι, ἀφωρισμένοι. Δὲν ὑπολόγισαν τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτά. Διότι ἀγαποῦσαν πολὺ τὸν Κύριο καὶ περίμεναν μὲ πόθο ἱερὸ τὴ βασιλεία του. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος τοὺς ἀξιώνει νὰ γίνουν οἱ μυροφόροι καὶ ἐνταφιασταὶ τοῦ ἁγίου σώματός του. Μὲ σφιγμένες τὶς καρδιές τους, συγκλονισμένοι, ἀγγίζουν τὸ πανάσπιλο σῶμα τοῦ Σταυρωθέντος, τὸ ἀποκαθηλώνουν καὶ τοῦ ἀποδίδουν τὸ σεβασμὸ καὶ τὴ νεκρικὴ τιμή. Ὁ Νικόδημος μάλιστα εἶχε φέρει γιὰ τὴν ταφὴ ἑκατὸ λίτρα σμύρνας καὶ ἀλόης.
Ἔχει λοιπὸν τοὺς ἀνθρώπους του ὁ Θεός. Ἀκόμη κι αὐτοὺς ποὺ ἐμεῖς δὲν ὑπολογίζουμε, δὲν περιμένουμε. Αὐτοὶ κάποτε παρουσιάζονται σὲ δύσκολες στιγμὲς καὶ ἐποχὲς καὶ γίνονται οἱ πλέον δυνατοὶ καὶ ἀμετακίνητοι κήρυκες τῆς πίστεως καὶ ἀποδεικνύουν σὲ ὅλους μας ὅτι ζῇ Κύριος ὁ Θεός. Εἶναι ὁ Νικητὴς τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, τῆς ἱστορίας καὶ τῆς ζωῆς μας, εἶναι Αὐτὸς ποὺ «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ. ς΄ 2).
2. Οἱ Μυροφόρες
Κοντὰ στὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου οἱ ἀφωσιωμένες μαθήτριές του μὲ σπαραγμὸ καρδίας βλέπουν τὴν ὅλη ἀποκα-θήλωσι καὶ τὴν ταφή. Πῶς νὰ ἀντέξουν νὰ βλέπουν Αὐτὸν ποὺ σαγήνευε τὰ πλήθη, τώρα νὰ κείτεται νεκρός! Πῶς νὰ ἀντικρύσουν ἄψυχον Αὐτὸν ποὺ ἔδινε ζωή! Πῶς νὰ μπορέσουν νὰ βαστάξουν τὸν πόνο τῆς θανῆς τοῦ πλέον ἀγαπημένου τους προσώπου; Κι ἀφοῦ ἔχυσαν τὰ καυτά τους δάκρυα δίπλα στὸ μνημεῖον, ὅταν τελείωσε ὁ ἐνταφιασμός, ἔφυγαν μὲ στεναγμοὺς καὶ ὀδυρμοὺς γιὰ τὰ σπίτια τους.
Ὁ χρόνος τώρα ἄρχισε νὰ μετράῃ διαφορετικά. Οἱ ὧρες ἀτελείωτες. Κι αὐτὲς ἀνυπομονοῦσαν νὰ παρέλθῃ τὸ Σάββατο γιὰ νὰ τρέξουν καὶ πάλι στὸ μνημεῖο νὰ ἐκδηλώσουν μὲ τὰ μύρα καὶ τὰ δάκρυά τους τὸν πόνο τους καὶ τὴν ἀγάπη τους. Εἶχαν δεῖ βέβαια ὅτι οἱ δύο μαθηταὶ ἐμύρωσαν τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. Ἀλλὰ αὐτὲς δὲν τὸ θεωροῦν ἀρκετό. Ἀγοράζουν κι ἄλλα ἀρώματα, πολλά, διαφορετικὰ ἴσως. Σκέπτονται πὼς ὅ,τι κι ἂν κάνουν γιὰ τὸν Ἰησοῦ δὲν εἶναι ποτὲ ἀρκετὸ καὶ ἀντάξιο τῆς ἀγάπης του. Ἴσως ἀκόμη πολυτιμότερα ἦταν τὰ καυτά τους δάκρυα ποὺ ἔχυσαν γι’ Αὐτόν. Πόσο πολὺ ἀγαποῦσαν οἱ μαθήτριες τοῦ Κυρίου τὸν Διδάσκαλό τους. Δὲν ἔκλεισαν ἴσως μάτι ὅλη τὴ νύχτα. Καὶ τώρα, πρὶν καλά – καλὰ ξημερώσῃ, τρέχουν μὲ τὰ μάτια κατακόκκινα ἀπὸ τὸ κλάμα καὶ τὴν καρδιὰ νὰ γοργοχτυπᾷ ἀπὸ τὸν πόθο νὰ δοῦν καὶ πάλι ἔστω καὶ νεκρὸ τὸν ἀγαπημένο τους Ραββί, τὸν Χριστό. Κι ἐπειδὴ ἀγαποῦν, δὲν ὑπολογίζουν κανένα ἐμπόδιο στὸν δρόμο τους. Οὔτε τὸν φόβο τῆς νύχτας οὔτε τὸν φόβο τῶν Ἰουδαίων οὔτε τὸν φό-βο τῶν Ρωμαίων στρατιωτῶν οὔτε τὸν φόβο τῶν ληστῶν. Κι ἐνῶ ἤξεραν ὅτι πελώριος λίθος ἐσφράγιζε τὸ μνῆμα, κι αὐτὸ ἀκόμη δὲν ἀνέκοψε τὴν πορεία τους. Ἡ καρδιά τους κτυποῦσε γιὰ τὸν Χριστό. Τρέχουν στὸν τάφο, ἐνῶ κανεὶς ἀπὸ τοὺς μαθητὰς δὲν τόλμησε νὰ ἔλθῃ ἐκεῖ πρὶν ἀπὸ αὐτές.
Μόλις ὅμως πλησίασαν ἐκεῖ, συνειδητοποίησαν πὼς ὅλα τὰ ἐμπόδια εἶχαν ξεπεραστῆ. Οἱ φρουροὶ ἄφαντοι, ὁ λίθος εἶχε ἀποκυλισθῆ μακριὰ ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ μνημείου, ὁ δρόμος πρὸς τὸν Χριστὸ ἀνοικτός, καὶ μπροστά τους ἄγγελοι φωτεινοί, ἀκτινοβόλοι, κήρυκες τῆς Ἀναστάσεως. Πῶς ἄλλαξαν τόσο ἀστραπιαῖα ὅλα γύρω τους καὶ μέσα τους; Πῶς ἄντεξαν αὐτὴ τὴν ξαφνικὴ μεταβολὴ τῶν γεγονότων καὶ τῶν συναισθημάτων τους; Πῶς τὸ σκοτάδι ἔγινε φῶς καὶ ἡ μαύρη ἀπελπισία χρυσῆ ἐλπίδα; Πῶς τόσο ξαφνικὰ ἡ ἀπογοήτευσι ἔγινε ξέφρενη χαρά, ὁ πόνος ἐνθουσιασμός, ἔκστασι καὶ θαυμασμός;
Καὶ ἔγιναν οἱ γυναῖκες αὐτὲς ὄχι μόνον εὐαγγελίστριαι τῆς Ἀναστάσεως στοὺς Ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀγγελιοφόροι, σ’ ὅλες τὶς ἐποχές, τοῦ μεγάλου διδάγματος: Ὅσοι ζητοῦν μὲ πόθο τὸν Κύριο καὶ πορεύονται μὲ ἅγιο ζῆλο στὸν δρόμο του, θὰ βροῦν τὶς δυσκολίες ποὺ παρεμβάλλονται στὴν πορεία τους νὰ ἐκμηδενίζωνται μὲ θαυμαστὸ τρόπο. Θὰ βλέπουν τὴν παρουσία τοῦ Ἀναστάντος νὰ ἐκδηλώνεται ἄμεσα καὶ κυριαρχικὰ πάνω ἀπὸ κάθε προσδοκία. Καὶ θὰ διαλαλοῦν μὲ ὅλη τους τὴ δύναμι: Χριστὸς ἀνέστη!
~  ** 22 Απριλίου: Εορτή του Οσίου Θεοδώρου του Συκεώτου
~ Τη μνήμη του Οσίου Θεοδώρου του Συκεώτου και Επίσκοπου Αναστασιουπόλεως τιμά σήμερα, 22 Απριλίου, η Εκκλησία μας.
*  Ο Όσιος Θεόδωρος γεννήθηκε στο χωριό Συκέα ή Συκεών της Αναστασιοπόλεως, πρώτης πόλεως της επαρχίας Αγκυρανών και ήταν υιός της πόρνης Μαρίας και του Κοσμά, αποκρισάριου (ταχυδρόμος) του βασιλέως Ιουστινιανού.
Η εκ πορνείας γέννηση του Οσίου δεν εμπόδισε τον Θεό να τον αναδείξει Αρχιερέα τιμιότατο και να τον πλουτίσει με παράδοξες θεοσημείες και θαυματουργίες.
Στο σχολείο προέκοπτε στη μάθηση και σε ηλικία δέκα ετών έδειξε κλίση στο μοναχικό βίο.
Μια νύχτα και ενώ ο Όσιος είχε γίνει δωδεκαετής, εμφανίσθηκε σε αυτόν ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος και αφού τον ξύπνησε του είπε: «Σήκω, Θεόδωρε, έφθασε ο όρθρος, πάμε να προσευχηθούμε».
Ο Όσιος είχε τόση ευλάβεια προς τον Άγιο Γεώργιο, ώστε κάθε μεσημέρι φεύγοντας από το σχολείο ανέβαινε στο γειτονικό πετρώδες όρος, όπου ήταν το προσκύνημα του Αγίου Γεωργίου. Τον οδηγούσε ο ίδιος ο Άγιος με τη μορφή ενός παλικαριού.
Ο Όσιος ακολούθησε τη μοναχική πολιτεία σε νεαρή ηλικία με την ευλογία του Επισκόπου Αναστασιοπόλεως Θεοδοσίου. Λίγο αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος. Αμέσως επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους και έλαβε το σχήμα του μοναχού στη μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου του Χουζιβά.
Στην συνέχεια επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του και παρέμεινε μόνιμα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Εκεί οικοδομούσε τον εαυτό του με νηστείες και χαμαικοιτίες, με αγρυπνίες και ψαλμωδίες, γι’ αυτό και απολάμβανε από μέρος του Θεού, ποταμό από περισσότερα χαρίσματα εναντίων των ακαθάρτων πνευμάτων και των κάθε είδους ασθενειών.
Η μητέρα του, έχοντας φρόνημα σαρκικό, εγκατέλειψε τον υιό της και αφού πήρε όσο μέρος της περιουσίας της αναλογούσε, νυμφεύθηκε τον Δαβίδ, άνδρα της αυτοκρατορικής φρουράς της Άγκυρας.
Η αδελφή της μητέρας του, η Δεσποινία, η μητέρα της Ελπιδία και η αδελφή του Οσίου, η Βλάττα, δεν δέχονταν να αποχωρισθούν από αυτόν. Απεναντίας παρατηρούσαν με προσοχή την ενάρετη ζωή του και προσπαθούσαν να τον μιμηθούν όσο μπορούσαν, εξαγνίζοντας και αγιάζοντας τον εαυτό τους με σωφροσύνη και καθαρότητα βίου, με ελεημοσύνες και προσευχές.
Μετά τον θάνατο του Επισκόπου Αναστασιοπόλεως, Τιμοθέου, οι κάτοικοι της πόλεως, κληρικοί και λαϊκοί, πήγαν στην Άγκυρα και ζήτησαν από τον Μητροπολίτη Αγκύρας, Παύλο, να αναδείξει Επίσκοπο της πόλεώς τους τον Όσιο Θεόδωρο. Ο Όσιος δεν δεχόταν με κανένα τρόπο την πρόταση αυτή. Έτσι οι Χριστιανοί κατέφυγαν στη βία. Τον έβγαλαν έξω και αφού τον τοποθέτησαν επάνω σε ένα φορείο, τον απήγαγαν.
Κατά την χειροτονία του σε Επίσκοπο κάποιος είδε ένα τεράστιο αστέρι που ακτινοβολούσε, να κατέρχεται από τον ουρανό και να στέκεται επάνω στην εκκλησία, αστράφτοντας και φωτίζοντας την πόλη και την γύρω περιοχή.
Ο Όσιος Θεόδωρος έφθασε στην Αναστασιόπολη μαζί με τον Επίσκοπο της πόλεως Κίννας, Αμίαντο, από τον οποίο ενθρονίσθηκε. Έκτοτε έλαμπε συνεχώς ως ήλιος με τα θεία χαρίσματα των ιαμάτων, με την αυστηρότητα του βίου του, με όλες τις αρετές και τις αγαθοεργίες.
Ο Όσιος Θεόδωρος επιθύμησε να επισκεφθεί για δεύτερη φορά τα Ιεροσόλυμα. Εκεί προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό, τον Τάφο του Κυρίου και όλα τα αγιάσματα που υπήρχαν στην περιοχή, καθώς και τα κοντινά μοναστήρια. Τον ενοχλούσε όμως ο λογισμός και τον έπεισε τελικά να μην επιστρέψει πίσω στην πατρίδα του, αλλά να ζήσει ησυχαστική ζωή σε κάποιο από τα μοναστήρια που υπήρχαν εκεί.
Νόμισε πως είχε πέσει έξω από το μοναχικό μέτρο, επειδή ανέλαβε την πνευματική ευθύνη της Επισκοπής και διότι τον στεναχωρούσαν οι ενοχλητικές καταστάσεις που υπήρχαν σε αυτήν. Πήγε λοιπόν στη Λαύρα του Αγίου Σάββα και ζούσε εκεί σε ένα κελλί κάποιου αγωνιστή μοναχού, που τον έλεγαν Ανδρέα.
Κάποια νύχτα όμως παρουσιάσθηκε στον ύπνο του ο Άγιος Γεώργιος και, αφού του έδωσε ένα ραβδί, του είπε: «Σήκω και περπάτα, διότι πολλοί άνθρωποι λυπούνται, γιατί απουσιάζεις. Δεν είναι επιτρεπτό να εγκαταλείψεις την Επισκοπή σου και να ζεις εδώ». Έτσι ο Όσιος αποχαιρέτισε τους πατέρες της μονής και πήρε τον δρόμο της επιστροφής.
Όταν έφθασε στα μέρη της Γαλατίας, κοντά στο μοναστήρι των Δρυΐνων, τους παρήγγειλε να μην μιλήσουν σε κανέναν γι’ αυτό, καθώς αυτοί που βρίσκονταν εκεί δεν τον γνώριζαν. Ωστόσο η φήμη του Οσίου κυκλοφόρησε παντού. Έτσι έρχονταν πολλοί στο μοναστήρι, για να λάβουν την ευλογία του.
Από εκεί ο Όσιος επέστρεψε στην Αναστασιόπολη προξενώντας έτσι με την επιστροφή του, χαρά σε όλους. Όμως ο Όσιος είχε αποφασίσει να παραιτηθεί, για να ακολουθήσει την ησυχαστική οδό. Για τον λόγο αυτό συνάντησε τον Επίσκοπο Αγκύρας Παύλο και τον παρακάλεσε να αποδεχθεί την παραίτησή του.
Ο Επίσκοπος Παύλος δεν ήθελε να δεχθεί την παραίτηση του Οσίου. Και αφού έγινε έντονη συζήτηση μεταξύ τους, στο τέλος αποφάσισαν να στείλουν μήνυμα στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, Κυριακό, για να του θέσουν το θέμα αυτό.
Ο Πατριάρχης Κυριακός, με την προτροπή του βασιλέως, έδωσε εντολή στον Μητροπολίτη Αγκύρας να δεχθεί το αίτημα του Οσίου, να του δώσει μάλιστα και το ωμοφόριο της Επισκοπής, για να διατηρεί το αξίωμά του, καθώς ήταν άγιος άνθρωπος και αποχωρούσε από την Επισκοπή χωρίς να έχει διαπράξει αδίκημα.
Έτσι ο Όσιος ήρθε στην περιοχή της Ηλιουπόλεως και απομονώθηκε στο ναό του Αρχαγγέλου στην Άκρηνα, πολύ κοντά στο χωριό Πίδρος. Την ίδια εποχή ο Όσιος έλαβε επιστολές και από τον βασιλέα Μαυρίκιο και τον Πατριάρχη Κυριακό, οι οποίοι τον προέτρεπαν να επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη και να τους ευλογήσει. Έτσι λοιπόν πήγε στη θεοφύλακτη πόλη, όπου κήρυξε το λόγο του Θεού και θεράπευσε πολλούς.
Ο Όσιος επέστρεψε στη Γαλατία, αλλά επισκέφθηκε για δεύτερη φορά την Κωνσταντινούπολη, το έτος 610 μ.Χ., επί Πατριάρχου Θωμά, στον θάνατο του οποίου βρέθηκε. Και αφού τιμήθηκε από τον Πατριάρχη Σέργιο επανήλθε στο μοναστήρι του, όπου συνέχισε το θεοφιλή βίο του.
Ο Όσιος Θεόδωρος κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 613 μ.Χ.
Απολυτίκιο:
Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.Εκ σπάργανων επλήσθης της θείας χάριτος, και τω Θεώ ανετέθης ως Σαμουήλ ο κλεινός, την υπέρτιμον στολήν Πάτερ κληρούμενος, όθεν θαυμάτων αυτουργός, και Χριστού μυσταγωγός, Θεόδωρε ανεδείχθης, θεοδωρήτως εκλάμπων, τας ψυχοτρόφους δωρεάς τοις πιστοίς.
~* Απολυτίκιο Αγ. Θεοδώρου του Συκεώτου Επισκόπου Αναστασιουπόλεως - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  : https://youtu.be/PxQz_7uIGoQ .-

