ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,με κατοίκους εργατικούς , φιλόξενους , τίμιους και προοδευτικούς.-

Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

ARFARA   ΑΡΦΑΡΑ τα  ΝΕΑ μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 .
~

***  ΠΡΟΣΦΑΤΑ  ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΒΙΝΤΕΟ  : 
~* Εκκλησίασμος ομιλία Άγιοι ΘΕΌΔΩΡΟΙ ΑΡΦΑΡΩΝ Κυριακή 29-07-2018 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10213511091825161/ .-

~* ΑΝΩ ΑΡΦΑΡΑ Αγία Παρασκευή 26 07 2018 Θ Λ DSCN5919 :


~*ARFARA ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Σάββατο 28 Ιουλίου 2018  : http://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/07/arfara_28.html  .-


~  29 Ιουλίου: Γιορτή του Αγίου Καλλίνικου

~  Τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου τιμά σήμερα, 29 Ιουλίου, η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Καλλίνικος κατάγονταν από την Κιλικία. Ήταν ευσεβής και ενάρετος και είχε σαν έργο ζωής την κατήχηση των εθνικών με σκοπό τη σωτηρία τους. Όταν έφθασε στην Αίγυπτο, φανατικοί ειδωλολάτρες εξεγέρθηκαν εναντίον του, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα Σακέρδωνα.
Αυτός, υποκρινόμενος, έδειξε ότι λυπάται, και για να κάμψει το φρόνημα του Καλλινίκου, ανέφερε δήθεν περιστατικά πρώην γενναίων χριστιανών, που όταν αντίκρισαν τα σκληρά βάσανα, αρνήθηκαν την πίστη τους. Ο Καλλίνικος, αντιλαμβανόμενος την υποκρισία του ηγεμόνα, μειδίασε και του είπε:
«Μην αναβάλλεις, έπαρχε, να λάβεις πείρα της δύναμης με την οποία ο Χριστός οπλίζει τους γνήσιους πιστούς Του. Γρήγορα ετοίμασε όλα σου τα κολαστήρια όργανα, φωτιά, ξίφη, τροχούς, μαχαίρια, μαστίγια και ό,τι άλλο σκληρό μαρτύριο έχεις. Όλα αυτά και άλλα περισσότερα και σκληρότερα βασανιστήρια ποθώ για την αγάπη του Χριστού». Πράγματι, ο έπαρχος τον μαστίγωσε σκληρά. Του φόρεσε παπούτσια, τα οποία είχαν καρφιά και τον ανάγκασε να τρέχει μέχρι την πόλη της Γάγγρας σε απόσταση ογδόντα στάδια. Έσκισε τις σάρκες του με σιδερένια νύχια και όπως ήταν μισοπεθαμένος, τον έδεσε πίσω από ένα άγριο άλογο, που τον έσυρε για πολλά χιλιόμετρα. Τόση ήταν η λύσσα του έπαρχου, που πρίν ο Καλλίνικος αφήσει την τελευταία του πνοή, τον έριξε μέσα στη φωτιά. Έτσι ένδοξα πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου. Η δε σύναξη του γινόταν κοντά στην γέφυρα του Iουστινιανού, και κοντά σε κάποιο μέρος που λεγόταν Πετρίον.  Απολυτίκιον Ήχος γ’. Θείας πίστεως. Κλήσιν σύνδρομον, έχων τω βίω, νίκος καλλίστον, ήρας εν άθλοις, καταλλήλως γεγονώς ο προκέκλησαι, συ γαρ καλώς τον αγώνα τελέσας σου, ως νικητής εδοξάσθης Καλλίνικε. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.          Κοντάκιον Ήχος β’. Τα άνω ζητών. Τα άνω τερπνά, αξίως νυν κεκλήρωσαι· Χριστού γαρ σφοδρώς, τω πόθω πυρακτούμενος, του πυρός Καλλίνικε, δι᾽ αυτού ανδρείως κατετόλμησας· ω και νυν παριστάμενος, μη παύση πρεσβεύων, υπέρ των πάντων ημών.  ~* Απολυτίκιο Αγ. Καλλινίκου του Μάρτυρος - 29 ΙΟΥΛΙΟΥ :                                    https://youtu.be/8bsTTIyTHcY .-
***  Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29 Ιουλίου 2018

-Τῶ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾿ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων· ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε πρὸς αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης.
Καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι φάντασμά ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. Εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρός σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα. Ὁ δὲ εἶπεν, ἐλθέ. Καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα ἐλθεῖν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξε λέγων· Κύριε, σῶσόν με. Εὐθέως δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας; καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος· οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες· ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ. Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ.
1. ΓΙΑΤΙ ΑΡΓΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ;
Μετὰ τὸ καταπληκτικὸ θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καὶ δὺο ἰχθύων στὴν ἔρημο, ὁ Κύριος ἐζήτησε ἀπὸ τοὺς μαθητὰς του νὰ περάσουν μὲ τὸ πλοῖο στὸ ἀπέναντι μὲρος τῆς λίμνης· καὶ ὁ ἴδιος ἀνέβηκε στὸ βουνὸ γιὰ νὰ προσευχηθῇ μόνος του. Μόλις ὅμως ἔπεσε ἡ νύκτα βαθειὰ, τὸ πλοῖο τῶν μαθητῶν εἶχε προχωρήσει καταμεσὶς στὴ λίμνη καὶ κλυδωνιζόταν ἀπὸ τὰ ἄγρια κύματα. Λίγο πρὶν ξημερώσῃ, οἱ μαθηταὶ ταλαιπωρημὲνοι ἀπὸ τὴν φοβερή τρικυμὶα, εἶδαν μέσα στὸ σκοτάδι τρομοκρατημένοι μιὰ ἀνθρώπινη μορφὴ νὰ πλησιάζῃ πρὸς αὐτοὺς, περπατῶντας πάνω στὰ κύματα, σὰν φάντασμα. Καὶ ἀπὸ τὸ φόβο τους ἔβγαλαν κραυγὲς ἀγωνίας. Ἀμὲσως ὅμως ἄκουσαν τὴν φωνὴ τοῦ Κυρίου νὰ τοὺς λέγῃ: «Θαρσεῖτε» Ἔχετε θᾶρρος. «Ἐγώ εἰμι». «Μὴ φοβεῖσθε».  Γιατὶ ὅμως ὁ Κύριος, τοὺς ἄφησε ὅλη τὴ νύκτα νὰ βασανίζωνται μὲ τὰ πελώρια κύματα καὶ δὲν ἔσπευσε ἀμὲσως νὰ τοὺς βοηθήσῃ; Γιατὶ δὲν ἦλθε κοντὰ τους ἀμὲσως μόλις κινδύνεψε ἡ ζωή τους; Καὶ μάλιστα ἐμφανίστηκε μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ ἐπέτεινε ἀκόμη περισσότερο τὸ φόβο καὶ τὴν ἀγωνὶα τους; Οἱ ἱεροί ἑρμηνευταί ἐξηγοῦν ὅτι ὁ Χριστὸς ἄφησε τοὺς μαθητὰς νὰ συγκλονίζωνται ὅλη τὴν νύκτα γιὰ νὰ τοὺς ἀνὰψῃ μεγαλύτερη τὴν ἐπιθυμία τῆς σωτηρίας τους. Γιὰ νὰ κατανοήσουν τὴν μικρότητα καὶ τὴν ἀδυναμία τους καὶ τὴν ἐξάρτησί τους ἀπὸ Αὐτὸν καὶ νὰ λαχταρήσουν τὴν παρουσία του. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἀπεκάλυψε ἀμὲσως τὸν ἑαυτὸ του, καθὼς περπατοῦσε πάνω στὰ κύματα, ἀλλὰ τοὺς ἄφησε, καθώς πλησίαζε περισσότερο κοντὰ τους, νὰ ζοῦν σὲ ἀκόμη μεγαλύτερη ἀγωνία.  Αὐτὴ ἡ εἰκόνα τῆς τρικυμισμὲνης λίμνης εἶναι μιὰ μικρογραφία καὶ τῆς δικῆς μας πολυκύμαντης ζωῆς μας. Κάτι παρόμοιο κάνει ὁ Κύριος καὶ στὴ δική μας ζωή. Δὲν ἐμφανίζεται καὶ δὲν ἀποκαλύπτεται ἀμὲσως μόλις ἀρχίζουμε νὰ συγκλονιζώμαστε στὰ μύρια ἄστατα κύματα τῶν πειρασμῶν καὶ δοκιμασιῶν τῆς ζωῆς μας, τὰ ὁποῖα ἀπειλοῦν νὰ μᾶς καταποντὴσουν· ἀλλὰ ἔρχεται στὴν ὕστατη στιγμὴ τῆς ἀγωνίας μας, στὸ «ἀμὴν» τῆς ὑπομονῆς μας. Καὶ μάλιστα λίγο πρὶν ἔλθῃ νὰ λύσῃ τὸ πρόβλημά μας, προσθέτει κι ἄλλους φόβους πάνω στοὺς ἀρχικοὺς, ἐπιτρέπει κι ἄλλες δοκιμασίες, κάποτε χειρότερες καὶ φοβερώτερες. Κι ἐμεῖς ἀπογοητευμὲνοι, κραυγάζουμε, Κύριε, χανόμαστε, Ἔλα. Δὲν ἀντέχουμε ἄλλο στὸ δράμα μας!  Μὴπως ὁ Κύριος δὲν ξέρει τοὺς φόβους μας καὶ τοὺς πειρασμούς μας; Ἀσφαλῶς τὰ ξέρει ὅλα. Ἀλλὰ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μᾶς παιδαγωγεῖ καὶ μᾶς διδάσκει νὰ μὴ περιμὲνουμε ἀμὲσως τὴν λύσι ἀπὸ τὰ δεινὰ ποὺ μᾶς συνέχουν· ἀλλὰ νὰ ὑπομὲνουμε ὅσα ἔρχονται στὴ ζωή μας μὲ γενναιότητα. Διότι γνωρίζει καλά ὁ πάνσοφος δημιουργὸς μας ὅτι ἡ περίοδος αὐτὴ ποὺ τὸν περιμὲνουμε μὲ ἱερή προσδοκία νὰ ἔλθῃ στὸ πλοιάριο τῆς ψυχῆς μας, εἶναι ἡ πιὸ γόνιμη περίοδος τῆς ζωῆς μας· περιόδος κατὰ τὴν ὁποία καλλιεργούμαστε πνευματικῶς σὲ βάθος, μὲ τὴν ἀναμονὴ καὶ τὴν ὑπομονὴ, μὲ τὰ δάκρυα καὶ τὴν προσευχὴ, μὲ τὴν ἐπιμονὴ καὶ τὴν πίστι. Ὥσπου κάποια ὥρα ἀκοῦμε κι ἐμεῖς τὴν φωνὴ τοῦ Χριστοῦ στὴ ζωὴ μας: «Θαρσεῖτε ἐγώ εἰμί». Κι ἀμὲσως γεμίζουμε εἰρήνη καὶ χαρά καθώς γαληνεύῃ ἡ τρικυμισμὲνη ζωή μας. Παίρνουμε θᾶρρος καὶ δύναμι γιὰ νὰ διαπεράσουμε τὴν θάλασσα τῶν δοκιμασιῶν, νὰ συνεχίσουμε τὸ ταξίδι αὐτῆς τῆς ζωῆς πρὸς τὴν ἀντίπερα ὄχθη, στὴν οὐράνια γαλήνη καὶ ἀσφάλεια.                                                          2. ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ                                                                                             Μὲσα στὸν τρόμο τῆς τρικυμίας ὁ Πέτρος φώναξε: Κύριε, ἐάν εἶσαι σύ, δός μου τὴν ἐντολή νὰ ἔλθω κοντὰ σου. Καὶ μόλις ὁ Κύριος τὸν ἐκάλεσε, κατέβηκε ἀπὸ τὸ πλοῖο ὁ Πέτρος κι ἄρχισε νὰ περπατᾶ πάνω στὰ νερά. Ὅταν ὅμως κάποια στιγμὴ κοίταξε τὸν ἄνεμο ποὺ ἦταν πολὺ δυνατὸς, φοβήθηκε, ἄρχισε νὰ βουλιάζῃ κι ἐκραύγασε δυνατὰ: Κύριε, σῶσε με, θά πνιγῶ! Γιατὶ ὅμως συνέβη αὐτὸ; Ὁ Πέτρος ποὺ δὲν φοβήθηκε τὸν μεγαλύτερο κίνδυνο, νὰ περπατὴσῃ πάνω στὴ θάλασσα, τώρα φοβᾶται τὸν μικρότερο, τὸν ἄνεμο, μὴν τὸν ρίξῃ κάτω; Καὶ ἐνῷ ἦταν ψαρᾶς καὶ καλός κολυμβητὴς;    Ὁ Πέτρος φοβήθηκε, διότι ἦταν πιὸ ἰσχυρή μὲσα του ἡ ὀλιγοπιστία καὶ ὁ δισταγμός. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος δὲν ἐπιτιμᾷ τὸν ἄνεμο, ἀλλὰ τὸν Πέτρο ποὺ ὀλιγοπίστησε. Γιὰ νὰ τοῦ δείξῃ ὅτι δὲν τὸν κατενίκησε ἡ μανιασμὲνη ὁρμὴ τοῦ ἀνέμου, ἀλλὰ ἡ τρεμάμενη πίστι του. Ἐάν δὲν ἀσθενοῦσε ἡ πίστι του θά μποροῦσε πολύ εὔκολα νὰ στέκεται ὁλόρθος ἀντιμὲτωπος μὲ τὸν ἄνεμο. Διότι ὁ Κύριος ποὺ τὸν ἐνίσχυσε νὰ περπατᾷ πάνω στὰ κύματα, θά τὸν ἐνίσχυε νὰ μένῃ ἀσάλευτος καὶ στὴν βία τοῦ ἀνέμου.   Ἔτσι συμβαίνει συχνὰ καὶ στὴ δική μας ζωή. Ἐνῷ μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ ὑπερπηδοῦμε μεγάλα ἐμπόδια καὶ ξεπερνοῦμε φοβερές δυσκολίες, τὰ χάνουμε στὰ μικρότερα καὶ εὐκολότερα! Διότι εἴμαστε ὀλιγόπιστοι. Καὶ ἔρχεται ὁ Κύριος νὰ μᾶς ἐλέγξῃ καὶ νὰ μᾶς πῇ πώς δὲν φταῖνε οἱ τρικυμίες καὶ οἱ ἄνεμοι τῆς ζωῆς μας, ἀλλὰ ἡ δική μας ὀλιγοπιστία. Στὰ μικρά λοιπόν ἀλλὰ καὶ τὰ μεγάλα κύματα καὶ προβλήματα τῆς ζωῆς μας, ἀναγνωρίζοντας τὴν ὀλιγοπιστία μας ἄς κραυγάζουμε μὲ θέρμη στὸν Κύριο: «Κύριε, σῶσον με». Καὶ ὁ Κύριος θά μᾶς πιάνῃ ἀπὸ τὸ χέρι καὶ θά μᾶς ἐνισχύῃ στὴν πορεία μας καὶ θά μᾶς κρατᾶ ὁλόρθους πάνω ἀπ’ τὰ κύματα.