*** Ο καιρός  σήμερα  Κυριακή στην Καλαμάτα 
 O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα  Κυριακή 22/4/2018 προβλέπεται αίθριος.
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι καθαρός και ξάστερος. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες σποραδικές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στην ελάχιστη τιμή της και θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 40-75%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Α-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 1-2 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 1-2 μποφόρ, το μεσημέρι θα ενισχυθούν, στα 2-3 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 1-2 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το http://kalamata.meteoclub.gr/

*** Ανταλλαγή των δύο Ελλήνων με τους οκτώ Τούρκους ζητά ο Ερντογάν Ανοιχτός στο ενδεχόμενο να εξετάσει την απελευθέρωση των δύο ελλήνων στρατιωτικών, εάν η Αθήνα από την πλευρά της προβεί στην έκδοση των οκτώ τούρκων αξιωματικών, που έχουν ζητήσει άσυλο στη χώρα μας, δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος
~ Ανοιχτός στο ενδεχόμενο να εξετάσει την απελευθέρωση των δύο ελλήνων στρατιωτικών, εάν η Αθήνα από την πλευρά της προβεί στην έκδοση των οκτώ τούρκων αξιωματικών, που έχουν ζητήσει άσυλο στη χώρα μας, δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Από εμάς ζήτησαν να δώσουμε τους δύο έλληνες στρατιωτικούς. Κι εμείς τους είπαμε πως υπάρχουν οκτώ στρατιωτικοί που προσπάθησαν να κάνουν πραξικόπημα. Πρώτα αυτούς πρέπει να μας δώσετε. Αν μας δώσετε αυτούς, τότε μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι τους άλλους. Διότι αυτοί έκαναν παραβίαση συνόρων» ανέφερε σε συνέντευξή του στον φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό σταθμό NTV, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Ερντογάν συνδέει τόσο ξεκάθαρα την μοίρα των ελλήνων στρατιωτικών με εκείνη των οκτώ Τούρκων, για τους οποίους (σ.σ. Έλληνες) μέχρι σήμερα ισχυριζόταν πως είναι απόφαση της «ανεξάρτητης τουρκικής δικαιοσύνης».  «Η ειρήνη με την Ελλάδα αξίζει όσο καμία άλλη»Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο κ. Ερντογάν, στην ίδια συνέντευξη, υποστήριξε την ανάγκη ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών, μετριάζοντας τη ρητορική που κυριάρχησε στο λόγο του τους τελευταίους μήνες«Τώρα θέλουμε ειρήνη… Η ειρήνη με την Ελλάδα αξίζει όσο καμία άλλη» υπογράμμισε ο τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί άλλες εντάσεις μεταξύ των γειτονικών χωρών.Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στον έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ως τον «νεαρό και δυναμικό πρωθυπουργό της Ελλάδας», ο οποίος «θέλει να κάνει ένα καινούργιο βήμα».«Αυτό το διαπίστωσα στην επίσκεψή μου στην Ελλάδα, και στο ίδιο πνεύμα είδα και τον Έλληνα Πρόεδρο» πρόσθεσε.
 «Ο Τσίπρας είναι ένας νέος και δυναμικός πρωθυπουργός, επιθυμεί νέα βήματα. Στην τελευταία μου επίσκεψη είδα ότι και ο πρόεδρος κινείται στο ίδιο κλίμα. Να αφήσουμε τις διαμάχες (σ.σ. του τύπου): «Εσύ πήρες περισσότερα, εμείς δώσαμε λιγότερα». Τελικά πρόκειται για τη θάλασσα και τον αέρα. Να περνάνε ελεύθερα τα πλοία, τα αεροσκάφη να πετούν ανενόχλητα. Όμως το να μην πράττουμε αυτά, μας δημιουργεί άλλα προβλήματα. Κι όταν δημιουργούνται, το τίμημα γίνεται βαρύ. Εμείς θέλουμε να τελειώσουν αυτά, να βάλουμε μια τελεία».
Η Τουρκία, σύμφωνα με τον Ερντογάν, δεν επιθυμεί να αποτελεί απειλή για την Ελλάδα: «Αν εκείνοι θεωρούν την Τουρκία απειλή, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτε. Αλλά εμείς δεν έχουμε την λόξα να απειλούμε κανέναν».Επιμένουν για το «κατέβασμα» της ελληνικής σημαίαςΟ τούρκος πρόεδρος επέμεινε, επίσης, στην εκδοχή ότι τουρκικές ειδικές δυνάμεις κατέβασαν ελληνική σημαία από βραχονησίδα. «Αυτοί οι τρεις που ύψωσαν τη σημαία δεν ήξεραν ότι θα υπάρξει αντίδραση; Οι ειδικές μας δυνάμεις πήγαν στη βραχονησίδα και κατέβασαν τη σημαία».

*** Κυβερνητικό βέρτιγκο με το βλέμμα σε πρόωρες κάλπες
 Όσο οι πολίτες βλέπουν τη διαχειριστική ανεπάρκεια, τόσο το Μαξίμου γίνεται πιο επιθετικό κι επικίνδυνο
~  Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η κυβέρνηση, παρά τις προσπάθειες που κάνει επιμελώς να δείξει ότι τα πάντα κινούνται σε θετική κατεύθυνση.
Οι ανοίκειες και πέραν πάσης αμφιβολίας αντιδημοκρατικές επιθέσεις που εξαπολύει το Μέγαρο Μαξίμου σε όσους δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό του δείχνει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό.Μπορεί να μην «άρεσαν» τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που δημοσίευσαν τα «Νέα Σαββατοκύριακο», ωστόσο, η πραγματικότητα είναι σκληρή, και για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Οικονομία, ανεργία και εσχάτως τα εθνικά θέματα, είναι τα τρία πιο «καυτά» (και άλυτα) προβλήματα για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Παρά τις διακηρυγμένες υποσχέσεις της κυβέρνησης Τσίπρα – Καμμένου για επίλυση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους Ελληνες, ημέρα με την ημέρα η κατάσταση χειροτερεύει.Το αφήγημα της «καθαρής» εξόδου κάηκε αφού η οικονομική κρίση δεν έχει παρέλθει, η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε γενναίες μεταρρυθμίσεις που έχει δεσμευτεί, το επενδυτικό κλίμα έχει βελτιωθεί ελάχιστα και οι αγορές κάθε άλλο παρά προεξοφλούν ανέφελη πορεία της οικονομίας. Αλλά και τα μηνύματα των δανειστών δεν είναι αισιόδοξα και ο Μάιος – Ιούνιος είναι κρίσιμοι μήνες για τις διαπραγματεύσεις, τόσο για το αυστηρό πρόγραμμα εποπτείας μετά τον Αύγουστο όσο και για την ελάφρυνση του χρέους.Και βεβαίως, το κρίσιμο στοίχημα βελτίωσης της καθημερινότητας έχει χαθεί αφού οι πολίτες δεν αισθάνονται βελτίωση στα οικονομικά τους. Το γεγονός ότι οι φόροι θα μειωθούν, όπως είπε πρόσφατα ο υφυπουργός Δ. Λιάκος, από το 2020, σημαίνει ότι για τα εισοδήματα 2017, 2018, 2019 και 2020, η φορολόγηση θα είναι ίδια. Αλλά και πολύ χειρότερη όταν θα εφαρμοστεί το αφορολόγητο, από του χρόνου ή από το 2020.Στο δεύτερο πρόβλημα των πολιτών, την ανεργία η κυβέρνηση καυχιέται για μείωσή της κατά 3-4 μονάδες, αποκρύβοντας ότι πρόκειται για υποαμειβόμενες θέσεις, για μερικής απασχόλησης κατά κύριο λόγο, για εποχικές δουλειές λόγω της μακράς τουριστικής σεζόν. Οσο δεν γίνονται επενδύσεις που θα φέρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας τόσο θα είναι αδύνατη η ανακοπή του κύματος μετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό.Τέλος, το τρίτο πρόβλημα είναι τα εθνικά θέματα με τον κόσμο να αντιλαμβάνεται τη διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης και την αδυναμία της να σταθεί στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων. Οι πολίτες εκτιμούν ότι παίζονται επικίνδυνα επικοινωνιακά παιχνίδια, τόσο στα ελληνοτουρκικά όσο και στο Σκοπιανό και γι’ αυτό ρίχνουν «μαύρο» στην κυβέρνηση. Μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων αισθάνονται φοβισμένοι για τις εξελίξεις και κυρίως για το αν είναι σε θέση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να αντιμετωπίσει τους κινδύνους.Οσο τα προβλήματα διογκώνονται τόσο φαίνεται και η «γύμνια» της κυβέρνησης η οποία επιχειρείται να συγκαλυφθεί με δύο τρόπους.Ο πρώτος είναι η προσπάθεια εξωραϊσμού της πραγματικότητας. Η επιχείρηση να πειστεί ο κόσμος ότι όλα πάνε καλά. Ακόμη και τα περιφερειακά συνέδρια αυτό το σκοπό έχουν, να αναδείξουν μια Ελλάδα εξωστρεφή που έχει ξεπεράσει την οικονομική κρίση. Και η επιμονή Τσίπρα στη δέσμευση ότι έρχεται μια ιστορική εποχή με το τέλος των μνημονίων δείχνει την προσπάθεια να επανακάμψει ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που είναι απογοητευμένοι.Ο δεύτερος τρόπος είναι η επίθεση του Μαξίμου σε κάθε «εχθρό». Είτε είναι δημοσιογράφος, είτε μέσω ενημέρωσης, είτε πολιτικός ή επιχειρηματικός αντίπαλος. Είτε βεβαίως, χτυπώντας ανεξάρτητες αρχές και θεσμούς όπως τα δικαστήρια (που εκδίδουν αποφάσεις που δεν αρέσουν στην κυβέρνηση), η Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ.  
Οι διαρροές και ανακοινώσεις που εκδίδονται ανά τακτά διαστήματα ξεφεύγουν κάθε έννοιας πολιτικού πολιτισμού και δείχνουν την «αλλεργία» που έχει η κυβέρνηση στην αντίθετη άποψη, στην αλήθεια που αν δεν είναι δική της τότε είναι ψέμα.
Οσο οι κ. Τσίπρας και Καμμένος χάνουν τη δύναμη τους στην κοινωνία τόσο πιο σκληροί με τους αντιπάλους τους είναι. Και όσο αποδεικνύουν ότι είναι σε αποδρομή τόσο πιο επικίνδυνοι γίνονται για την Ελλάδα.Σύμφωνα με πληροφορίες, η αίσθηση της βαθιάς πολιτικής κρίσης που περνά η χώρα έχει βάλει σε δεύτερες σκέψεις την κυβέρνηση ως προς τις εκλογές και το χρόνο που θα γίνουν. Σενάρια που ενισχύονται από το «αντάρτικο» των 53+ και του Νίκου Φίλη αλλά και από την μερική «αυτονόμηση» Καμμένου για τον οποίο πνέουν μένεα στον ΣΥΡΙΖΑ.Και δεν είναι καθόλου τυχαία τρία στοιχεία που είναι δείγμα μιας μακράς προεκλογικής περιόδου στην οποία έχουμε εισέλθει.Το πρώτο είναι ότι γίνονται πολλά «ρουσφέτια», προσλήψεις, χρηματοδότηση δήμων με εκατομμύρια ευρώ, υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα για μείωση φόρων, ακόμη και για εξαίρεση από τα διόδια.Το δεύτερο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αρχίσει να είναι όλο και πιο εξωστρεφής. Βγαίνει πιο συχνά από το Μαξίμου, κάνει ταξίδια στην περιφέρεια, μιλά και παρεμβαίνει πιο συχνά.Και το τρίτο είναι οι παρασκηνιακές συζητήσεις για μετεκλογικές συνεργασίες ΣΥΡΙΖΑ με άλλα κόμματα καθώς και οι αναταράξεις που υπάρχουν σε διάφορους χώρους, από την ακροδεξιά μέχρι τους πολιτικούς χώρους αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ όπου συζητούν για πιθανές συμμαχίες.Όλα τα παραπάνω δείχνουν… κάλπες οι οποίες θα κριθούν κυρίως από τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές αλλά και από ένα απρόβλεπτο σκηνικό με την Τουρκία.

*** Γερμανοί αρχιτέκτονες στην Καλαμάτα με προτάσεις αναβάθμισης 
Έξι Γερμανοί αρχιτέκτονες, φοιτητές και καθηγητές από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και αρχιτέκτονες της Καλαμάτας, υπάλληλοι του Δήμου και ελεύθεροι επαγγελματίες, ξεκινούν από αύριο 23 Απριλίου 2018 και μέχρι τις 27 του μήνα μία από κοινού αρχιτεκτονική προσέγγιση και έκφραση απόψεων σχετικά με την αναδιαμόρφωση κρίσιμων περιοχών της Καλαμάτας, όπως οι κατωτέρω:
Α. Ζώνη ποταμού Νέδοντα: Νότιο τμήμα ποταμού Νέδοντα (διευθετημένη κοίτη). Βόρειο τμήμα ποταμού Νέδοντα (ανοικτή κοίτη και παρόχθια ζώνη).
Β. Περιοχή δυτικής ακτής Καλαμάτας: Από εκβολή Νέδοντα και δυτικά
Γ. Περιοχή ανατολικής ακτής Καλαμάτας: Μαρίνα - λιμάνι - Ανατολική Παραλία. Ακτή Μικρής Μαντίνειας (παρεμβάσεις στα λιμενικά έργα προστασίας).
Οι εργασίες του φόρουμ αρχιτεκτονικής θα διεξαχθούν στο ιστορικό Δημαρχείο, θα υπάρξει δε κατάληξη και πόρισμα με τις προτάσεις των αρχιτεκτόνων.