***   ***  ΒΙΝΤΕΟ  από πυρκαγιές Πεντέλη , Ν. Βουτσά , Μαραθώνα , Ραφήνα , ΜΑΤΙ ….: 
Βίντεο ενημέρωσεις από ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Μαραθώνα , Πεντέλη , Ν. Βουτσά , Ραφήνα , ΜΑΤΙ ...Ανατολικής Αττικής Δευτέρα  23-07-2018  : 

~**  «Μέτρα τον άνθρωπο όχι με τα λεφτά του, ούτε και με τις γνώσεις του ακόμη, αλλά με το ποσόν της ευτυχίας που χαρίζει στους συνανθρώπους του» .-

~** ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΛΑΘΗ . –
1.-Βιντεο από ελικόπτερο την ώρα της πυρκαγιάς στο Ν. Βουτσα Ραφήνα Μάτι Μαραθώνα 23-07-2018 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10213514166822034/ .-
2.-Νέο βίντεο ώρα πυρκαγιάς στη Ραφήνα 23-07-2018 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10213513985137492/  .-
3.-Βιντεο την ώρα της πυρκαγιάς στη Ραφήνα 23-07-2018 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10213513910695631/ .-
4.- Αμείλικτα ερωτήματα για την τραγωδία των πυρκαγιών 24/07/2018 DSCN5907 : https://youtu.be/tWUqCan6z3Y  .-
5.-Βίντεο Π. Κοκκινίδη πριν καεί στην πυρκαγιά Μάτι 2018 DSCN5933 : https://youtu.be/jPAqehme6ws  .-
6.-Μάτι...αγκαλιασμενοι στο χωράφι στην πυρκαγιά της Ραφήνας 23-07-2018 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10213507579497355/ .-
7.-Αφήγηση οδύνη από ανείπωτη τραγωδία στο Μάτι 2018 DSCN5935 : 
8.-Αποκαϊδια σταχτι απόγνωση φωτιές 2018 Μάτι DSCN5931 : 
9.-Αφήγηση τουρίστα για πυρκαγιές στην Ραφήνα 2018 DSCN5932 : https://youtu.be/YKbVD3oSuoc .-
10.- (ΒΙΝΤΕΟ ΣΟΚ) ΤΟΝ ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ Ο ΗΛΙΑΣ ΨΙΝΑΚΗΣ! ΜΠΙΝΕΛΙΚΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑΚΟ, ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ ΧΥΔΑΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΝΤΕ :
11.- Μαρτυρίες από πυρκαγιές της Ραφήνας Μάτι 25 07 2018 DSCN5917 : 
12.- Καμένη γή Μάτι κόκκινο λιμανάκι Αττική 25/07/2018 DSCN5913 : 
13.- 88 οι νεκροί στις πυρκαγιές Α Αττικής 27/07/2018 DSCN5930 : https://youtu.be/5HYFpNpyqP0  .-
14.- Δεν λειτούργησαν οι ασύρματοι Ιούλιος 2018 DSCN5924 : 
15.- Ομολογία πυρόπληκτου στο ΜΑΤΙ Ιούλιος 2018 DSCN5922 : 
16.- Ολική καταστροφή ΜΑΤΙ Ν ΒΟΥΤΣΑ ΙΟΎΛΙΟς 2018 DSCN5928 : 
17 .- ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΑΓΩΔΊΑ στο Μάτι : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10213500107670564/ .-
18.- Μαρτυρίες από πυρκαγιές ΜΆΤΙ κόκκινο λιμανάκι 27-07-2018.... 87 οι νεκροί... : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10213499587177552/ .-
19.- Στιγμές ζωής θανάτου πυρκαγιές Αττικής 23/07/2018 :
20.- Μάτι μονοπάτια διαφυγής στην κόκκινη παραλία φωτιές Α. Αττικής 27-07-2018 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10213499068324581/ .-
21.- Μάτι Ραφήνα Α. Αττικής Πυρκαγιές Ιουλίου 2018 δρόμοι διαφυγής στην Παραλία... : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10213498540831394/ .- 

  ~**  Επιμνημόσυνες δέησεις σε όλους τους ναούς σήμερα, για τα θύματα της φωτιάς  : https://youtu.be/0RrAguZgi9k  .- { Σήμερα ,πριν απο τα προγραμματισμένα μνημόσυνα σε ολους τους ναούς της χώρας με εντολή της αρχιεπισκοπής Αθηνών τελέσθηκαν επιμνημόσυνες δέησεις  υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αδίκω θανάτω τελειωθέντων αδελφών μας στις πυρκαγιες της Αττικής...Στο μυαλό σου περνούν εικόνες απο την πυρκαγιά που έβλεπες τόσε μέρες..με πρόσωπα γεμάτα αγωνία..πόνο..οδύνη ..να ψάχνουν συγγενείς και φίλους..στα αποκαίδια...Κι αναρωτιέσαι..Θεε μου πια είναι στάση μας ,ως λαός ορθόδοξος ,απέναντι στην ζωή και τον θάνατο ?ερχόμαστε τη νύχτα της Ανάστασης με λαμπάδες στο χέρι και η χαρά πλημμυρίζει τις καρδιές μας...Χριστός Ανέστη ομολογούμε και φιλά ο ενας τον άλλο...Το ξέρουμε πως είμαστε προσωρινοί..φθαρτοί..πάροικοι..Κι Εσυ κάθε Κυριακή γίνεσαι το φάρμακο της Αθανασίας για ολους εμας...Στο συναξάρι κάθε πρωί ακούμε ..εν ειρήνη ...εν ξιφει τελειούται..δηλ.  τελειοποιείται..φτάνει στο τέλειο...Τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα...Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν παρά του φοβερού βήματος του Χριστού, αιτησώμεθα...Μα..είναι η ζωή μας όπως Εσυ θέλεις ? Ο θάνατος..η απώλεια δημιουργεί πόνο..ψυχικό..σωματικό...και γνωρίζουμε πως η αγάπη Σου επιτρέπει να γίνεται ο θάνατος του κάθε ανθρώπου την πιο κατάλληλη στιγμή... Ο θάνατος είναι συνυφασμένος με την ζωή μας ..Μα πολλές φορές αδυνατούμε να τον δεχτούμε.. Κι ας γνωρίζουμε πως ο άνθρωπος απλά.. μεταβαίνει από τον ένα τρόπο ύπαρξης (με το σώμα και τις αισθήσεις) σε έναν άλλον τρόπο ύπαρξης χωρίς σώμα...δε παύει να υπάρχει...Μα είναι ο πόνος της φυσικής απουσίας του Κύριε..Δε θα μπορέσεις να κλείσεις ξανα στην αγκαλιά σου το πρόσωπο αυτό που έχασες και πολύ αγάπησες..Δε θα μπορέσεις ξανα να το φιλήσεις..να του πεις τι σήμαινε να το εχεις παρόν στη ζωή σου..Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου...Να λέμε τα σ αγαπώ μας γιατί ίσως  κάποια μέρα θάναι πολύ αργά για να δείξουμε την αγάπη μας ..Δεν υπάρχουν γλυκύτεροι καρποί από τους καρπούς της αγάπης..Μιας αγάπης που σταυρώνεται..θυσιάζεται..χωρίς ποτέ να καταδικάσει...Που δείχνει τη παρουσία της με έργα..λόγια..και ..πολλή υπομονή... Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των παιδιών Του που έφυγαν τόσο έξαφνα κι επώδυνα.. και να βοηθήσει τις οικογένειές τους, στην δοκιμασία που επέτρεψε να περάσουν...  } .- 
 ~**  Βιβλική η καταστροφή στο Μάτι, πόνος και απόγνωση από τους κατοίκους : https://youtu.be/5B1cbBa_54A .-    , { Βιβλική η καταστροφή στο Μάτι, πόνος και απόγνωση από τους κατοίκους. Δείτε τι μας είπαν οι κάτοικοι της περιοχής. Το Livemedia Power LMP.gr σας μεταφέρει την εικόνα και βοηθάει επιτόπου. Ας συνεισφέρουμε όπως μπορούμε στους ανθρώπους που έχουν χάσει οικογένεια και σπίτια. } .- 