*** Η “Camille Claudel Mudness” με τη Μάνια Παπαδημητρίου στην Καλαμάτα 
Η παράσταση “Camille Claudel Mudness” με τη Μάνια Παπαδημητρίου θα παρουσιαστεί στην Κεντρική Σκηνή ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας την Τετάρτη, 25 Απριλίου, στις 9.00 το βράδυ.
Την ξεχασμένη για πολλές δεκαετίες και παραγνωρισμένη Γαλλίδα γλύπτρια και ζωγράφο Καμίγ Κλοντέλ ενσαρκώνει η Μάνια Παπαδημητρίου, στο έργο του Γιάννη Λασπιά «Camille Claudel Mudness». Αυτό έκανε πρεμιέρα το 2017, στο Θέατρο «Πόλη».
Μαζί της η Αγγελική Καρυστινού ως Κονστάνς Πασκάλ.
H Μαρίνα Χρονοπούλου συνοδεύει με το πιάνο της εκτελώντας τις δικές της δημιουργικές συνθέσεις για την παράσταση. Το έργο σκηνοθετεί ο Πάνος Κούγιας, ένας από τους ταλαντούχους νέους σκηνοθέτες, απόφοιτος του Θεάτρου Τέχνης.
Το έργο διαδραματίζεται το 1913, έξω απ’ το Παρίσι, στο ψυχιατρικό άσυλο Βιλ-Εβράρ του Νεγί-σιρ-Μαρν. Η πρώτη γυναίκα που καταφέρνει να γίνει ψυχίατρος στη Γαλλία, η μετανάστρια απ’ την Ρουμανία Κονστάνς Πασκάλ, αποφασίζει ν’ αναλάβει την υπόθεση της γλύπτριας Καμίγ Κλοντέλ, η οποία έχει μεταφερθεί εκεί, παρά τη θέλησή της, απ’ την οικογένεια της, για σοβαρή ψυχική διαταραχή. Μέσα απ’ τις συναντήσεις τους ξετυλίγονται οι αντισυμβατικές ζωές των δυο γυναικών κι αναπτύσσεται ένας ισχυρός δεσμός που ξεπερνά τη σχέση γιατρού-ασθενή. Πάρα τις προσπάθειες της γιατρού και τη σταδιακή βελτίωση της ψυχικής υγείας της Καμίγ, η Κοστάνς θα ’ρθει αντιμέτωπη μ’ ένα ολόκληρο σύστημα που καταδικάζει σε εγκλεισμό κι απομόνωση τα άτομα που διεκδικούν το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης κι επιλογής.
Συντελεστές
Κείμενο: Γιάννης Λασπιάς
Σκηνοθεσία: Πάνος Κούγιας
Σκηνικά- κοστούμια: Τζίνα Ηλιοπούλου, Λίνα Σταυροπούλου
Μουσική: Μαρίνα Χρονοπούλου
Κίνηση: Μαρίζα Τσίγκα
Video: Βάσω Μιχαλοπούλου
Φωτογραφίες: Βασίλης Μακρής
 Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων)
Προπώληση εισιτηρίων: Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, Τ.27210-87902, Βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί, Τ. 27210-63690
Πληροφορίες – Κρατήσεις: Αρβανιτίδου Χρύσα, 2310257218, 6934115555

*** Η Σεμιτέκολο τιμά με συναυλία την Καλαμάτα και η πόλη οφείλει ανταπόδοση γεμίζοντας το Πνευματικό 
Όλος ο φετινός κύκλος της Άνοιξης των Πλήκτρων του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας είναι αφιερωμένος στη Νέλλη Σεμιτέκολο, «μια φυσιογνωμία σημαντική της χώρας, αλλά κι έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει προσφέρει στην Καλαμάτα εδώ και 33 χρόνια όλη του την ψυχή» όπως σχολίασε σε συνέντευξη Τύπου ο καλλιτεχνικός διευθυντής, Στάθης Γυφτάκης.
Αυτή την Κυριακή, 22 Απριλίου, στις 9.00 το βράδυ, η κορυφαία Ελληνίδα καλλιτέχνις και ιδιαίτερα αγαπητή καθηγήτρια πιάνου για 4η δεκαετία στις δημοτικές σχολές της Καλαμάτας θα βρεθεί επί σκηνής για μια ξεχωριστή συναυλία, τιμώντας για μια ακόμη φορά την πόλη, που με τη σειρά της οφείλει ανταπόδοση γεμίζοντας το αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου, όπου μάλιστα η είσοδος θα είναι δωρεάν -όπως και σε όλο τον κύκλο της Άνοιξης των Πλήκτρων, χάρις στη χορηγία, για δεύτερη συνεχή χρονιά του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρία Καρέλια, το οποίο ευχαρίστησαν τόσο ο κ. Γυφτάκης όσο και η πρόεδρος της «Φάρις», Αναστασία Μπελογιάννη.
«Είναι η 5η κατά σειρά Άνοιξη των Πλήκτρων και όλες οι συναυλίες που έχουν πραγματοποιηθεί από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας είναι εξαιρετικές, με σπουδαίους καλλιτέχνες» ανέφερε η κα Μπελογιάννη και κάλεσε τους δημότες να παρακολουθήσουν την αυριανή συναυλία, μιλώντας με θερμά λόγια για τη Νέλλη Σεμιτέκολο, «τη σπουδαία καλλιτέχνιδα και δασκάλα μουσικής», η οποία τιμάται μέσα από το φετινό κύκλο ως «μια στάση αγάπης και ευγνωμοσύνης όλων των παιδιών σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου και πάνω απ’ όλα του διευθυντή μας, του Στάθη Γυφτάκη και των καθηγητών μας».
«Σκέφτηκα ότι θα ήταν σημαντικό σε έναν κύκλο που αφορά στο πιάνο να κάνουμε ένα αφιέρωμα στη Νέλλη Σεμιτέκολο –μία από τις σημαντικότερες πιανίστες και προσωπικότητες στο χώρο της μουσικής στον 20ό και 21ο αιώνα. Η Νέλλη θα παρουσιάσει την Κυριακή, 22 Απριλίου, στις 9.00 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης, ένα πολύ εντυπωσιακό πρόγραμμα από το ρεπερτόριο του πιάνου, με μια εμβληματική σονάτα του Beethoven την "Appassionata", την 3η σονάτα του Prokofiev –ένα έργο ιδιαίτερης δυσκολίας και σημαντικό στη φιλολογία του πιάνου, καθώς και κάποια μικρά κομμάτια του Prokofiev τα "Visions fugitives", δηλαδή, Φευγαλέα Οράματα, απ’ όπου και ο τίτλος της συγκεκριμένης συναυλίας» ανέφερε, μεταξύ άλλων από την πλευρά του ο Στάθης Γυφτάκης.
  Κιτσικόπουλος την Τετάρτη,
με Νέλλη και το φινάλε 27/5
Ο κύκλος συναυλιών «Άνοιξη των Πλήκτρων» θα κλείσει στις 27 Μαΐου με μια συναυλία αφιερωμένη στη Νέλλη Σεμιτέκολο, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παίξουν για τη μεγάλη πιανίστρια φίλοι, συνεργάτες και μαθητές της, ορισμένοι μάλιστα από τους οποίους θα έλθουν από τη Γερμανία.
Το πρόγραμμα, όμως, είναι πλούσιο και ενδιάμεσα περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων:
Την Τετάρτη 25 Απριλίου (Πνευματικού Κέντρου, 9.00 μ.μ.) ρεσιτάλ πιάνου με το Μεσσήνιο Μάνο Κιτσικόπουλο, την Κυριακή 29 Απριλίου φιλοξενία του Θοδωρή Τζοβανάκη, την Κυριακή 13 Μαΐου συναυλία με τον Ιγκόρ Πέτριν, στις 20 Μαΐου την Ντιάνα Βρανούση και τον κριτικό-ιστορικό της μουσικής, Γιώργο Μονεμβασίτη, στη συνέχεια συναυλία και διάλεξη της σχέσης Δάντη-Λιστ-Καζαντζάκη από τον Κώστα Γαλάνη.Χ.Ε.

*** Διεύθυνση Πολεοδομίας… 
Η παραίτηση της Διευθύντριας της Πολεοδομίας Καλαμάτας Παναγιώτας Κουράκλη μπορεί να μην έγινε αποδεκτή από το δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες μας το θέμα δεν ολοκληρώθηκε εκεί.
Ήδη στους διαδρόμους των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου υπάρχουν εξυφαίνονται σενάρια και ακούγεται ότι ο κ. Νίκας δεν…ξέχασε το θέμα και σύντομα θα προβεί και στις δέουσες ανακοινώσεις.
Αυτές, μεταξύ άλλων, θα αφορούν την αντικατάσταση της Παναγιώτας Κουράκλη από την Νατάσσα Κυριακοπούλου. Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι ακριβώς οι λόγοι αυτών των πιθανών εξελίξεων, αλλά τόσο ο δήμαρχος όσο και η Νατάσσα Κυριακοπούλου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η σημερινή διευθύντρια της Πολεοδομίας έχει προσφέρει σημαντικό έργο στο δήμο Καλαμάτας, όχι σήμερα, αλλά εδώ και δεκαετίες. Έτσι, λοιπόν, τα όποια πιθανά ρίσκα δικά τους…  Α.Π.

*** Γνωριμία με τον Μικρό Νικόλα στη Βιβλιοθήκη Καλαμάτας 
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας βιβλίου που γιορτάζεται στις 23 Απριλίου, αλλά και του Bookwalk που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας άνοιξε χθες το πρωί τις πόρτες της για να υποδεχθεί παιδιά από 5 έως 11 ετών σε μια ακόμη από τις πολυάριθμες διασκεδαστικές και εκπαιδευτικές δράσεις της. Οι μικροί μαθητές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα «Ήρωες, ελάτε να γνωριστούμε!» που υλοποιείται πανελλαδικά από την Εθνική Βιβλιοθήκη και με παρέα τον γνωστό σκανδαλιάρη Μικρό Νικόλα του Ρενέ Γκοσινί, ο οποίος επιλέχθηκε ανάμεσα στους 147 προτεινόμενους χάρτινους χαρακτήρες, μπήκαν με πολύ κέφι στον κόσμο του βιβλίου. Μαζί με τις υπεύθυνες της Βιβλιοθήκης και τη Διευθύντρια Νινέτα Σωτηράκη ξεφύλλισαν όλα τα βιβλία της σειράς, σε Ελληνικά και Γαλλικά, διάβασαν και εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, ενώ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και αποσπάσματα από την τηλεοπτική εκδοχή.
Στη συνέχεια τα παιδιά έφτιαξαν το προφίλ του ήρωά τους και τον ζωγράφισαν σε πραγματικό μέγεθος. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και θα ταξιδέψει μέσω της εθνικής Βιβλιοθήκης σε όλη την Ελλάδα. Ο δε μικρός Νικόλας θα πρωταγωνιστήσει ή θα συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας για τον επόμενο χρόνο…