***  «ΔΗ-Πεθαίνει» με λειψή χρηματοδότηση… το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας 
Χωρίς ακόμα καλλιτεχνικό διευθυντή, αν και προβλέπεται στη σύμβαση, και χωρίς την έμπρακτη διαβεβαίωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ενέκρινε στην προχθεσινή του συνεδρίαση την προγραμματική σύμβαση για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας, μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και υπουργείου Πολιτισμού.
Όταν η πρόεδρος της «Φάρις», δημοτική σύμβουλος Αναστασία Μπελογιάννη, ανακοίνωσε ότι ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου αποφάσισε να συμμετέχει η Περιφέρεια στην επιχορήγηση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, ο δήμαρχος φάνηκε ξεκάθαρα επιφυλακτικός και δήλωσε ότι περιμένει να δει την απόφαση αυτή γραπτώς.
Όταν, δε, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕΚ, ο δήμαρχος σχολίασε μετά την ψηφοφορία ότι θα έπρεπε πρώτα το Περιφερειακό Συμβούλιο να έχει πάρει απόφαση για την οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας στις δαπάνες λειτουργίας του θεάτρου και μετά να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Είπε, ωστόσο, ότι δέχεται τη δήλωση της Αναστασίας Μπελογιάννη ότι ο περιφερειάρχης δεσμεύτηκε απέναντί της για την επιχορήγηση του ΔΗΠΕΘΕΚ.
Η Αναστασία Μπελογιάννη παρουσίασε την προγραμματική σύμβαση για το 2018, στην οποία συμμετέχουν οικονομικά το υπουργείο Πολιτισμού με 35.000 ευρώ, ο Δήμος Καλαμάτας με τουλάχιστον ανάλογο ποσό και η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 15.000 ευρώ.
Η πρόεδρος της «Φάρις» είπε ότι απόφαση του περιφερειάρχη είναι η Περιφέρεια να συμμετέχει στην προγραμματική σύμβαση του 2019 με 20.000 ευρώ και στην προγραμματική σύμβαση του 2020 με 25.000 ευρώ. Τότε όμως ο δήμαρχος της είπε: “Άσε το ‘19 και το ‘20”, εννοώντας πιθανόν ότι ο περιφερειάρχης λέει πως θα δώσει τα χρήματα αυτά για προεκλογικούς λόγους.
Επίσης, ο δήμαρχος σχολίασε ότι “λυπούμαι για τα χρήματα που δίνουν το υπουργείο και η Περιφέρεια”, εξηγώντας ότι είναι πολύ λίγα και σε καμία περίπτωση δε φτάνουν για τη λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕΚ.
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Μανώλης Μάκαρης, αναγνώρισε ότι η επιχορήγηση δεν είναι μεγάλη, ενώ υιοθέτησε τις αναφορές του δημάρχου ότι πρώτα θα έπρεπε να πάρει η Περιφέρεια την απόφαση για το ποσό με το οποίο θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση του ΔΗΠΕΘΕΚ και μετά να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.
Ότι τα χρήματα που δίνουν υπουργείο και Περιφέρεια είναι πολύ λίγα τόνισε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Δημήτρης Οικονομάκος, υποστηρίζοντας ότι τα ΔΗΠΕΘΕΚ είναι από τους πρώτους θεσμούς που χτυπήθηκαν από τα μνημόνια και πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλάει για αναβάθμιση του πολιτισμού με τέτοια ποσά.
Ακόμη, ο Δημήτρης Οικονομάκος σημείωσε ότι το ΔΗΠΕΘΕΚ θα πρέπει να επιμείνει στις παιδικές παραγωγές, οι οποίες ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχαν επιτυχία, ενώ είπε, επίσης, ότι θα πρέπει να δοθεί βάρος και στην παρουσίαση παραστάσεων στα χωριά και τις κωμοπόλεις, εκφράζοντας τη σύμφωνη γνώμη του που η καλοκαιρινή παραγωγή (“Το τάβλι” του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Πέρη Μιχαηλίδη) παίζεται στα χωριά του νομού χωρίς εισιτήριο.
Η επιχορήγηση του ΔΗΠΕΘΕΚ δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, ανέφερε και ο επικεφαλής της “Αλλαγής”, Θόδωρος Μπρεδήμας.
Τέλος ο επικεφαλής της “Ανεξάρτητης Συμμαχίας Πολιτών”, Μιχάλης Αντωνόπουλος, παρατήρησε ότι πράγματι τα χρήματα είναι λίγα και, μάλιστα, ακόμη πιο μειωμένα από τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο πρόσθεσε ότι ούτε ο Δήμος βάζει πολλά λεφτά. Σχολίασε δε, ότι θα πρέπει να βλέπουμε τις δικές μας ευθύνες και μετά να λέμε ότι φταίει το κράτος. Α.Π.

~* Τραγωδία-Ελλάδα: Συγκλονιστική μαρτυρία στο ΣΙΓΜΑ :   { Official Website: http://www.sigmalive.com/ , Google+: https://plus.google.com/+sigmalive/vi...
Facebook: https://www.facebook.com/sigmalivecy , Twitter: https://twitter.com/Sigmalivecom  , Instagram: sigmalivecom ]  .- }.-

~** 🙏ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ,ΔΟΣ ΜΟΥ ΥΠΟΜΟΝΗ & ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ...Π. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ https://youtu.be/9v7RqaeK2Ls .-  { Tι κάνεις όταν μπαίνεις σε ενα ναό και θέλεις να προσευχηθείς ..να μιλήσεις στο Θεο Πατέρα σου?Βρίσκεις μια ήσυχη γωνιά όπου κανείς δε σε βλέπει και γονατίζεις...κι εκει στην ησυχία κι απομόνωση ,νομίζοντας πως είμαι μόνη, ξεκινώ την επικοινωνία μου με τον Κύριο κι ακούω ξαφνικά..κλάματα..αναφιλητά...γιατί θεε μου..γιατί?? Θορυβήθηκα.Αφουγκραστηκα καλύτερα να δω απο που προερχόταν..και κατευθύνθηκα προς τα κει..Πίσω απο την εικόνα του Αγίου στον οποίο ήταν αφιερωμένος ο Ναός καθόταν μια ηλικιωμένη κυρία ντυμένη στα μαύρα κι έκλαιγε με λυγμούς..δε τη γνώριζα..πηγα και την αγκάλιασα ...Είχε χάσει δικούς της στις πυρκαγιές..Ξέρεις..τέτοιες ωρες στο πόνο του άλλου είναι καλύτερη η σιωπή..και να ζητάς ο θεος να σε φωτίσει ,να βάλει στο στόμα σου εκείνο που θα αναπαύσει και θα παρηγορήσει τον αλλο στο πόνο που βιώνει..Οταν πέρασε η ώρα..και ηρέμησε έβγαλε και μου έδειξε την οικογενειακή φωτογραφία και τους ανθρώπους που δε βρίσκονταν πια στη ζωή..Ηταν μια λεβέντισσα γυναίκα απο τη Κρήτη μας..με καταπράσινα μάτια...ρώτησε ποια είμαι κι αν ήμουν δική τους..χαμογέλασα στην ερώτηση αυτή...σκεφτόμενη..τι στο καλό πρέπει να εχω γονίδια απο Κρήτη και δε το ξέρω..χιχιχι...Με ρώτησε απο που είμαι και πότε θα ξαναέρθω εκει...να συναντηθούμε..Ηταν μια μάνα που πονούσε..Πόσες συγκλονιστικές ακόμη ιστορίες θαρθουν στην επιφάνεια με αυτό το ολοκαύτωμα άραγε ?Πόσες απώλειες θα μετρήσουμε περισσότερες? Ο πόνος πότε βουβός και πότε γοερός ..ισα ισα που σ αφηνεις να αναπνέεις...Μια οδυνηρή  πραγματικότητα και τόσο δυσερμήνευτη για κάποιους..Μη κλαίε,είπε ο Κύριος στη πονεμένη χήρα μάννα της Ναΐν...Μη κλαίς καλή μου κυρία...εχε την ελπίδα σου στο Κύριο και μη χάνεις τη πίστη σου..Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παρηγοριά απο Εκείνον..όπως δεν υπάρχει μεγαλύτερος σταυρός από αυτόν που σήκωσε ο Κύριος.. 😢  ΤΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ  RumOrthodox https://www.youtube.com/watch?v=CvEOv..   .   ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ !!!!!!

~** ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ -Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ :
{ Σε δύσκολες στιγμές που φτάνω να λυγίσω,κάθε φορά μου έρχεται στο νου,αυτός ο λόγος του Κυρίου στο Πέτρο...Ολιγόπιστε εις τι εδίστασας? δεν επετίμησε τον άνεμο αλλά ήλεγξε τον Πέτρο γιατί δεν ήταν ο άνεμος αιτία του καταποντισμού του αλλά η ολιγοπιστία του..Συνεπώς δε πρέπει να παίρνουμε τα μάτια μας απο τον Κύριο..όσες θύελλες τότε και να μας χτυπήσουν δε θα βουλιάξουμε..Γι αυτό το λόγο τον άνεμο τον άφησε να πνέει μέχρι να ανέβουν στο πλοίο.Ευθέως ο Ιησούς εκτείνας την χείρα...τ ακούς αδελφέ /-ή? Με το που Τον επικαλέστηκε ο Πετρος ,Κύριε σώσον με ,αμέσως ο Κύριος αν και ολιγοπίστησε απλωσε το χερι του..Ετσι κι εσυ στη δύσκολη στιγμή πρέπει να επικαλείσαι τον Κύριο προς βοήθειάν σου.. Ξεκινώντας η παραβολή μας λεει πως ο Κύριος ανέβηκε στο όρος και προσευχήθηκε μέχρι εσπέρας..για να μας διδάξει αδέλφια μου αγαπημένα ,οτι με τη προσευχή πρεπει να ανεβαίνουμε κι εμεις στο ορος..,τον ουρανό που κατοικεί ο θεος ...Τετάρτη φυλακή της νυκτός πήγε ο Κύριος προς τους μαθητές Του..Είναι το τελευταίο τέταρτο της νύχτας ,δηλ. οι τρεις τελευταίες ωρες της...Τους άφησε να βασανίζονται στη θαλασσα για να δοκιμάσει τη πίστη τους..Μήπως η ζωή μας δεν είναι μια θάλασσα..και η πορεία μας μέσα σε αυτή γεμάτη δοκιμασίες..πειρασμούς..περιπέτειες..σφάλματα ..απροσεξίες που κοστίζουν και πληρώνουμε ακριβά?Ομως ο Κύριος μας εχει διαβεβαιώσει...ου μη σε άνω ούδ’ ου μη σ’ εγκαταλείπω...Αν εσυ δεν απομακρυνθείς απο κοντά του..Εκείνος με το που θα τον επικαλεσθείς,θα ανταποκριθεί..Μια πίστη δυνατή νικά κάθε απελπισία..κάθε συκοφαντία..ραδιουργία..κακεντρέχεια..απο αδίστακτους ,διεστρεμμένους συνανθρώπους ,ψευδολόγους κι εχθρούς του θεου..Γίνεται πηγή δύναμης..υπομονής..ανακούφισης..παρηγοριάς..Ναι..είμαι σίγουρη.. στη φουρτουρνιασμένη θάλασσα της ζωής δε μπορείς να τα βγάλεις πέρα χωρίς πυξίδα και πηδάλιο.Πυξίδα σου ας είναι η βασιλεία του θεού..και πηδάλιο οι εντολές της αγάπης Του...με συνοδοιπόρο τον ιδιο τον Κύριο...Να θυμάσαι σε κάθε δυσκολία να τον επικαλείσαι κι Εκείνος θα σε σηκώσει ,οσο μεγάλη κι αν είναι η θύελλα που αντιμετωπίζεις..και θα σε βάλει στο πλοίο ..στην ασφάλεια...Κύματα πελώρια σηκώνονται οι πειρασμοί ..οι μέριμνες..τα πάθη..που μας καταποντίζουν κι ανεμος ο μισόκαλος που μας πολεμά διαρκώς.Ο καταποντισμός του Πέτρου προεικονίζει και την μετέπειτα άρνηση του..καθώς ελεγε στον Κύριο πως ακόμη κι αν ολοι τον αρνηθούν αυτός δε θα κάνει..Κι όπως αργότερα τον άφησε ο Κύριος να τον αρνηθεί ,ετσι και στη Παραβολή τον άφησε να καταποντισθεί .Αλλά όπως τότε τον εσωσε δια της μετανοίας απο το βυθό της αρνήσεως ,έτσι και τώρα τον έσωσε απο το βυθό της θάλασσας..Αύριο Κυριακή θα ακούσουμε για άλλη μια φορά το.. εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.Ας το κάνουμε πράξη ,εμπιστευόμενοι τα πάντα ,οσα με τα οποία μας ευλόγησε στα Αγια Χέρια Του.. ΥΓ.Τις τελευταίες ημέρες προέκυψε μια παρεξήγηση σχετικά με κάποιο βίντεο..το ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΟΛΟΙ ...Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΧΤΗΚΕ ΕΠΙΘΕΣΗ https://www.youtube.com/watch?v=aAkKc... κατηγορήθηκα λοιπόν απο κάποια άγνωστη vasoula2908 πως πήρα το βίντεό της ,το έκοψα ,εκρυψα το υδατογράφημά της και το ανέβασα...Μάταια είπα πως το βρήκα απο πολλές κοινοποιήσεις στο facebook και πως οχι μόνο δε γνωρίζω να αφαιρώ υδατογραφήματα αλλά ποτέ δε θα σφαιτεριζόμουν το κόπο κάποιου άλλου..Αλλωστε πάντα σας γράφω ποιου χρήστη είναι...Πηγαίνοντας στους γονείς μου και κάποιους άλλους ηλικιωμένους που τους βοηθάω στα ψώνια ,κατευθύνθηκα εκει που πάντα αναζητώ λύση και βοήθεια... στην αγαπημένη μου εκκλησία ,στο τόπο μου..Προσευχήθηκα..και ζήτησα βοήθεια..Και η βοήθεια ήρθε...ως απάντηση σε ολες τις συκοφαντίες...Η επονομαζόμενη vasoula2908 εχει καρκίνο και της φταίει ολος ο κόσμος..καθώς δεν εχει θεο..Βγάζει χρήματα απο το πατριωτικό της κανάλι .Οσο πιο πολλους εγγεγραμμένους τόσο πιο πολλά τα χρήματα...ζητά απο κάθε πρόθυμο λεφτά να την ενισχύσει με  donations κι ολα της τα βίντεο είναι κλεμμένα απο αμερικανούς you tubers...Κάποιοι τα ξέρουν τα παιδιά που οικειοποιείται τα βίντεό τους...αντί να είμαστε ενωμένοι το παίζετε κάποιοι πατριώτες για να οικονομήσετε...ΕΛΛΑΔΑ =ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ..στα κανάλια σας δε χωράει θεος ...ενα εχω να πω..Ο Θεος να σας συγχωρήσει κι ελεήσει.. .- } .-


~**  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ :    , { Άγιος Παΐσιος: «Υπάρχουν 10 Άγιοι στο Άγιο Όρος»! Σταματήστε να αμαρτάνετε Έλληνες! Ποια είναι τα θανάσιμα αμαρτήματα των Ελλήνων, σύμφωνα με τον Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνα. Γιατί η Ελλάδα δεν θα καταστραφεί! Οι Άγιοι που ζουν ανάμεσα μας! Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τον π. Κωνσταντίνο Σακαρίδη. Ομιλία του π.Κωνσταντίνου Σακαρίδη (Καβάλα - εβδομάδα Σταυροπροσκυνήσεως 2017) http://www.agiospatrokosmas.gr/  40,11 11 σὺ δέ, Κύριε, ἐλέησόν με καὶ ἀνάστησόν με, καὶ ἀνταποδώσω αὐτοῖς. 12 ἐν τούτῳ ἔγνων ὅτι τεθέληκάς με, ὅτι οὐ μὴ ἐπιχαρῇ ὁ ἐχθρός μου ἐπ᾿ ἐμέ 55,9-11 9 τὴν ζωήν μου ἐξήγγειλά σοι, ἔθου τὰ δάκρυά μου ἐνώπιόν σου ὡς καὶ ἐν τῇ ἐπαγγελίᾳ σου. 10 ἐπιστρέψουσιν οἱ ἐχθροί μου εἰς τὰ ὀπίσω, ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σε· ἰδοὺ ἔγνων ὅτι Θεός μου εἶ σύ. 11 ἐπὶ τῷ Θεῷ αἰνέσω ρῆμα, ἐπὶ τῷ Κυρίῳ αἰνέσω λόγον. 12 ἐπὶ τῷ Θεῷ ἤλπισα, οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος.  Καταρρακτώδης βροχή το μεσημέρι στην Αττική..στη προσπάθεια να μαγειρέψω είχα σύντροφο τον ήχο της...και στο μυαλό μου ήρθαν τα λόγια του Αγίου γερ. Παισίου...''ο ΘΕΟΣ θα βοηθήσει την Ελλάδα, μάλιστα θα φτάσουν τα έθνη να λένε μα τόσο πολύ ο Θεός αγαπάει την Ελλάδα και την βοηθάει;'' Θεε μου σκέφτομαι αλήθεια τόσο σκανδαλωδώς μας βοηθάς ή είναι στη φαντασία μου επειδή πολυ το λαχταρώ? Μήπως τα σχέδια των εχθρών μας ήταν να κατακάψουν φέτος την Ελλάδα κι εσυ τη ποτίζεις καθημερινά ωστε ολα να είναι υγρά και να μη μπορούν να φλεγούν...??Ολοι συνδέουμε τη βροχή με το πράσινο χρώμα, δηλαδή συνδέουμε τη βροχή με τη βλάστηση, με την ανθοφορία της φύσης και με την καρποφορία δένδρων και φυτών που μας θρέφουν...Μήπως Χριστέ μου σκανδαλωδώς μας ευνοείς και δε το βλέπουμε ? Θυμάμαι τη μορφή σου πριν λίγους μήνες ,πάνω στο Σταυρό να λες διψώ...Δε διψούσες αγαπημένε της καρδιάς μου για νερό μοναχά..Διψούσες για Αγάπη ..τρεις ωρες στο σταυρό και δε πήρες σταγόνα αγαπης απο τον άνθρωπο που πολύ αγάπησες ,αλλά ακόμη και τότε ξύδι σε ποτίσαμε..Ο λαος τότε αν και του έδειξες μόνο αγάπη σου έδειξε την αχαριστία του..Οι φαρισαίοι το φθόνο τους..ο Πιλάτος τη δειλία του αν και σε βρήκε αθώο ..ο Ιούδας με τη φιλαργυρία του..Κι εσυ έδειξες υπακοή εως τέλους στο θέλημα του Πατρός...Αυτό μας έσωσε η υπακοή Σου..Κάθε σου πράξη ,κάθε σου λόγος αποσκοπούσε στη σωτηρία μας..Είθε να ζούμε κι εμεις εν μετανοία.. με απλότητα και ταπείνωση..υπακοή...Ο,τι θέλει η αγάπη Σου Κύριε..για ολα Σε ευχαριστούμε... } .-

~**  ΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ : https://youtu.be/rF4boOWa8qY  .- { ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΒΙΝΤΕΑΚΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ..! ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ -- ΨΥΧΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΝ-PEMPTOUSIA TV  https://www.youtube.com/playlist?list... } .-
~** 9 Έλληνες καλλιτέχνες που έδωσαν τέλος στη ζωή τους - "Επιτέλους Σαββατοκύριακο" 23/4/17 : https://youtu.be/7fWluYcsxR4  .-  {
~** Ευχαριστούμε τα Ορθόδοξα αδέρφια μας από την Σερβία : https://youtu.be/vkxYVKF8_rU .   .- { Захваљујемо се нашим браћама и сестрама из Србије.......που δείχνουν ξανα με πράξεις τον πόνο και την θλίψη τους για την Ελλάδα! Ο πινακας του σταδιου δειχνει την Γαλανόλευκη, απόλυτη σιγή.. Παρά την νικη με 3-0 επικρατεί βουβος πονος για οσα βιώνει η χωρα μας.. Ευχαριστούμε Σερβία 🇷🇸🇬🇷 Αιωνία Ελλάς ευχαριστούμε πολύ για το βίντεο !!!!!!!!

~* OΤΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ .... : 
{ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ =ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ....ΑΚΟΥΣ ΤΟ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΝΑ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕ ΠΗΓΕ ΧΑΜΕΝΗ...ΝΑΙ..ΘΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ..ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ...ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ? ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ...ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΣΩΣΟΥΝ ?  ΜΟΝΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝΩΝΕΙ..ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ...ΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ..ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ...ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΑΡΑΓΕ ? ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ?  ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΥΤΕ ΦΡΑΓΚΟ ΣΤΟΝ «ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ… ΘΑ ΤΑ ΦΑΝΕ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ! Ανάμεσα στα μέτρα –δήθεν!- για τους πυρόπληκτους που αποφασίστηκαν κατά την έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου (από τους αποκλειστικά υπεύθυνους της εθνικής τραγωδίας!) είναι η δημιουργία ειδικού λογαριασμού του υπουργείου Οικονομικών «στον οποίο θα συμμετέχει το δημόσιο και ιδιώτες, καθώς υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον έμπρακτης αλληλεγγύης τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό». Υποτίθεται δε, πως το ποσόν που θα συγκεντρωθεί στον λογαριασμό θα διατεθεί για την ανακούφιση των πληγέντων και για έργα αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές. Παραμύθια! Ποντάρουν στην συγκίνηση του κόσμου για την καταστροφή και ψάχνουν αγνούς και απονήρευτους ανθρώπους –κυρίως ομογενείς μας του εξωτερικού- για να του φάνε τα λεφτά! Όπως άλλωστε είχε γίνει και με το περιβόητο «ταμείο Μολυβιάτη», μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, με τα χρήματα που κατατέθηκαν τότε, να… αγνοούνται! Όποιος θέλει να προσφέρει, να βρει άλλον τρόπο, γιατί θα κλαίει τα λεφτά του! Και μην ξεχάσετε να ενημερώσετε σχετικά συγγενείς και φίλους στο εξωτερικό, να μην κάνουν το λάθος! ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ

~* ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ ΕΙ ΚΥΡΙΕ..ΔΙΔΑΞΟΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ....  : 
{ ΘΡΗΝΟΣ ..ΟΔΥΝΗ...ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΟΣ..ΤΑ 9ΧΡΟΝΑ  ΔΙΔΥΜΑΚΙΑ , Η ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ,ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΠΡΟΧΘΕΣ ΚΙ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ..ΚΑΜΜΕΝΑ...ΚΙ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ..ΤΟΥΣ. (ΤΙ ΑΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ,ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ,ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΤΑΠΕΙΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ..ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΟΤΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΙΧΑΝ..ΤΑ ΕΓΓΟΝΑΚΙΑ ΤΟΥΣ )ΟΙ ΣΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ...ΤΕΛΙΚΑ ΟΝΤΩΣ ΗΘΕΛΑΝ ΠΟΛΛΑ ΘΥΜΑΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ..ΓΙΑΤΙ ΟΣΟΙ ΕΠΕΖΗΣΑΝ ΚΑΙ ΘΡΗΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ,ΠΟΤΕ ΔΕ ΘΑ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ ΞΑΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΕΚΕΙ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ..ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ...ΚΙ ΕΤΣΙ Η ΓΗ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΔΙΩΞΑΝ ΝΑ ΤΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ..ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ  ΚΟΛΑΣΜΕΝΑ ΤΗ ΠΟΘΗΣΑΝ...ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΣΕ ΚΟΛΑΣΗ...ΑΝΕΙΠΩΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ...ΑΠΟΚΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΝΟΣ...ΟΛΕΘΡΟΣ ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ..ΟΛΗ ΜΑΣ Η ΖΩΗ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ..ΜΑ ΤΟΣΟΣ ΠΟΝΟΣ ΘΕΕ ΜΟΥ...ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΝΕΚΡΩΝ ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ..ΤΩΡΑ ΤΗ ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ.....😭  ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΥΤΕ ΦΡΑΓΚΟ ΣΤΟΝ «ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ… ΘΑ ΤΑ ΦΑΝΕ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ! Υποτίθεται δε, πως το ποσόν που θα συγκεντρωθεί στον λογαριασμό θα διατεθεί για την ανακούφιση των πληγέντων και για έργα αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές. Παραμύθια! Ποντάρουν στην συγκίνηση του κόσμου για την καταστροφή και ψάχνουν αγνούς και απονήρευτους ανθρώπους –κυρίως ομογενείς μας του εξωτερικού- για να του φάνε τα λεφτά! Όπως  άλλωστε είχε γίνει και με το περιβόητο «ταμείο Μολυβιάτη», μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, με τα χρήματα που κατατέθηκαν τότε, να… αγνοούνται! Όποιος θέλει να προσφέρει, να βρει άλλον τρόπο, γιατί θα κλαίει τα λεφτά του! Και μην ξεχάσετε να ενημερώσετε σχετικά συγγενείς και φίλους στο εξωτερικό, να μην κάνουν το λάθος!