***  Απάτες και στη Μεσσηνία από τη μεγάλη σπείρα των τσιγγάνων 
Με καταγωγή από Καλαμάτα δυο εκ των συλληφθέντων 
 Δράση και στη Μεσσηνία είχε η μεγάλη εγκληματική οργάνωση τσιγγάνων που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής για σωρεία απατών, είτε με πωλήσεις οχημάτων είτε με αγορές εμπορευμάτων από ανυποψίαστες εταιρείες.
Επίσης, δύο από τα 33 μέλη που συνελήφθησαν, ένας άντρας και μια γυναίκα, έχουν καταγωγή από την Καλαμάτα. Πρόκειται για μια 26χρονη γυναίκα και έναν 34χρονο άντρα, που έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας τη Νέα Κίο Αργολίδας.
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα των αστυνομικών Αρχών στην Αθήνα έχει εξακριβωθεί ότι η σπείρα έχει εξαπατήσει ένα Μεσσήνιο για την αγορά μιας μοτοσικλέτας, καταφέρνοντας να του αποσπάσουν 500 ευρώ. Επίσης, επιχείρησαν να εξαπατήσουν άλλον ένα Μεσσήνιο για αγορά αυτοκινήτου, αλλά δεν τα κατάφεραν. Κατάφεραν, όμως, να εξαπατήσουν επιχείρηση στην Καλαμάτα και να προμηθευτούν τον Οκτώβριο του 2017, εν όψει ελαιοκομικής περιόδου, 630 ελαιόπανα, αξίας περίπου 15.000 ευρώ.
  Επιχείρηση με 200 αστυνομικούς
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνομικός υποδιευθυντής Θεόδωρος Χρονόπουλος, τα ξημερώματα της Τετάρτης πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις στις περιοχές Βλυχό Μεγάρων, Ζευγολατιό Κορινθίας, Κουτσοπόδι και Νέα Κίο Αργολίδας. Συνελήφθησαν συνολικά 33 Έλληνες (ηλικίας από 19 έως 72 ετών), στη συντριπτική τους πλειοψηφία Ρομά, μεταξύ των οποίων οι πέντε αρχηγοί. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται τέσσερα από τα βασικά μέλη και 23 από τα περιφερειακά μέλη (ηλικίας από 22 έως 71 ετών).
Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 200 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών επιχειρήσεων Αττικής, της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αργολίδος, ομάδες ΟΠΚΕ, διμοιρία ΔΙ.Α.Τ. και συνοδοί αστυνομικών σκύλων.
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από το 2015, μέχρι και σήμερα, έχουν διαπράξει περισσότερες από 237 αξιόποινες πράξεις, έχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος το οποίο εκτιμάται ότι υπερβαίνει κατά πολύ τα 2.000.000 ευρώ.
Παράλληλα, εξετάζεται η συμμετοχή τους σε εκατοντάδες ακόμη παράνομες πράξεις που έχουν διαπραχθεί με την ίδια μεθοδολογία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ορισμένοι δε από τους συλληφθέντες εμπλέκονται σε 41 ακόμη αξιόποινες πράξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Καθώς κάποιοι από τους συλληφθέντες έχουν ξαναπασχολήσει με παρόμοια αδικήματα, η εμπειρία ετών στο συγκεκριμένο «αντικείμενο» και τα λάθη του παρελθόντος τούς οδήγησαν στη χρήση μιας σύνθετης και πολυδιάστατης μεθοδολογίας δράσης, η οποία εφαρμοζόταν απαρέγκλιτα με τη μορφή τέλεσης δύο διαφορετικών ειδών απατών. Η μία αφορούσε στην πώληση οχημάτων και η άλλη στην αγορά εμπορευμάτων.
  Πωλήσεις οχημάτων
Οι δράστες αναρτούσαν σε διαδικτυακές ιστοσελίδες ψευδείς αγγελίες πώλησης παντός τύπου μεταχειρισμένων οχημάτων και εξαρτημάτων σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές, αρκετά χαμηλότερες σε σχέση με αυτές της υπόλοιπης αγοράς, προσελκύοντας έτσι το ενδιαφέρον πληθώρας υποψήφιων αγοραστών.
Αναρτούσαν προς πώληση οχήματα παλαιάς και νέας τεχνολογίας, οικονομικά και πολυτελή, μηχανές μικρού και μεγάλου κυβισμού, αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. και Ι.Χ.Φ., τροχόσπιτα, αγροτικούς ελκυστήρες (τρακτέρ), τροχόσπιτα, νταλίκες, επικαθήμενα, ανατρεπόμενες καρότσες, μηχανήματα έργων, φορτωτές, κλαρκ, σκάφη αναψυχής κ.ά.
Τις φωτογραφίες των οχημάτων προμηθεύονταν είτε από το ίντερνετ, από ήδη υπάρχουσες αγγελίες εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε από προσωπική τους έρευνα.
Σε ελάχιστες περιπτώσεις είχαν αναρτήσει και αγγελίες πώλησης μουσικών οργάνων και κινητών τηλεφώνων.
Στις αγγελίες δήλωναν ότι το προς πώληση όχημα βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή (συνήθως νησί), με σκοπό οι υποψήφιοι αγοραστές να μη δηλώσουν πρόθεση για έλεγχό του.
Στους ενδιαφερόμενους αγοραστές προσποιούνταν τους καταξιωμένους επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες στόλου οχημάτων, τα οποία συνήθως «δεν είχαν ανάγκη», για να δικαιολογήσουν την πώληση σε χαμηλή τιμή. Επιστράτευαν συνεργούς τους που είχαν επιφορτισθεί με το ρόλο του υποτιθέμενου λογιστή ή του οδηγού της μεταφορικής εταιρείας που θα τους παρέδιδε το προς πώληση όχημα.
Επίσης, προσποιούνταν τους εύπορους και προστατευτικούς γονείς, οι οποίοι πωλούσαν σε χαμηλή τιμή όχημα το οποίο χρησιμοποιείται από το παιδί τους, είτε επειδή φοβούνται τροχαίο ατύχημα (ιδίως σε περιπτώσεις πώλησης μηχανών μεγάλου κυβισμού) είτε επειδή το παιδί τους έχει μετοικήσει ή πρόκειται να μετοικήσει στο εξωτερικό.
Παρουσιάζονταν ιδιαίτερα διαλλακτικοί και δεκτικοί στη διαπραγμάτευση, κερδίζοντας εύκολα την εμπιστοσύνη του θύματος και όταν έρχονταν σε προφορική συμφωνία για την αγοραπωλησία, αξιολογούσαν το επίπεδο ευκολοπιστίας του και ανάλογα αποσπούσαν όσα περισσότερα χρήματα μπορούσαν.
Αρχικά αποσπούσαν χρηματικό ποσό ως προκαταβολή για την αγορά του οχήματος, την κατοχύρωσή του λόγω της μεγάλης ζήτησής του από έτερους υποψήφιους αγοραστές και τη διαγραφή της αγγελίας πώλησης.
Στη συνέχεια, αποσπούσαν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα με τη χρήση διάφορων προσχημάτων, όπως πληρωμή ΦΠΑ, έκδοση τιμολογίων, πληρωμή των μεταφορικών εξόδων, πληρωμή των εξόδων μεταβίβασης.
Σε πολλές περιπτώσεις, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη κάποιου δύσπιστου θύματος, χρησιμοποιούσαν το τέχνασμα της εικονικής επιστροφής χρημάτων.
Μάλιστα, είχαν εξελίξει τη δράση τους: αφού έβρισκαν αληθινές αγγελίες οχημάτων, επικοινωνούσαν με τους αληθινούς πωλητές και, προσποιούμενοι τους ενδιαφερόμενους, αντλούσαν στοιχεία του οχήματος. Στη συνέχεια, δημοσίευαν δική τους αγγελία και παρουσιάζονταν αυτοί ως πωλητές με τα στοιχεία που είχαν αντλήσει από τους πραγματικούς.
Όσο για την «ιντερνετική» δουλειά της οργάνωσης συνδέονταν στο διαδίκτυο από καταστήματα ή δημόσιους χώρους.
Σε ορισμένες περιπτώσεις που κάποιος αντιλήφθηκε την απάτη και επικοινώνησε μαζί τους, δε δίστασαν να απειλήσουν τη ζωή του, προκειμένου να τον αποτρέψουν να πάει στην Αστυνομία.
  Αγορές εμπορευμάτων
Στην άλλη μορφή απάτης, οι δράστες έρχονταν σε επαφή με επιχειρήσεις, αλλά και με ιδιώτες, υποδυόμενοι τους υποψήφιους αγοραστές και αποσπούσαν εμπορεύματα και διάφορα αντικείμενα.
Με τη χρήση της μεθόδου αυτής απέσπασαν τουλάχιστον 430 μουσαμάδες, 630 ελαιόπανα από επιχείρηση της Καλαμάτας, 645 κιλά κατεψυγμένων θαλασσινών, πριν από τη Σαρακοστή, καθώς και 900 κιλά ξηρών καρπών, 102 κιλά καφέ, 60 φιάλες ποτού ουίσκι, διάφορα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και άλλα αντικείμενα.
Συγκεκριμένα, τηλεφωνούσαν ή έστελναν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παρουσιάζονταν αυτοπροσώπως σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες που εμπορεύονταν προϊόντα που τους ενδιέφεραν. Κατά την περίπτωση της αυτοπρόσωπης εμφάνισης το ρόλο επωμίζονταν μέλη της οργάνωσης που τοποθετούνταν χαμηλά στην ιεραρχία της. Στη συνέχεια, υψηλότερο στην ιεραρχία μέλος ανέφερε τηλεφωνικά στο υποψήφιο θύμα ότι τα προαναφερόμενα άτομα ήταν υπάλληλοι της υποτιθέμενης επιχείρησής του.
Αφού έρχονταν σε προφορική συμφωνία και ολοκληρωνόταν η παραγγελία, κατάρτιζαν πλαστό αποδεικτικό εικονικού εμβάσματος προς το λογαριασμό του θύματος, το οποίο στη συνέχεια τους έστελναν ως απόδειξη εξόφλησης της παραγγελίας.
Συχνά έλεγαν στα θύματά ότι τα χρήματα που κατέθεσαν θα φανούν στο λογαριασμό έπειτα από λίγες ημέρες και τα υποψήφια θύματα πείθονταν κι έστελναν στους δράστες το εμπόρευμα που είχαν παραγγείλει, είτε με λεωφορείο είτε με μεταφορική, ανάλογα με τον όγκο. Σε πολλές δε περιπτώσεις η παράδοση έγινε σε καταυλισμό που διέμεναν τσιγγάνοι.
Για τις επικοινωνίες και για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, προμηθεύονταν και χρησιμοποιούσαν μεγάλο αριθμό «επιχειρησιακών» τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών.
Τα δε ποσά που κατετίθεντο στους λογαριασμούς τους αφαιρούνταν άμεσα από τον αρχικό λογαριασμό, προκειμένου να μη τα χάσουν σε περίπτωση μπλοκαρίσματός του από την τράπεζα.
Τα αρχηγικά και βασικά μέλη της οργάνωσης διαβιούσαν πλουσιοπάροχα, διαχειρίζονταν υπέρογκα χρηματικά ποσά, διέμεναν σε πολυτελείς κατοικίες και οδηγούσαν αυτοκίνητα μεγάλης ιπποδύναμης, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτοκίνητα συγκεκριμένης μάρκας. Ήταν δε και καλοί πελάτες των καζίνο. Της Βίκυς Βετουλάκη