***  Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στην Ε.Ο. Ασπροχώματος- Μεσσήνης 


4 οχήματα συγκρούστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ε.Ο. Ασπροχώματος- Μεσσήνης λίγο μετά τις γραμμές του τρένου που υπάρχουν στο σημείο.
Σύμφωνα με μαρτυρίες το ατύχημα προκλήθηκε όταν φορτηγό προσέκρουσε σε προπορευόμενο αυτοκίνητο και αυτό είχε ως συνέπεια αυτό να προσκρούσει με τα 2 προπορευόμενα ΙΧ.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός δυο νέων που επέβαιναν στο τελευταίο όχημα, καθώς και οι υλικές ζημιές σε όλα τα ΙΧ.

~**  🇨🇾Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού🇨🇾🇬🇷 : https://youtu.be/I0AZAFlwys0 .-   , { Ο χρήστης'' Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού'' κοινοποίησε το συγκεκριμένο  βίντεο γράφοντας : «Να περπατήσουμε στον ίσιο δρόμο, που μας πάει σε Μόρφου και Κερύνεια...» Η Μνήμη τρέχει ξανά. Η «Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού» επιμένει και αντιστέκεται στον νέο κόσμο της λήθης και της αποχαύνωσης. Ανάβει τις μηχανές της και στέκεται καλά απέναντι στους πενταδάκτυλους, Τάσο Ισαάκ και Σολωμό Σολωμού. Αντίκρυ από την κατεχόμενη Αμμόχωστο στέλνει ξανά το μήνυμα της μνήμης και της αναγέννησης. Οι μοτοσικλετιστές δεν ξεχνούν και αφουγκράζονται «το φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας». Γιατί η Μνήμη γεννά ελπίδα. Και αυτή την ελπίδα κουβαλούν στις αποσκευές του, απ’ άκρη σ’ άκρη αυτού του τουρκοκρατούμενου νησιού οι μοτοσικλετιστές. Με τον νου πάντα στους ήρωες ακρίτες, στον Τάσο και τον Σολή, που δεν λογάριασαν στρατούς και αυτοκρατορίες. Η Μνήμη τρέχει ξανά και γίνεται γρανάζι στον αγώνα εναντίον της τουρκικής κατοχής. Εσύ που θέλεις να τα φέρεις όλα τούμπα, έλα στο αντάμωμα της συνείδησης, την Κυριακή 5 Αυγούστου. Γιατί η Μνήμη γεννά ελπίδα. } .- 

*** Με απόφαση δημάρχου σταματά το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας 
Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε χθες το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας στο Πάρκο του ΟΣΕ και ήταν να ολοκληρωθεί αύριο.
Όμως ύστερα από απόφαση του Δημάρχου Καλαμάτας η άδεια που είχε δοθεί στους διοργανωτές ανακαλείται και έτσι το Φεστιβάλ σταματά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αιτία ήταν ότι οι χθεσινές συναυλίες κράτησαν παραπάνω από τη συμφωνημένη ώρα.
Η ανακοίνωση των διοργανωτών 
Δυστυχώς είμαστε στην δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας ακυρώνεται με απόφαση του Δήμου Καλαμάτας. Η αιτιολογία είναι η παράβαση ωραρίου στις χθεσινές συναυλίες.
Αναγνωρίζουμε το λάθος της διοργάνωσης και ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη από τους περίοικους που ενοχλήσαμε. Θεωρούμε την αντίδραση του δήμου πολύ αυστηρή, την στιγμή μάλιστα που πρόσφατα σε εκδήλωση του δήμου έγινε παρόμοιο λάθος.
Ζητάμε συγνώμη από τους 200 καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό που τους ταλαιπωρήσαμε με το να έρθουν στην Καλαμάτα χωρίς να παρουσιάσουν την δουλειά τους. Το ίδιο και για τους εκατοντάδες επισκέπτες που ήρθαν από άλλες περιοχές της Ελλάδας μόνο για το φεστιβάλ.
Ευχαριστούμε όλους τους καλλιτέχνες, τα 4000 κόσμου που στήριξαν την προσπάθεια την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, τους δεκάδες φορείς/συλλόγους που συμμετείχαν, την Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, τους χορηγούς που στήριξαν την διοργάνωση και τους εκατοντάδες εθελοντές από Ελλάδα και εξωτερικό, που μόχθησαν σκληρά κάτω από αντίξοες συνθήκες να στήσουν το φεστιβάλ.
Κατά την διάρκεια του μαζέματος των πραγμάτων του φεστιβάλ σήμερα το απόγευμα, η γραμματεία θα παραμείνει ανοικτή μεταξύ 19:00 και 22:00, για να συγκεντρώσουμε πράγματα και χρήματα για τους πληγέντες των πρόσφατων πυρκαγιών στην Αττική, κάτι που ήταν ο σκοπός του φεστιβάλ έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την ανταπόκριση του. Η Καλαμάτα απέδειξε την αλληλεγγύη της δυναμικά!

~**  ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  https://youtu.be/s3gg5ziurXg .-   , ( ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ,ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΣΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ..  (Ανοικτή επιστολή προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Τόσκα.)http://agioros.blogspot.com/2018/07/b...) .- Ο άγιος Παισιος είπε ότι δεν θα προλάβουν να τις δώσουν!!!Οπότε αδέρφια μου μην φοβάστε... Δεν θα μας αφήσει ο Χριστός μας. - εν θα προλαβουν να βγαλουν αυτες τις ταυτοτητες κανεις χριστιανος δεν θθα την βγαλη αυτην .- Δεν θελω να πιστεψω οτι στο Ματι τα κινητα συνεργεια της ΕΛ.ΑΣ θα κανουν κατι τετοιο. Θελω να ελπιζω οτι θα εκδωσουν στους πονεμενους ανθρωπους κανονικες ταυ/τες. .- 

*** Αναβάλλεται η εθελοντική αιμοδοσία του Εμπορικού Συλλόγου Φιλιατρών 
Αναβάλλεται η εθελοντική αιμοδοσία που είχε προγραμματιστεί για αύριο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών για τους πυροπαθείς της Αττικής, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με το διευθυντή του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, Θεόδωρο Ντέντε, χθες το μεσημέρι.
Όπως πληροφόρησε, τα αποθέματα μονάδων αίματος είναι τόσα πολλά, που οι ανάγκες των πυροπαθών όσο και των υπόλοιπων ασθενών έχουν υπερκαλυφθεί, έπειτα από την τεράστια προσέλευση των πολιτών.
Για το λόγο αυτό η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί κανονικά μετά τις 15 Αυγούστου.

*** Οι απόψεις της δημοτικής αρχής Καλαμάτας για τους Ρομά 
Η κυβέρνηση ψάχνει λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος
 Κάποια κινητικότητα φαίνεται να υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες από πλευράς κυβέρνησης, με στόχο τη βελτίωση της θέσης των Ρομά. Η υπεύθυνη της προσπάθειας είναι η ειδική γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, Αικατερίνη Γιάντσιου, η οποία απέστειλε έγγραφο στο Δήμο Καλαμάτας με το οποίο ζητούνται οι απόψεις της Δημοτικής Αρχής για την επίλυση του μεγάλου αυτού ζητήματος.
Οι απόψεις που της εστάλησαν, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου  της Δημοτικής Αρχής, είναι οι παρακάτω:
«1) Ο καταυλισμός στη θέση Πολυκλαδικό - Αγία Τριάδα πρέπει να καταργηθεί άμεσα. Ήδη βρίσκεται σε δικαστική εξέλιξη προσφυγή για διοικητική αποβολή τους από τους κοινόχρηστους (δημοτικούς) και ιδιωτικούς χώρους αυτής της περιοχής. Επισημαίνουμε πως δεν υπάρχει η παραμικρή αποδοχή από τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής για την παραμονή των Ρομά σ' αυτό το χώρο. Ούτε πρόκειται να υπάρξει συναίνεση από τους κατοίκους με οποιοδήποτε επιχείρημα, υπόσχεση ή παροχή.
2) Ο Δήμος δε διαθέτει ιδιοκτησία που να έχει στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση οικισμού Ρομά.
3) Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Ενοικίου είναι στη σωστή κατεύθυνση, αρκεί όμως να είναι σχετικά μακροχρόνιο (πέραν της διετίας) και να συμπεριλαμβάνει μέτρα σχετικής διασφάλισης των ιδιοκτητών των προς ενοικίαση σπιτιών.
4) Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης αγοράς οικοπέδων είναι το πλέον ενδεικνυόμενο και αποδοτικό μέτρο, γιατί θα έχει άμεσα και θετικά αποτελέσματα, σε μια εποχή που υπάρχουν φθηνά οικόπεδα. Μάλιστα, αν η αγορά οικοπέδων συνδυαστεί με πολεοδομικές διευκολύνσεις και την προσφορά οικίσκων βαρέως τύπου, τα αποτελέσματα θα είναι απολύτως θετικά και θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της κατάστασης.
5) Ορθό μέτρο θα ήταν, επίσης, η ενεργοποίηση της κατασκήνωσης μη τουριστικού χαρακτήρα στην «Μπιρμπίτα», η οποία, όμως, πρέπει να λειτουργεί με ευθύνη του Δήμου Καλαμάτας και υποστήριξη του Κράτους προς το Δήμο.
Θα έλυνε ασφαλώς προβλήματα, ιδιαίτερα για τους πλάνητες Ρομά και θα βοηθούσε στην αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αλλά και στην καλύτερη οργάνωση της ζωής τους.
Τα 60 στρέμματα (περιοχή του Δήμου Καλαμάτας) στην Μπιρμπίτα και τα 60 στρέμματα (περιοχή Δήμου Μεσσήνης), που βρίσκονται ακριβώς δίπλα και απέχουν 3 χιλιόμετρα από την πόλη της Μεσσήνης και 7 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλαμάτας, αποτελούν μέγα περιουσιακό στοιχείο των Ρομά με συνεχώς αυξανόμενη αξία. Αυτά τα 120 στρέμματα (αν δεν επιλεγεί η λύση της επανεκκίνησης της κατασκήνωσης), μπορεί να κατατμηθούν/πολεοδομηθούν και να διατεθούν, με παραχωρητήρια και κριτήρια, σε οικογένειες Ρομά».

*** Κυπαρισσία: Σε εφαρμογή οι «νέες» κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
Αύριο η «αποκάλυψη» της σακούλας… των πινακίδων!
Αύριο Κυριακή θα γίνει, τελικά, η «αποκάλυψη» της σακούλας των πινακίδων σήμανσης και θα τεθούν σε εφαρμογή οι «νέες» κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κυπαρισσία, σύμφωνα με χθεσινό δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Γραφείο Δημάρχου και υπογράφει ο ίδιος ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας.
Στο δελτίο Τύπου «για Κυκλοφοριακή Μελέτη στο Δ.Κ Κυπαρισσίας», όπως ακριβώς αναγράφεται, σημειώνεται: «Ο Δήμος Τριφυλίας σας πληροφορεί ότι την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 θα τεθεί σε εφαρμογή η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης της Κυπαρισσίας. Για το λόγο αυτό οι οδηγοί των οχημάτων, καθώς και οι πεζοί, θα πρέπει να διατηρούν αυξημένη προσοχή κατά την κυκλοφορία τους, ακολουθώντας τις νέες πινακίδες του Κ.Ο.Κ. που έχουν τοποθετηθεί. Θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας έως και την 30η μηνός Σεπτεμβρίου 2018 και εφ όσον διαπιστωθούν αστοχίες σχεδιασμού ή τεκμηριωμένα ζητήματα δυσλειτουργίας της ζωής της πόλης, ο Δήμος Τριφυλίας θα προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις, σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου (αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων)». Θυμίζουμε ότι η εφαρμογή της «κυκλοφοριακής μελέτης» κατάντησε φαρσοκωμωδία, με πινακίδες να μπαίνουν, να μη βγαίνουν εκείνες που «έλεγαν» τα ακριβώς αντίθετα, μισές να σκεπάζονται, μισές να μένουν κανονικά, να σκεπάζονται κι άλλες, να παίρνει ο αέρας τις σακούλες, να γίνεται ήδη μπάχαλο στους δρόμους, κανένας να μη γνωρίζει ποιες είναι αυτές οι ρυθμίσεις, ούτε καν οι δημοτικοί σύμβουλοι που “φέρονται” ότι τις ψήφισαν, μιας και ποτέ δεν αναφέρθηκαν σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και να προκαλούνται ερωτηματικά και να «φουντώνουν» αντιδράσεις κατοίκων και επαγγελματιών…
Θυμίζουμε ότι ο κ. Κατσίβελας στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας στις 20 Ιουνίου είπε: «Αυτή η Δημοτική Αρχή, όπως κατέθεσε μαζί με την τεχνική υπηρεσία, την κυκλοφοριακή μελέτη προς έγκριση και, τελικά, προς υλοποίηση, δεν έκανε καμία παρέμβαση και οι όποιες αλλαγές γίνανε όσον αφορά τις ανηφόρες και τις κατηφόρες στην Πάνω Πόλη της Κυπαρισσίας, η όποια μεταβολή προκλήθηκε ήτανε από γνωμοδότηση της Τροχαίας του Δήμου της Τριφυλίας. Ο Δήμος δεν είχε καμία εμπλοκή».
Ο ίδιος, δηλαδή, αναφέρει ότι έγιναν, πράγματι, αλλαγές στη μελέτη. Πώς προέκυψε ρύθμιση ως μονοδρόμου της οδού Αθ. Ιωαννίδη (“Κόντρα”) με κατεύθυνση καθόδου από την Πάνω Πόλη και συνέχιση του μονοδρόμου από την 25η Μαρτίου (πριν από το Δικαστικό Μέγαρο) μέχρι το τέλος αυτής στου «Γενναίου», για τους παλιότερους, ή το πρώην “Βρωμερό Σκουλήκι”, καθώς επίσης και μονοδρόμηση της οδού Γεωργακοπούλου (στροφές από Άγιο Αντώνιο) από τη Λαϊκή Αγορά έως το Μεταγωγών ως άνοδος; Η όποια γνωμοδότηση είναι δεσμευτική και μπορεί να επιβάλλει, από μόνη της, αλλαγές; Πώς άλλαξε η μελέτη χωρίς συζήτηση και απόφαση του Δ.Σ. Τριφυλίας; Από μόνη της η Τροχαία άλλαξε τη μελέτη που είχε παραλάβει ο Δήμος;
Όχι βέβαια! Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει! Γεγονός είναι, ωστόσο, ότι, όπως είπε ο ίδιος ο δήμαρχος Τριφυλίας, άλλαξε χωρίς συζήτηση και λήψη απόφασης σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτή η αλλαγή τίθεται σε εφαρμογή. Από αύριο Κυριακή αλλάζει, τελικά, η ρύθμιση κυκλοφορίας και στους δύο οδικούς άξονες της Πάνω Πόλης ή όχι; Και επίσης, πώς αφού το Δ.Σ. Τριφυλίας αποφάσισε την εφαρμογή της μελέτης ως είχε, άλλαξε σε συγκεκριμένες, αποσπασματικές κι επιλεκτικές ρυθμίσεις της; Και ελέχθη από τον ίδιο τον κ. Κατσίβελα ότι άλλαξε παρά το γεγονός ότι στο Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ. Κυπαρισσίας στις 10 Απριλίου 2009 ρητά αναφέρεται ότι, όπως είπε και ο τότε δήμαρχος Κυπαρισσίας Γ. Σαμπαζιώτης, «η εξαίρεση των δρόμων που παραμένουν διπλής κυκλοφορίας είναι πρώτα πρώτα οι δύο βασικοί άξονες που οδηγούν στην Πάνω Πόλη… […] Οι δύο άξονες που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν στην Πάνω Πόλη, από τις στροφές δηλαδή και την Κόντρα, παραμένουν διπλής κατεύθυνσης…».
Η απόφαση του Δ.Σ. Κυπαρισσίας του 2009, για την οποία ο κ. Κατσίβελας ανέφερε ότι δεν εγκρίθηκε στον έλεγχο νομιμότητας, γιατί δε γύρισε πίσω στο Σώμα; Γιατί δε συζητήθηκε στο Δ.Σ. Τριφυλίας ότι η απόφαση αυτή, του 2009, για τις αλλαγές, δεν εγκρίθηκε; Γιατί δε συζητήθηκε στο Σώμα, ώστε να γίνει αιτιολόγηση των τροποποιήσεων που είχε αποφασίσει το Δ.Σ. Κυπαρισσίας; Γιατί δε δόθηκε η απόφαση του Δ.Σ. Κυπαρισσίας στο μελετητή, ώστε να προσαρμόσει στη μελέτη τις τροποποιήσεις που αποφάσισε το Δ.Σ. Κυπαρισσίας και να σταλεί για έγκριση και στην πρώην ΤΥΔΚ; «Αφέθηκε» η μελέτη σε εκείνα τα σημεία να μείνει ως είχε; Έμεινε έτσι; Κι έτσι, ως είχε, δηλαδή χωρίς αλλαγές που είχε αποφασίσει το Δ.Σ. Κυπαρισσίας, τίθεται σε εφαρμογή; Όχι, όπως άλλωστε είπε ο ίδιος ο κ. Κατσίβελας! Πώς, λοιπόν, στη μελέτη και το χάρτη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων υπάρχουν ρυθμίσεις χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γι’ αυτές;
Και τότε, πώς λέγεται ότι η μελέτη που εφαρμόζεται είναι ως είχε κατατεθεί, αφού διαπιστωμένα έχει αλλαγές, που δε συζήτησε και δεν αποφάσισε ποτέ το Δημοτικό συμβούλιο Τριφυλίας; Υπάρχουν κι άλλες αλλαγές στις ρυθμίσεις της μελέτης που εφαρμόζεται, χωρίς προηγούμενη συζήτηση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή όχι; Ποιος το εγγυάται και πώς αυτό διασφαλίζεται; Η μελέτη είναι εκείνη που έχει θεωρηθεί στις 3-12-2008 από την (τότε) ΤΥΔΚ ή άλλη; Και μεσούσης της καλοκαιρινής περιόδου και με την κίνηση των οχημάτων στους δρόμους να είναι αυξημένη, γιατί επελέγη τώρα να τοποθετηθούν οι πινακίδες και να εφαρμοστούν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις;
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα κατοίκων και επαγγελματιών της πόλης. Και το πλέον σοβαρό, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που από αύριο τίθενται σε εφαρμογή είναι όσες περιλαμβάνονται στην κυκλοφοριακή μελέτη ή έχουν εξαιρεθεί κάποιες, ποιες, πώς, από ποιον και γιατί.
Εάν, δε, πράγματι, πρόκειται για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα λύσουν προβλήματα ή θα προκαλέσουν περισσότερα και θα απορρυθμίσουν τη λειτουργία της πόλης και τη ζωή κατοίκων και επισκεπτών, μεσούσης της καλοκαιρινής περιόδου, θα φανεί – από αύριο – στην πράξη…
 Του Ηλία Γιαννόπουλου
*** Κόσμος συγκεντρώθηκε στο πάρκο για να διαμαρτυρηθεί για την ακύρωση του Φεστιβάλ Δρόμου 

 Μπορεί οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Δρόμου να έκαναν γνωστό ότι έπειτα από απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας (δείτε εδώ), η διοργάνωση σταματά, αλλά πολλοί ήταν αυτοί που έδωσαν το παρών το απόγευμα του Σαββάτου.
Στόχο όπως είπαν είχαν, να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του Παναγιώτη Νίκα, έτσι, όσοι βρέθηκαν εκεί διασκέδασαν με καλλιτέχνες που παρουσίασαν τη δουλειά τους.
Οι αποψινές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται εκτός της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Δρόμου, αφού αυτό πλέον θεωρείται ακυρωμένο.
Τέλος να σημειωθεί ότι έχει δοθεί εντολή στους διοργανωτές να απομακρύνουν τα αντικείμενα που έχουν τοποθετήσει στο χώρο του πατινάζ και για το λόγο αυτό στο σημείο έφθασαν άνδρες της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας που έκαναν συστάσεις και αποχώρησαν.
Video: https://youtu.be/Tqlr6rxIOAg .-

*** Φωτιά στο Διβάρι της Πύλου και το Παλαιόκαστρο! (βίντεο) 
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στον υδροβιότοπο της Γιάλοβας στην περιοχή Διβάρι. Η φωτιά που εκδηλώθηκε δίπλα σε παραλία που συγκεντρώνει αρκετούς λουόμενους, αντιμετωπίστηκε άμεσα από δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος καθώς και από το ελικόπτερο πυρόσβεσης που βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. 
Σχεδόν ταυτόχρονα, φωτιά ξέσπασε και στο Παλαιόκαστρο που όμως και αυτή σβήστηκε πριν πάρει διαστάσεις.   Video: https://youtu.be/w-vokVapubg .-

***  Ενοικιαζόμενα ποδήλατα στην Καλαμάτα 
Εγκρίθηκε, από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, η παραχώρηση της χρήσης 7 κοινόχρηστων χώρων στην Καλαμάτα, για την τοποθέτηση ενοικιαζομένων ποδηλάτων.
Οι χώροι παραχωρούνται στην εταιρεία «NEXTBIKE» χωρίς μίσθωμα, αλλά με ανταπόδοση στο Δήμο Καλαμάτας 45 μηνιαίων καρτών αξίας 10 ευρώ καθεμιά. Προηγήθηκαν 3 δημοπρασίες προς ενοικίαση των κοινοχρήστων χώρων, χωρίς να προσέλθει κάποιος ενδιαφερόμενος. Οι χώροι αυτοί, εμβαδού 22 τετραγωνικών μέτρων ο καθένας, είναι:
1. νότια της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, έναντι Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη
2. πλησίον κεντρικής εισόδου του χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων «Τέντα», που θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα και τις ανάγκες των φοιτητών του Πανεπιστημίου, λόγω άμεσης γειτνίασης
3. στο νότιο τμήμα της οδού 23ης Μαρτίου, έναντι της ομώνυμης πλατείας
4. στην πλατεία Δημαρχείου έναντι κτηρίου ιστορικού Δημαρχείου
5. σε κατάλληλο χώρο στο δυτικό πεζοδρόμιο της οδού Αριστομένους, νοτίως της οδού Ξενοφώντος
6. σε κατάλληλο χώρο στη χερσαία ζώνη λιμένα Καλαμάτας και συγκεκριμένα στην απόληξη της οδού Μαιζώνος (συμβολή με την οδό Ναυαρίνου), μετά από σχετική έγκριση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
7. σε χώρο νοτίως της πλατείας Ιερού Ναού Αναστάσεως, στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου.

*** Ασθενής σεισμική δόνηση «ξύπνησε» την Καλαμάτα 
Λίγο μετά τις 5 τα ξημέρωμα σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην πόλη της Καλαμάτας.
Ειδικότερα το επίκεντρο του σεισμού ήταν 6 χλμ βορειοδυτικά της πόλης, το μέγεθος αυτού 2.2 της κλίμακας ρίχτερ, ενώ το εστιακό βάθος ήταν τα 10 χλμ.