*** Άγνωστοι έκαψαν ελληνική σημαία σε Παιδικό Σταθμό της Μεσσήνης 
Ένα πρωτοφανές περιστατικό αντίκρισαν χθες το πρωί στο 4ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου Μεσσήνης.
Ειδικότερα, όσοι έφτασαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής στον παιδικό σταθμό είδαν την ελληνική σημαία καμένη και πεσμένη από τον ιστό της στο έδαφος.
Όπως φαίνεται, οι άγνωστοι έβαλαν φωτιά στη σημαία ενώ αυτή βρισκόταν στο ιστό, αφού κι αυτός έχει σημάδια από τη φωτιά. Οι υπεύθυνοι του Παιδικού Σταθμού που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση τόσο από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης όσο και από το Δημαρχείο της πόλης, άμεσα ενημέρωσαν τους υπευθύνους στο Δήμο Μεσσήνης.
Σε επικοινωνία μας με τον αντιδήμαρχο για θέματα Παιδείας, Νικόλαο Χονδρό, μας δήλωσε για το περιστατικό: «Με θλίψη και οργή διαπιστώσαμε ότι κατά τις πρωινές ώρες, άγνωστοι έως τώρα, έκαψαν την ελληνική σημαία στο χώρο που στεγάζεται ο 4ος Παιδικός Σταθμός Μεσσήνης. Οι αιτίες παραμένουν άγνωστες και ως Δήμος είμαστε σε διερεύνηση και σε συνεργασία με την Αστυνομία. Ευελπιστούμε ότι αυτή η βέβηλη πράξη απέναντι στο ύψιστο εθνικό μας σύμβολο θα τιμωρηθεί παραδειγματικά». Κ. Γαζ.

*** Ποιο, ακριβώς, είναι το έργο που θα γίνει στο λιμάνι Κυπαρισσίας; 
Υπεγράφη χθες στην έδρα της Π.Ε. Μεσσηνίας η σύμβαση για το έργο «Επισκευή προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας» και σε επόμενη σελίδα θα διαβάσετε σχετικό ρεπορτάζ.
Βεβαίως και είναι απολύτως θετική η εξέλιξη. Ωστόσο, μέχρι σήμερα κανένας απολύτως δεν έχει ενημερώσει δημόσια και επίσημα, με έγγραφα και στοιχεία της μελέτης του έργου, τι ακριβώς εργασίες προβλέπεται να γίνουν, όταν εγκατασταθεί ο εργολάβος, στο λιμάνι Κυπαρισσίας. Ποιο ακριβώς είναι το έργο στο κατεστραμμένο λιμάνι Κυπαρισσίας που δημοπρατήθηκε και «θα» γίνει;
«Ο προφυλακτήρας τοίχος από σκυρόδεμα ρηγματώθηκε σε πολλές θέσεις και παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο. Στην ουσία έχει αποδιοργανωθεί η ενιαία συμπεριφορά του απέναντι στη δράση του κυματισμού», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε σχετικά έγγραφα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις ζημιές που έχει υποστεί το λιμάνι Κυπαρισσίας και έχουμε κατ’ επανάληψη γράψει στο «Θ».
Για δε τα στάδια του έργου που θα γίνει μετά τη διεξαχθείσα δημοπρασία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται (σ.σ. έτσι αναφερόταν τουλάχιστον, σύμφωνα με ρεπορτάζ που έχουν δημοσιευθεί στο «Θ»): «Αποκατάσταση των ζημιών του κρηπιδότοιχου και του δαπέδου και του κρηπιδώματος του νεοκατασκευασμένου προσήνεμου μόλου».
Ωστόσο, όπως έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη, ο προφυλακτήρας τοίχος από σκυρόδεμα, που αναφέρεται, ρηγματώθηκε σε πολλές θέσεις και παρουσίαζε απόκλιση από την κατακόρυφο το 2012. Συγκεκριμένα, στις 11 Δεκεμβρίου 2012 «κόπηκε» στα τρία το κομμάτι που ένωνε τον παλιό με τον καινούργιο προσήνεμο μόλο και, όπως από τότε τονίζαμε, μαζί με τους αλιείς και τους κατοίκους της Κυπαρισσίας, πλησίαζε ο κίνδυνος της ολοκληρωτικής κατάρρευσης.
Τη νύχτα της Πέμπτης 14 – ξημερώματα Παρασκευής 15 Μαρτίου 2013 το λιμάνι υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή, καθώς κατέρρευσε πλήρως τμήμα του καινούργιου προσήνεμου μόλου, ενώ τις πρώτες μέρες του Γενάρη του 2018 κατέρρευσε και τμήμα του παλιού προσήνεμου μόλου!
Ποιο είναι το έργο «Επισκευή προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας»; Περιλαμβάνει αποκατάσταση και του παλιού προσήνεμου μόλου που καταρρέει; Τι, τελικά, θα γίνει στο λιμάνι;
Και κάτι ακόμα: O προϋπολογισμός του έργου ήταν 2.300.000 ευρώ. Η ανάδοχος εταιρεία έδωσε προσφορά με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,01%, δηλαδή 1.126.680,49 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ!
Μακάρι το έργο που είχε προϋπολογισμό 2.300.000 ευρώ να μπορεί να υλοποιηθεί, και να υλοποιηθεί όπως πρέπει, με λιγότερα από τα μισά χρήματα του προϋπολογισμού του!
Τέλος, είναι σε όλους γνωστό ότι τίποτα δε θα γινόταν, εάν το 2016 ο υφυπουργός τότε, Αλέξης Χαρίτσης, δεν είχε εξασφαλίσει και δεσμεύσει με υπογραφή του 2.300.000 ευρώ για το έργο στο λιμάνι Κυπαρισσίας. Συνιστά, τουλάχιστον, πολιτική μικρότητα και μικροψυχία να μην αναφέρεται αυτό το γεγονός, επειδή η αλήθεια είναι ότι τίποτα δε θα γινόταν εάν δεν είχε ενδιαφερθεί και δεν είχε εξασφαλίσει και δεσμεύσει την πίστωση ο κ. Χαρίτσης, καθώς μέχρι τότε δεν υπήρχε ούτε ευρώ εξασφαλισμένο και διαθέσιμο για το λιμάνι Κυπαρισσίας! Η.Γ.

*** Επίσκεψη της Π. Κοζομπόλη στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου και την Αγροτική Φυλακή Τίρυνθας 
Τις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου και την Αγροτική Φυλακή Τίρυνθας επισκέφθηκαν χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σταύρος Κοντονής, μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και Λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων της Βουλής, με την πρόεδρο Παναγιώτα Κοζομπόλη και το γενικό γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής, Ευτύχη Φυτράκη.
Στις φυλακές Ναυπλίου εγκαινίασαν την εκπαιδευτική αίθουσα, στην οποία εδώ και τέσσερις μήνες λειτουργεί για πρώτη φορά το Δημοτικό Σχολείο των Φυλακών, που δίνει μια «δεύτερη ευκαιρία» στους κρατουμένους, τόσο στη μόρφωση όσο στη ζωή τους.
Στην ίδια αίθουσα υλοποιείται πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας από την «ΕΠΑΝΟΔΟ», καθώς και θεατροπαιδαγωγικό εργαστήριο από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Η εκπαίδευση στις φυλακές αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο αντεγκληματικής πολιτικής, καθώς συμβάλλοντας στη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου κράτησης και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, υποστηρίζει την επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων-αποφυλακισμένων, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα μετά την ολοκλήρωση της κράτησής τους να επανεντάσσονται στην κοινωνία με παραπάνω εφόδια.
Με τη λειτουργία τέτοιων δομών και προγραμμάτων και όσο οι φυλακές δεν είναι αποκλεισμένες, υλοποιείται η πραγματική έννοια του σωφρονισμού, να γίνει ο κρατούμενος «σώφρων».

*** Βαγγέλης Αποστόλου στο «Θάρρος»: «Θα στηρίξουμε το ΠΟΠ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ» 
Στο περιθώριο της χθεσινής κυβερνητικής επίσκεψης στην Καλαμάτα μαζί με τον Ινδό υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Έλληνα ομόλογό του, Βαγγέλη Αποστόλου, για το ακανθώδες θέμα του "ΠΟΠ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ". Μάλιστα, τονίσαμε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ότι η τελευταία απόφασή του έχει αναστατώσει αρνητικά τον παραγωγικό κόσμο της περιοχής ο οποίος ασχολείται με το συγκεκριμένο προϊόν.
Από την πλευρά του, ο κ. Αποστόλου τόνισε ότι σε ένα προϊόν που αναπτύσσεται με μεγάλη δυναμική στις διεθνείς αγορές, η κυβέρνηση δεν μπορούσε να κλείσει τ' αφτιά της στα αιτήματα άλλων περιοχών παραγωγής «ελιάς Καλαμάτας».
Πσρ' όλα αυτά, μας διαβεβαίωσε ότι το ΠΟΠ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ θα αποκτήσει με συγκεκριμένες πράξεις την προστιθέμενη αξία που θα πρέπει να έχει, σημειώνοντας ότι το προϊόν δε θα επεκταθεί σε όμορους νομούς, αλλά θα είναι αποκλειστικό για τη Μεσσηνία. Α.Π.

***Στο «τραπέζι» το μέλλον του λιμανιού Καλαμάτας 
Ημερίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας την ερχόμενη Πέμπτη 
 Τελικά την επόμενη Πέμπτη, 26 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στην Καλαμάτα για την ενημέρωση των φορέων διαχείρισης και εκμετάλλευσης των λιμένων της Πελοποννήσου και άλλων φορέων και υπηρεσιών, σχετικά με τις διατάξεις του νόμου που άπτονται των αρμοδιοτήτων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, με την παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή και του γενικού γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Χρήστου Λαμπρίδη.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί μεταξύ των ωρών 11.30 και 14.30, στο αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», ενώ το βράδυ, μεταξύ 19.00 και 20.00, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη από τον υπουργό Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουπλή στο λιμάνι Καλαμάτας.
Η αξιοποίηση των ελληνικών λιμανιών αποτελεί χρόνιο και βασικό θέμα για την εκάστοτε κυβέρνηση. Οι ιδιωτικοποιήσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σχεδόν 1.000 μικρότερων λιμανιών, οι μαρίνες για τα γιοτ, η στόχευση στα κρουαζιερόπλοια νέας εποχής που είναι μεγαλύτερα από τα υπάρχοντα και η ναυπηγοεπισκευή, αλλά και η ανάγκη λήψης νέων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από τα πλοία, σύμφωνα με τις διεθνείς επιταγές, δημιουργούν ένα μωσαϊκό το οποίο χρήζει περαιτέρω μελέτης.
Τα προβλήματα είναι πολλά και ο χρόνος ο μεγάλος αντίπαλος για το σύνολο της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας.
«Οι υποδομές και οι προγραμματισμοί στους λιμένες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νησιών μας, έχουν άμεση προτεραιότητα για την Πολιτεία και θα πρέπει να παρθούν οι σωστές αποφάσεις, για να εκμεταλλευτούμε τα μέγιστα από τα ποικίλα οφέλη τους.
Το παρόν καθεστώς λιμένων φαίνεται να είναι αρκετά προβληματικό, όσον αφορά στη ιδιοκτησία, αλλά και τη διαχείριση αυτών. Από τα 1.000 και πλέον λιμάνια, τα 13 διοικούνται από Οργανισμούς Λιμένος που είναι ανώνυμες εταιρείες, άλλα 13 ανήκουν στο κράτος μέσω διαφόρων κρατικών Οργανισμών και περίπου 70 ανήκουν στους Δήμους και διοικούνται με αντίστοιχα συμβούλια Λιμενικών Ταμείων.
Για τα υπόλοιπα, κυρίως μικρά, λιμάνια είναι ιδιαίτερα αμφίβολο το ιδιοκτησιακό καθεστώς με ανύπαρκτη διοίκηση διαχείρισης» επισήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας, Θεόδωρος Κόντες.