***  Δεν έχουν τέλος οι ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ! Όλοι γνώριζαν ότι υπήρχαν ΝΕΚΡΟΙ από νωρίς-ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΟΚ…

Πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι η πολιτική ηγεσία γνώριζε για τους νεκρούς από νωρίς το βράδυ, πολύ πριν πραγματοποιηθεί η ενημέρωση του πρωθυπουργού για τις φωτιές, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, στο Χαλάνδρι. Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Αυτιά, ξεκαθαρίζει ότι από τις 20:40 γνώριζαν ότι υπήρχε τουλάχιστον ένας νεκρός και ότι το συντονιστικό είχε ενημερωθεί: Το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί 18:30 τις πρώτες κλήσεις για τραυματίες. Το ξέρουν οι πάντες. Η πρώτη κλήση για νεκρό έγινε στις 20:40 και παραλαμβάνουμε περιστατικά περίπου στις 21:50. Άρα οι πάντες ξέρουν ότι υπάρχουν νεκροί στο σημείο αυτό! Το συντονιστικό κέντρο στο χαλάνδρι είχε ενημερωθεί. Ο γιατρός ενημέρωσε τους πάντες στο συντονιστικό κέντρο. Το συντονιστικό κέντρο ήξερε για τον πρώτο νεκρό. Εμείς μιλάμε με γεγονότα».

Αλλά και πριν από τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, ένας αστυνομικός, που πήγε εκείνη την ημέρα στον τόπο της τραγωδίας, επιβεβαίωνε ότι πολύ πριν τα μεσάνυχτα -και άρα και την ενημέρωση του πρωθυπουργού- βρέθηκε ο πρώτος νεκρός. Μεταξύ άλλων είπε στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά: «Κλείσαμε τη Μαραθώνος και όλα τα αυτοκίνητα τα στέλναμε με αναστροφή προς Αθήνα. Μαζί με τον διοικητή μου, μπήκαμε μέσα στα Καμμένα από την πλευρά της Ραφήνας… Μπαίναμε στα καμμένα με τη μηχανή μου και διώχναμε τον κόσμο. Μαζί με τον διοικητή μου είδαμε τον πρώτο νεκρό. Από την κάπνα δε βλέπαμε αν ήταν μέρα ή νύχτα… Εκείνη τη στιγμή δε βλέπεις ρολόι. Αν μπορώ να βάλω το χρόνο σε μία σειρά, πρέπει να ήταν 20.30 με 21.30…»  https://youtu.be/eeeek7YBQWA .- 
*** ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ! Το Reuters «χτυπάει» τον Έλληνα πρωθυπουργό…

Κριτική άσκησε το πρακτορείο Reuters στον Αλέξη Τσίπρα, για τις ενέργειες και τα λεγόμενα του για τη φονικότερη πυρκαγιά στην νεότερη ελληνική ιστορία.  Το πρακτορείο σημειώνει ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός κατηγορούνται γιατί δεν ζητήθηκε συγγνώμη για τη φωτιά και γιατί απέτυχαν να αποτρέψουν την τραγωδία.  Το Reuters δεν παρέλειψε να σχολιάσει την ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τον πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι για εκείνους που επέζησαν από την κόλαση της φωτιάς, αυτές οι λέξεις είχαν ελάχιστη σημασία.
Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά ακόμα και στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο αρχηγείο της Πυροσβεστικής την Δευτέρα, σημειώνοντας ότι ο κ. Τσίπρας δεν αναφέρθηκε σε απώλειες, ούτε έκανε σχετική ερώτηση – τουλάχιστον όχι μπροστά στις κάμερες, ενώ, το Reuters διερωτάται αν ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει επισκεφθεί επιζώντες στο νοσοκομείο….
***  Προκλητική ανάρτηση της Καββαδία για τις φωτιές! Οργή πολιτών

~  Γεμάτες οργή και πόνο ήταν οι δικαιολογημένες αντιδράσεις των χρηστών του Facebook που έβλεπαν τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αννέτα Καββαδία, να υπεραμύνεται των θέσεων της κυβέρνησης και προσωπικά του Αλέξη Τσίπρα για τις φονικές πυρκαγιές στην ανατολική Αττική. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να γράψει στον προσωπικό της λογαριασμό: «Εσείς που ουρλιάζετε νυχθημερόν – βλέποντας στην εθνική μας τραγωδία, την ευκαιρία να πλήξετε την κυβέρνηση – έχετε,άραγε, βιώσει την οδυνηρή, βίαιη, απροσδόκητη απώλεια; Έχετε,άραγε, έρθει αντιμέτωποι με τον ξαφνικό θάνατο δικού σας ανθρώπου; Έχετε αναλογιστεί τι αισθήματα προκαλει; Θα ξέρατε τότε, ότι το μόνο που αποζητάς είναι σιωπή και σεβασμός. Όχι ουρλιαχτά και κραυγές «ιερής αγανάκτησης». Δεν καταλαβαίνετε ότι ασχημονείτε;;».
Μάλιστα, η ίδια στάθηκε στο πλευρό του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα που, παρά την ανικανότητά του να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις φονικές πυρκαγιές, προχώρησε σε δημόσιες τοποθετήσεις που προκάλεσαν μεγαλύτερο κύμα οργής. «Οπως δεν αποδράσαμε ποτέ από τις ευθύνες μας, δεν θα το κάνουμε ούτε και τώρα. Με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη όλων όσοι τόσο άδικα χάθηκαν, αναλαμβάνουμε πλήρως την πολιτική ευθύνη και μαζί τη δέσμευση για την εξάλειψη χρόνιων, κληρονομημένων παθογενειών. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας tsipras: «εδώ είμαστε και δεν έχουμε σκοπό να δραπετεύσουμε»», έγραψε χαρακτηριστικά η βουλευτής.
Οι αντιδράσεις του κόσμου, όμως, που βλέπει μπροστά στα μάτια του να εκτυλίσσονται πρωτοφανή σκηνικά κυβερνητικής ανικανότητας και απάθειας απέναντι στο ανθρώπινο δράμα αντέδρασε και έβαλε την κ. Καββαδία στη θέση της. Οι χρήστες κάλεσαν τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να ντραπεί για τα διαγγέλματα θανάτου που προκάλεσε η αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί την κρίση ενώ άλλοι εύχονταν «δίκαιη δίκη» για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.  Μάλιστα, δεν έλειψαν αυτοί που έκαναν λόγο για «θράσος», «ασέβεια» και «φασισμό» απαντώντας με χαρακτηριστικό τρόπο στη βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος.  «Αλήθεια, έχετε το θράσος να πάτε να τα πείτε αυτά κατά πρόσωπο στους ανθρώπους που θρηνούν συγγενείς; Αλλά ξέχασα, το έκανε ήδη ο Καμμένος, εκπροσωπώντας όλους σας. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ», επισήμανε χαρακτηριστικά μία χρήστης.  parapolitika.gr
… EKTAKTO! O Κουρουμπλής ομολόγησε: Γνωρίζαμε ότι υπήρχε νεκρός στο Μάτι… (ΗΧΗΤΙΚΟ) 
Ο Υπουργός Ναυτιλίας, Παναγιώτης Κουρουμπλής παραδέχθηκε ότι είχε ενημερωθεί για τον πρώτο νεκρό της τραγωδίας στο Μάτι το απόγευμα της Δευτέρας, πριν νυχτώσει… ωστόσο δεν ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό γιατί δεν αξιολόγησε αυτήν την πληροφορία ως «ασφαλή». Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 104,6, ο κος Κουρουμπλής κλήθηκε να απαντήσει στη σημερινή δήλωση του επικεφαλής των 40 ανδρών της Ομάδας Υποβρυχίων Αποστολών που έσωσαν πολίτες στο Μάτι, ότι με τους άνδρες του εντόπισαν τους νεκρούς πολύ έγκαιρα, και συγκεκριμένα πριν νυχτώσει, και ενημέρωσαν την πολιτική ηγεσία.
Ο υπουργός σημείωσε ότι πράγματι «υπήρχε αυτή η πληροφορία» αλλά δεν αξιολογήθηκε ως ασφαλής αφού αυτοί οι άνθρωποι δούλευαν στη θάλασσα.  protothema 
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΥΠΗΡΧΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

***  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ! Δεν είστε μόνοι! Είμαστε δίπλα σας…

~Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ σε μία κίνηση ελάχιστης συμπαράστασης στους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας προχωρά στις ακόλουθες κινήσεις. Α) Προσφέρει δωρεάν νομικές συμβουλές από Εθελοντές δικηγόρους στους πυρόπληκτους   Β) Παρέχει βοήθεια για την καταβολή του επιδόματος πυρόπληκτων για τους κατοίκους της Αττικής
Γ) προχωρά σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την τραγωδία στης Αττική. Οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν.
Για λεπτομέρειες καλέστε στο 2103645183, 6932600552, 6945815806.   Ενωμένοι οι Έλληνες θα αντιμετωπίσουμε την τραγωδία. Οι συνάνθρωποί μας χρειάζονται τη βοήθειά μας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ δίνει βοήθεια. 
@velopky
Η @ellinikilisi
Δωρεάν νομικές συμβουλές δικηγόρους στις πληγείσες περιοχές!
Αγωγή-μήνυση εναντίον όλων των υπευθύνων για την φωτιά!
Βοήθεια καταβολής επιδόματος πυρόπληκτων
Τηλέφωνα 2103645183 6932600552 Διάδωστε @ellinikilisi
~   Ένα σπάνιο είδος αράχνης-σκορπιού εμφανίστηκε στο σπίτι μιας οικογένειας στο Λογγάκι Τρικάλων.  Σύμφωνα με το trikalaola.gr, το περιστατικό έγινε στο σπίτι του κ. Δημήτρη Παπαβασιλείου, που αντέδρασε άμεσα, καθώς φοβήθηκε μήπως τσιμπήσει κάποιο από τα τρία παιδιά της οικογένειάς του.