***


*** Αθλητική ενημέρωση :

***   Στο πλαίσιο των 2ων αγώνων στα πλέι οφ της Euroleague σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:EUROLEAGUE – ΠΛΕΙ ΟΦ 2017-182οι ΑΓΩΝΕΣ (19-20/4/2018)Πέμπτη, 19 ΑπριλίουΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 82-89 (1-1)
ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)-Κίμκι (Ρωσία) 89-84 (2-0)Παρασκευή, 20 Απριλίου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 79-68 (1-1)
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 95-89 (2-0)

***  Παρασκευή 20-04-2018  , οι 2οι αγώνες :
~ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 95-89 ,(53-49) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 25-23 , 28-26 , 18-19 , 24-21 .-^
~ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΖΑΓΚΛΙΡΙΣ  79-68 ,(41-32) .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 17-15 , 24-17 , 13-22 , 25-14 .- ^

***  Πέμπτη 19-04-2018  2οι αγώνες :
~ ΤΣΣΚΑ Μόσχας - ΚΙΜΚΙ Μόσχας  89-84 , (43-45) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 24-22 , 19-23 , 25-21 , 21-18 .-^
~ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΡΕΑΛ Μαδρίτης  82-89, (40-36) .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 21-1619-20 , 21-32 , 21-21 .- ^

*** Αλαφούζος: Αποδέχομαι την τελευταία προσφορά της Pan Asia Συνεχίζεται το σίριαλ της πώλησης του Παναθηναϊκού με τον Γιάννη Αλαφούζο να επιμένει ότι έχει απαντήσει στη σωστή πρόταση των ξένων επενδυτών
~ Θέση στα όσα ανέφερε η εταιρεία «Pan Asia» για «επικοινωνιακά τρικ» στην τοποθέτησή της περί αποδοχής της πρότασής της από τον Γιάννη Αλαφούζο πήρε ο μεγαλομέτοχος των «πράσινων».
Συγκεκριμένα, με δήλωσή του στην εφημερίδα Livesport, ο κ. Αλαφούζος τονίζει πως «εγώ έχω αποδεχθεί την πρότασή τους. Τη δεσμευτική προσφορά που μου έστειλαν με την επιστολή της 16ης Απριλίου. Αυτήν αποδέχθηκα. Είναι τόσο απλό. Τι άλλο να πω; Σε αυτό που μου έστειλαν απάντησα».

*** Όλοι στο Κλειστό απόψε στο πλευρό του Απόλλωνα για την άνοδο 
Όλη τη χρονιά παίζει απόψε ο Απόλλωνας, υποδεχόμενος στις 8 μ.μ. στο Κλειστό της Παραλίας την Ολυμπιάδα, στον τρίτο και τελευταίο τελικό της σειράς των πλέι οφ της ΕΣΠΕΠ, για την ανάδειξη του πρωταθλητή της Β’ Εθνικής. Στην κρισιμότερη αναμέτρηση της σεζόν η καλαματιανή ομάδα είναι αναγκασμένη να παραταχθεί χωρίς την κεντρικό της, Δήμητρα Νικολακοπούλου, η οποία υπέστη ρήξη χιαστών. Αν και ο τραυματισμό της κατά τη διάρκεια του προηγούμενου παιχνιδιού που κρίθηκε υπέρ των Πατρινών στο τάι μπρέικ ήταν ίσως αυτός που στοίχισε την κατάκτηση του τίτλου μέσα στην Αχαΐα, το συγκρότημα που προπονεί ο Μπάμπης Μυτσκίδης είναι αποφασισμένο να μην αφήσει την έλλειψη της έμπειρης βολεϊμπολίστριας να φανεί και οι παίκτριες που θα αγωνιστούν θα παίξουν και για τη Δήμητρα, φτάνοντας με επιτυχία στο τέλος της διαδρομής. Αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την άνοδο στην Α2 θα ακολουθήσει μια ακόμη μικρή δοκιμασία, που είναι οι αγώνες μπαράζ με τις αντίστοιχες πρωταθλήτριες της Αθήνας, του Πειραιά, της Κρήτη και των Δωδεκανήσων, εκ των οποίων η μια μόνο από τις 5 ομάδες θα μείνει …εκτός νυμφώνος.
Η παρουσία μιας ακόμη μεσσηνιακής ομάδας στην Α2 μόνο κέρδη μπορεί να προσφέρει και γι’ αυτό στο πλευρό του Απόλλωνα θα πρέπει να βρεθούν απόψε όχι μόνο οι φίλοι του «μελανόλευκου» συλλόγου, αλλά όλοι οι φίλοι του αθλήματος και εν γένει του αθλητισμού, ενθαρρύνοντας με την παρουσία τους τις προσπάθειες των παικτριών.

*** Ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Καλαμάτας 
Μετά από πολύχρονη καθυστέρηση, παρά την αναγκαιότητα που υπήρχε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας της ερχόμενης Τρίτης θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων και το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας. Το θέμα αφορά στην έγκριση της μελέτης του έργου και η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης σε σχετικό πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση πρόκειται για την “Έγκριση προκαταρκτικής μελέτης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)» και υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση ένταξης της Πράξης του έργου στο ΕΠ ¨Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη¨ με Άξονα Προτεραιότητας 10 ¨Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές¨.
Η μελέτη αφορά τη χρήση Γεωθερμίας και ηλιοθερμίας (ηλιακοί συλλέκτες) καθώς και αντικατάσταση των συμβατικών προβολέων με τεχνολογίας LED στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και συμψηφισμός στην κατανάλωση ρεύματος.
  Η μελέτη του έργου
Η ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Καλαμάτας θα γίνει με αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου είναι 905.000 ευρώ.
Το Κολυμβητήριο Καλαμάτας κατασκευάστηκε, ως γνωστό, στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Το σύστημα θέρμανσης του χαρακτηρίζεται στη μελέτη απαρχαιωμένο καθώς έχει φτιαχτεί το 1980.
Το 2013 τοποθετήθηκαν 25 τμ ηλιακοί συλλέκτες στο δώμα αλλά δεν επαρκούν για να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες του, όπως σημειώνεται στη μελέτη.
Η λειτουργία του Κολυμβητηρίου σήμερα με πετρέλαιο θέρμανσης κρίνεται ως “ανέφικτη και αρκετά ζημιογόνα για τον Δήμο Καλαμάτας”. Για τις 1.050 ώρες λειτουργίας του ετησίως (6 ώρες την ημέρα/25 ημέρες το μήνα για 7 μήνες) το κόστος είναι 165.000 ευρώ/χρόνο, με τιμή πετρελαίου 1 ευρώ/λίτρο. Η ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Καλαμάτας θα γίνει σε τρεις τομείς:
-Με χρήση γεωθερμικής ενέργειας (για τη θέρμανση της μεγάλης και της μικρής πισίνας καθώς και των κλειστών χώρων-αποδυτηρίων κλπ)
-Με τη χρήση ηλιοθερμίας (175 τμ ηλιακοί συλλέκτες επιλεκτικού καθρέπτη στο δώμα των αποδυτηρίων)
–Αντικατάσταση των 27 ενεργοβόρων προβολέων (400Watt) από 8 των (900Watt) με σαφώς βελτίωση του φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας.
-Κατασκευή υποσταθμού για τη λειτουργία των ΑΠΕ. Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου εκτιμάται στους 5 μήνες.
Η αρχή γίνεται, ευχόμεθα, σύντομα, να προχωρήσει και η υλοποίηση ενός έργου που έχον ανάγκη τόσο οι αθλούμενοι στο Κολυμβητήριο, όσο και η πόλη της Καλαμάτας.
Τέλος, σύμφωνα και με την παρέμβαση του Μανώλη Μάκαρη, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στη Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου, "η Καλαμάτα μπορεί να ξαναγίνει, μεταξύ άλλων, πόλη του αθλητισμού με την κατασκευή νέων αθλητικών υποδομών όπως Παλαί ντε Σπορ (περιοχή Παλιάμπελα) και νέο Κολυμβητήριο ενώ πρέπει να εκσυγχρονιστεί το Δημοτικό Στάδιο.
Του Αντώνη Πετρογιάννη

***  Για την  Super League στο Ελληνικό ποδόσφαιρο στην 28η αγωνιστική : Σ/Κ
Κυριακή 22  Απριλίου 2018 :
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης   1-3 .- ^
ΑΠΟΛΛΩΝ Σμύρνης - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς 1-0 .- ^
ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης -ΞΑΝΘΗ   2-1 .- ^
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Αθηνών -ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  4-1 .- ^
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -ΛΑΜΙΑ  1964  1-0 .- ^
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ    0-3 .- ^
ΑΕΚ Αθηνών - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  2-0 .- ^
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΛΑΡΙΣΣΑ  0-0 .-^

***  Για την   Foobal League στο ελληνικό ποδόσφαιρο για την 27η αγωνιστική : Σ/Κ
Κυριακή 22-04-2018 :
ΧΑΝΙΑ/ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ - ΟΦΗ  1-1 .- ^
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 3-0  α.α. .-^
ΤΡΙΚΑΛΑ 1963 - ΒΕΡΟΙΑ   3-0  α.α. .-^
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καρδίτσας - ΠΑΝΣΕΡΡΑΊΚΟΣ  1-0 .- ^
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ - ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης  0-0 .- ^
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΕ. ΣΠΑΡΤΗΣ  2-0 .- ^
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΕ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 4-1 .-^
ΠΑΝΑΙΓΕΙΑΛΙΟΣ - ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ  1-0 .- ^
ΑΠΟΛΛΩΝ Λάρισας - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  0-1 .- ^