«Μένουμε στο Λογγάκι, είμαστε μία οικογένεια με τρία παιδιά. Πριν λίγο η μεγάλη μας κόρη φώναξε τρομαγμένη ότι βλέπει κάτι στην μπαλκονόπορτα.  Όταν πήγα να δω τι ήταν, βρήκα μια τεράστια αράχνη περίπου 10 εκατοστά μέσα από το παντζούρι, αλλά ευτυχώς έξω από τη σήτα. Βγήκα και τη σκότωσα αμέσως γιατί φοβήθηκα μήπως μπει μέσα καθώς στο σπίτι υπάρχει νεογέννητο μωρό. Αμέσως έκανα λίγη έρευνα στο ιντερνέτ και ανακάλυψα ότι πρόκειται για την αράχνη-σκορπιό ή αλλιώς camel spider. Οι απόψεις για το αν είναι επικίνδυνες ή όχι διίστανται αλλά και μόνο από το μέγεθος των σαγονιών της σίγουρα θα είναι εξαιρετικά επώδυνο το δάγκωμα της ιδίως σε ένα μικρό παιδί. Το πώς βρέθηκε αυτό το είδος την Ελλάδα παραμένει μυστήριο και πόσο μάλλον στην αυλή μας», γράφει ο κ. Παπαβασιλείου στο trikalaola.gr, στέλνοντας και σχετικές φωτογραφίες.
protothema.gr
***  Δεν σταματούν οι έρευνες στο Μάτι! Ψάχνουν στη θάλασσα για αγνοούμενους…
Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης για τις οικογένειες των αγνοουμένων, με τις έρευνες πλέον να επικεντρώνονται στη θάλασσα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες της ΕΜΑΚ που βρίσκονται στο Μάτι, οι διασώστες του Ερυθρού Σταυρού, οι αστυνομικοί δεν έχουν βρει κανένα νέα θύμα στη στεριά.  Το Σάββατο, ομάδα δυτών εντόπισε στα βράχια και στον βυθό στη θαλάσσια περιοχή της Λούτσας ρούχα ανθρώπων που έτρεξαν στη θάλασσα την ώρα της φωτιάς για να σωθούν.  Στην περιοχή έσπευσε το λιμενικό για περαιτέρω έρευνα, ενώ η Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών συνεχίζει να διενεργεί υποθαλάσσιες έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοούμενων ατόμων στη θάλασσα.
Η συγκεκριμένα ομάδα έχει τη δυνατότητα να καταδυθεί στα 120 μέτρα και με τη χρήση συσκευών ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος, αξιοποιεί τελευταίας τεχνολογίας scooter για την κάλυψη μεγαλύτερης επιφάνειας ανά κατάδυση, ειδικά συστήματα εντοπισμού αγνοουμένων και εξειδικευμένες τακτικές σάρωσης, μεγάλης έκτασης του βυθού.  Επίσης στις έρευνες συμμετέχει ερευνητικό σκάφος με εξειδικευμένο sonar, ενώ μέχρι στιγμής η συγκεκριμένη ομάδα έχει προγραμματίσει 67 καταδύσεις σε ακτές της Ανατολικής Αττικής, της Νοτιοδυτικής Εύβοιας και σε βραχονησίδες. Άλλωστε είναι πολλές οι αναφορές ότι εκατοντάδες κόσμου αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα και κολυμπούσαν έως και πέντε ή έξι ώρες μέχρι να τους περισυλλέξει κάποιο σκάφος. Γι’ αυτό άλλωστε υπάρχουν φόβοι ότι ενδεχομένως πολλοί άνθρωποι να ξεψύχησαν μέσα στο νερό. 51 σοροί έχουν αναγνωριστεί μέχρι στιγμής  Την ίδια ώρα συνεχίζεται το σκληρό έργο της ταυτοποίησης των σορών που εντοπίστηκαν στο Μάτι. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 51 σοροί, ενώ ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 88. Ενδεχομένως σήμερα, Κυριακή να ενημερωθούν οι συγγενείς για την ταυτοποίηση των σορών ακόμα πέντε με έξι προσώπων, ενώ η ειδική υπηρεσία της αστυνομίας εργάζεται ασταμάτητα για να ολοκληρωθεί γρήγορα το έργο της αναγνώρισης απανθρακωμένων νεκρών και οι συγγενείς να μπορέσουν να τους αποχαιρετήσουν. Ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο είναι αρκετά δύσκολες, με αποτέλεσμα η ταυτοποίηση μέσω γενετικού υλικού να μην αποφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα και οι εμπειρογνώμονες να καταφεύγουν σε άλλες οδούς, όπως ο έλεγχος των οδοντιατρικών στοιχείων. Το Σάββατο αναγνωρίστηκαν οι σοροί του 13χρονου Δημήτρη Αλεξόπουλου, της 55χρονης Ελένης Σαρίεβα, της 35χρονης Πόπης Σιαπκαρά, του 66χρονου Μιχαήλ Πολυπόρτη και του 40χρονου Σπύρου Κάκαρη. star.gr
***  Ανοιχτός Δήμος: Άδικη η απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας να ανακαλέσει την άδεια του Φεστιβάλ Αλληλεγγύης 
Άδικη η απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας να ακυρώσει το φεστιβάλ αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική, λόγω υπέρβασης του ωραρίου κοινής ησυχίας.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται  στο πάρκο του ΟΣΕ από τον Οργανισμό Νεολαίας και Εκπαίδευσης Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Π.Ε . Μεσσηνίας με την συμμετοχή πολλών φορέων και συλλόγων της πόλης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη μέρα επισκέφτηκαν το φεστιβάλ περισσότερα από 4.000 νέα άτομα .
Άμεσα η δημοτική αρχή οφείλει να υπαναχωρήσει και να επιτρέψει την συνέχιση του φεστιβάλ, αφού η οργανωτική επιτροπή αναγνώρισε το λάθος της και έχει δεσμευτεί ότι θα τηρήσει  το προβλεπόμενο ωράριο κοινής ησυχίας.
Η δημοτική παράταξη « Ανοιχτός Δήμος- Ενεργοί Πολίτες» θα βρίσκεται στο χώρο του φεστιβάλ απόψε (χθες) στις 8μμ με σκοπό να εκφράσει την αντίθεσή της στην συγκεκριμένη απόφαση.
Ελπίζουμε να πρυτανεύσει ει η λογική και να υπαναχωρήσει η δημοτική αρχή.

***  Το «αφεντικό» μας ζητάει και τα ρέστα! 
Το πρωτοσέλιδο, της φιλοκυβερνητικής «Εφημερίδας των Συντακτών» είναι μόλις του περασμένου Ιουνίου.
«Το αφεντικό τρελάθηκε» και καλεί τους πολίτες σε νομιμοποίηση αυθαιρέτων γράφει, εξυμνώντας το σχέδιο που καλεί τους πολίτες να πληρώσουν ακόμα και σε δόσεις τα πρόστιμα για να νομιμοποιήσουν τα αυθαίρετα τους. Ένα χρόνο μετά ,  ο πρωθυπουργός αφού ανέλαβε την «πολιτική ευθύνη» για όσα έγιναν στο Μάτι... με «στόμφο» μίλησε στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις στρεβλώσεις των αυθαιρέτων τα τελευταία 50 χρόνια στη χώρα και την απόφαση του να δώσει μάχη να το σταματήσει. Πραγματικά το «αφεντικό» δείχνει να τα έχει χαμένα σε κάθε περίπτωση… και εκεί που τρελάθηκε και να χαρίζει τώρα να ζητάει και τα ρέστα. Κάποιοι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, από το βράδυ της Δευτέρας τον πηγαίνουν από τη μια επικοινωνιακή γκάφα στην επόμενη στην προσπάθεια διαχείρισης της ανείπωτης τραγωδίας. Από το σενάριο της ασύμμετρης απειλής που ο Πρωθυπουργός στην «επικοινωνιακή σύσκεψη» ρωτούσε με αγωνία πόσα ήταν τα μέτωπα , χωρίς να ρωτάει για το πόσοι εκείνη την ώρα έδιναν μάχη για να σωθούν… φθάσαμε στο σενάριο των αυθαιρέτων…. «Τρικυμία» που θα προσφερόταν για σάτιρα αλλά δυστυχώς εξελίσσεται πάνω σε 89 νεκρούς που ελπίζουμε να μην αυξηθούν …
Κ. Γαζ. 

*** 


***  Αθλητικά Νέα  :

*** Σειρά πολιτιστικών και αθλητικών παρεμβάσεων από το Δήμο Καλαμάτας 
Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της περασμένης Πέμπτης,  η τροποποίηση προηγούμενης απόφασης του Σώματος για σύναψη Γ΄ Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). Επομένως, τα προς δανειοδότηση έργα είναι τα εξής:
1) Κατασκευή αποδυτηρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο γήπεδο «Παλιάμπελα» και προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας στο γήπεδο Δυτικής Παραλίας, 300.000 ευρώ.
2) Ολοκλήρωση γηπέδου Απόλλωνα και φωτισμός ποδοσφαιρικού γηπέδου στο Ασπρόχωμα, 470.000 ευρώ.
3) Ολοκλήρωση γηπέδου Θουρίας και βελτίωση οδού πρόσβασης, 300.000 ευρώ.
4) Διαμόρφωση χώρου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας για στέγαση της Σχολής Χορού 400.000 ευρώ  και
5) Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας 400.000 ευρώ. Με το έργο αυτό θα επιτευχθεί η επισκευή και ανάδειξη του κελύφους του διωρόφου κτηρίου της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας, που βρίσκεται δίπλα στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας και η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση της αίθουσας θεατών του Δημοτικού Θεάτρου, ώστε να αναβαθμισθεί ο χώρος του ΔΗΠΕΘΕΚ και γενικότερα η περιοχή. Τα έργα αυτά είναι πλήρως μελετημένα και έτοιμα προς δημοπράτηση.
Εκτιμάται ότι κατά τις δημοπρασίες θα δοθούν εκπτώσεις που θα αντιστοιχούν σε ποσόν περίπου 900.000 ευρώ, που σημαίνει ότι θα υπαχθούν σε χρηματοδότηση και νέα έργα.
Ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ανέφερε ότι με τα προτεινόμενα έργα λύνονται σοβαρά προβλήματα στο χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού και θα δοθεί σημαντική ώθηση στους τομείς αυτούς και στην πόλη και στις Τοπικές Κοινότητες.
Τα έργα, τα οποία κατασκευάσθηκαν ή θα κατασκευασθούν με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πολύ χαμηλό επιτόκιο, αποδεικνύουν την ορθή επιλογή της Δημοτικής Αρχής για την άντληση χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, κάτι που ακολούθησαν δεκάδες άλλες Δημοτικές Αρχές.

***  Ανέβασε ταχύτητα με Λαθύρη η Καλαμάτα! 
Ο Βαγγέλης Λαθύρης εντυπωσίασε την περασμένη διετία με την φανέλα του Παμίσου, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην κατάκτηση του τίτλου στην Α’ Τοπική, με την ταχύτητά του και την ευχέρειά του στο σκοράρισμα. Μαζί με την πρότερη εμπειρία στη Δ’ Εθνική ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί μια ιδανική λύση για την μεσοεπιθετική γραμμή της Καλαμάτας, η οποία ανακοίνωσε χθες την απόκτησή του:
Ο ΠΣ “Η Καλαμάτα” ανακοινώνει την συμφωνία με τον μεσοεπιθετικό Βαγγέλη Λαθύρη.
Ο Βαγγέλης Λαθύρης γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1995 στο Αγρίνιο. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Αχαΐα με τον Απόλλωνα Βίδοβας, ενώ την σεζόν 2009-10 υπήρξε μέλος της Κ15 του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Δ΄ Εθνική με τον Εθνικό Σαγέικων και ακολούθησαν Ατρόμητος Λάππα, Δόξα Ν. Μανωλάδας και Βραχνέικα. Τις δυο τελευταίες σεζόν αγωνίστηκε στον Πάμισο Μεσσήνης.
Ο Βαγγέλης Λαθύρης μιλώντας στο site της Καλαμάτας, είπε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την μεταγραφή μου στην ιστορική ομάδα της Μαύρης Θύελλας. Είναι το σημαντικότερο βήμα στην καριέρα μου και θα κάνω το καλύτερο δυνατό να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Εύχομαι να είμαστε πάνω απ’ όλα υγιείς και με σκληρή δουλειά θα έρθουν τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Η θέση της Καλαμάτας δεν είναι σε αυτή την κατηγορία και δεν σκέφτομαι τίποτε λιγότερο από την πρωτιά στο νέο πρωτάθλημα».

***


~~ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ   ΙΟΥΛΙΟΥ  2018  :   
~* ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ  ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Κυριακή 01  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 .  ΚΑΛΟ και Ευλογημένο μήνα για όλους μας !: http://stamos-dynami.blogspot.com/2018/07/blog-post.html .-  
~*ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ , Στο αγιάζι της  ενημέρωσης .  Δευτέρα  02  Ιουλίου 2018.  ΟΜΟΡΦΗ , ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ για όλους μας  : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-
~*  ARFARA  - ΑΡΦΑΡΑ  ΝΕΑ  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τρίτη  03  Ιουλίου  2018 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-
~* ARFARA ΑΡΦΑΡΑ  ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τετάρτη 04 Ιουλίου  2018  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2018/07/arfara.html  .- 

~*ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018  :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2018/07/arfara.html  .  - 
~* ARFARA 2  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της  ενημέρωσης .  Πέμπτη  05  ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  :  http://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/07/arfara-2.html .-
~* ARFARA    ΑΡΦΑΡ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή 06 Ιουλίου 2018 : http://snsstamoskal.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-  
~*  ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Σάββατο 07  Ιουνίου 2018 : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-
~*  ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Κυριακή  08- Ιουλίου 2018 . :http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/blog-post.html .- 
~*  Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018 , ARFARA ΑΡΦΑΡΑ  , ΒΙΝΤΕΟ από εκδηλώσεις και ΟΜΙΛΙΕΣ στο ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  , http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/07/arfara-08-2018-video-1.html  .-   

~**  ARFARA ΑΡΦΑΡ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Δευτέρα  09 Ιουλίου 