*** Για την  U20   Super League στην 28η αγωνιστική :
Σάββατο 21-04-2018 :
Πανιώνιος -Παναθηναϊκός  2-2 .- ^
ΑΕΚ Αθηνών - Λεβαδειακός  2-1 .- ^
ΑΟΚ Κέρκυρα -Αστέρας Τρίπολης  0-1 .- ^
Ατρόμητος Αθηνών - Πλατανιάς   2-1 .- ^
Απόλλων Σμύρνης -Ολυμπιακός Πειραιώς  0-2 .-^
Παναιτωλικός - Λαμία 1964  1-0 .- ^
ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης - Ξάνθη 3-0 .- ^
ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕ Λάρισσα  3-0 .- ^

*** Στο Ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών Super League   για την 18η αγωνιστική :
Κυριακή 22-04-2018 :
Άρης Θεσσαλονίκης - Φαίδων Άργους   8-0 .- ^
Ελπίδες Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης  1-2 .- ^
ΑΕ. Λάρισσα - Οδυσσέας Γλυφάδας 1-1 .- ^
Βόλος 2004 - Μεσσολόγγι  0-2 .- ^
Τρίκαά 2011 - Ατρόμητος Αθηνών  2-0 .- ^
Αμαζόνες Δράμας - ΟΦΗ   αναβλήθηκε

***  Για την Α2 στο Ελληνικό μπάσκετ 28η αγωνιστική :
Σάββατο 21-04-2018 :
ΑΣ. Καστοριάς - Περιστέρι  61-65 .- ^
Ψυχικό - ΑΣ. Παπάγου  65-58 .- ^
Εθνικός Πειραιώς - ΑΣ. Καρδίτσας  90-63 .- ^
Ηρακλής Θεσσαλονίκης - Μαρούσι  79-64 .- ^
Χολαργός -  ΑΕ. Λάρισσα  109-75 .- ^
Δόξα Λευκάδας - Γ.Σ. Ερμής Αγιάς  69-71 .- ^
Αμύντας - Απόλλων Πάτρας  67-88 .- ^
ΑΣΕ Δούκας - Αρκαδικός  111-110 .- ^

***
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(26η αγωνιστική)
ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
1.ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣάββατο21/04/1817:00ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΚΑΡΥΔΑΣ Κ.

1-1
2.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ"Σάββατο21/04/1817:00ΝΙΑΡΧΟΣ Γ., ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ.

6-0
3.Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣΣάββατο21/04/1817:00ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΤΑΥΡΟΥ Δ.

1-2
4.Α.Ο. ΦΑΡΑΙ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣΣάββατο21/04/1820:00ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Γ.

0-4
5.Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ"Κυριακή22/04/1811:30ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ.

0-3
6.Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ"Κυριακή22/04/1817:00ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Ν.

0-1
7.Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣΚυριακή22/04/1817:00ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΣΤΑΥΡΟΥ Δ., ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ.

4-1
8.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥΚυριακή22/04/1817:00ΚΑΥΚΑΣ Α., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Γ.

0-5

***


Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(26η αγωνιστική)
ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
9.Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΩΡΙΟΥΣάββατο21/04/1817:00ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΒΡΥΩΝΗΣ Β.

2-4
10.Α.Ε. ΑΒΙΑΣ - ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜΣάββατο21/04/1817:00ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.

3-0
11.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - Α.Ε. ΜΑΝΗΣ ΧΩΡΑΣΣάββατο21/04/1817:00ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΣΚΑΡΠΕΤΗΣ Γ.

0-0
12.ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣΣάββατο21/04/1817:00ΝΙΚΑΣ Δ., ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗΣ Θ.

2-1
13.Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝΣάββατο21/04/1817:00ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

0-1
14.Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΜΕΘΩΝΗΣΣάββατο21/04/1817:00ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Ν.

0-1
15.ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥΣάββατο21/04/1817:00ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ.

2-3

***
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
(24η αγωνιστική)
ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
16.ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣΣάββατο21/04/1817:00ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π.

0-0
17.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥΑΡΦΑΡΩΝΣάββατο21/04/1817:00ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ Χ., ΓΑΚΗΣ Ν.

1-0
18.ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. - ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Κυριακή22/04/1817:00ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΣΒΑΡΝΙΑΣ Β., ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Γ.

6-3
19.Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣΑΝΔΡΟΥΣΑΣΚυριακή22/04/1817:00ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ.

1-5
20.ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣΚυριακή22/04/1817:00ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΜΑΙ Α.

1-0
21.ΑΠΣ ΑΡΙΣ - ΝΕΟΣ ΑΡΙΣΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜΚυριακή22/04/1817:00ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α., ΝΤΟΧΑΣ Β.

4-4
***


Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
(24η αγωνιστική)
ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
22.ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ - ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣΚυριακή22/04/1812:00ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ., ΜΑΛΑΠΑΝΗ Σ., ΚΑΡΥΔΑΣ Κ.

1-0
23.Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΟΓΓΑΣΚυριακή22/04/1817:00ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ.

0-1
24.ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣΚΟΡΩΝΗΣΚυριακή22/04/1817:00ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗΣ Θ.

6-0
25.ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ"Κυριακή22/04/1817:00ΝΙΚΑΣ Δ., ΝΙΑΡΧΟΣ Γ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε.

1-2
26.Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣΚυριακή22/04/1820:00ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π., ΑΓΓΕΛΗ Μ.

2-0

***


ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
(8η αγωνιστική)
ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
27.ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣΣάββατο21/04/1810:00ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ.

28.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ"Σάββατο21/04/1812:00ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ.

1-8
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
(8η αγωνιστική)
ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
29.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ"Σάββατο21/04/1810:00ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π.

4-1
30.Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜΣάββατο21/04/1810:00ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.

6-0
31.ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜΣάββατο21/04/1812:00ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Γ.

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
(8η αγωνιστική)
ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
32.Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ - Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣΚυριακή22/04/1810:00ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗΣ Θ.

0-6
33.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝΚυριακή22/04/1811:00ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Η.

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 4ος ΟΜΙΛΟΣ
(8η αγωνιστική)
ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
34.ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΦΙΛΙΑΤΡΩΝΣάββατο21/04/1811:00ΡΕΚΚΑΣ Η.

35.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥΧΩΡΑΣΣάββατο21/04/1811:00ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.

3-1
36.ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ - Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝΣάββατο21/04/1811:00ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

1-0
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5ος ΟΜΙΛΟΣ
(10η αγωνιστική)
ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
37.ΛΥΚΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ
Κυριακή22/04/1816:30

38.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ
Κυριακή22/04/1816:30

~   ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ  2018 :
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης
Πέμπτη 01 Μαρτίου 2018 . ~ ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ  για όλους μας  :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2018/03/news-01-2018.html .-  
~ **Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Κυριακή  25 Μαρτίου  2018
  :  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ και Εορτασμός επανάστασης κατά Τούρκων  του 1821 ..!  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/03/news_25.html .-  
 ~** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζει της ενημέρωσης .
Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018
  :  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2018/03/arfara-news_26.html .-  
~**Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τρίτη 27  Μαρτίου 2018
   :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2018/03/arfara-news_27.html .-   ~

** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη 28  Μαρτίου  2018
:  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/03/arfara-news_28.html .- 
~**Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Πέμπτη 29  Μαρτίου  2017
  :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2018/03/news.html .- 
Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή 30  Μαρτίου  2018
   : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2018/03/news_30.html .- 

~ **
 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018 : 
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης . Κυριακή  01  Απριλίου  2018 : ~ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ! ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ σε  ΟΛΟΥΣ μας  !  : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .-
 ~**  ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ μας  ..από το Α ---έως και το Ω ..:
~ Δευτέρα 26-02-2018 
με  23  Ιατρικά θέματα ,
 ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Τρίτη 06 Μαρτίου 2018
:  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/03/blog-post_6.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ . Δευτέρα  02 Απριλίου 2018
  : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .-
~ **Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ. Τρίτη  03  Απριλίου 2018
: http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ. Τετάρτη 04 Απριλίου 2018
: http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2018/04/news.html .-
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ. ΠΕΜΠΤΗ  05 Απριλίου 2018
:  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .- 
~ **Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ. Παρασκευή 06 Απριλίου 2018
:  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2018/04/news.html .- 

~ ** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ. Σάββατο  07  Απριλίου 2018
:  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html  .- 
~*Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Κυριακή 08 Απριλίου 2018 :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .-  Κυριακή ΠΑΣΧΑ -Αγίας Ανάστασης του Κυρίου μας !  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ  ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ  ! 
 ~**STAMOS-DYNAMI , http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/.../6-2018.html = ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ περιοχής Αρφαρών - Μεσσηνίας και Πελοποννήσου 2018 s.n.s. stamos01 Arfara ...

~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Δευτέρα 09 Απριλίου 2018  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html  .-  
~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης.
Τρίτη 10 Απριλίου 2018
: http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .-

~ ** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη 11 Απριλίου 2018
:  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .- 
** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή 13 Απριλίου 2018
: http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2018/04/arfara-news_13.html .- 
 

~ **Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Σάββατο 14   Απριλίου 2018 
  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/04/news.html .- 
~ * Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Κυριακή  15 -04-2018 :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2018/04/news_14.html .-  

~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Δευτέρα 16  Απριλίου 2018 :  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/04/news.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Τρίτη 17 Απριλίου 2018 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2018/04/news_17.html .- 

~ **Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης.Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2018/04/news.html .-
~* ΑΓΙΟΣ -ΟΣΙΟΣ Αγιορείτης μοναχός -Παναγούδας ΠΑΪΣΙΟΣ . Πέμπτη  19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2018/04/blog-post.html .-
~**  Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης . Πέμπτη  19  Απριλίου 2018  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/04/arfara-news_18.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
: http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2018/04/arfara-news_19.html .- 
~ ** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Σάββατο 21 Απριλίου 2018 :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/   .-
~**
Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Κυριακή των Μυροφόρων  22 Απριλίου 2018
:  http://snsstamoskal.blogspot.gr/   .-  


*** BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-  
01stamos1947.-
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   6339   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3926   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3923  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  14.195   βίντεο   .-  
The YOUTUBE:
***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
http://eidisoules.gr   =ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ, Έγκυρη και Αξιόπιστη 
    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. -     https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-        https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebookhttps://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas           1947stamos011947                                          https://www.facebook.com/sylgkdsarf = Σ. Γονέων  Κηδεμόνων. Δημοτικού .Αρφαρών.                                                                Stamos011947                 stamosarfara01  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01
https://www.facebook.com/groups/460785290757729/?multi_permalinks=955567821279471%2C955462251290028%2C955460191290234%2C955141891322064%2C955141491322104&notif_id=1517939363820293&notif_t=group_activity  + = ΟΡΔΟΔΟΞΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ  ..
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profil=-09+++++++++++++++++++++++++++
-browser = ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΤΟΥΡΣ  https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profile_browser  .-   http://davillastours.wixsite.com/tours/blank-canh .-
https://beneas13.blogspot.gr/2017/09/blog-post_29.html  .- ΜΠΕΝΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ     https://wikifarmer.com/el/  =  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako .-
http://www.arfara1964athens.gr/   ARFARA ATHENS .. www.arfara1964athens.grhttps://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .         *** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-    ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     

Δεν υπάρχουν σχόλια: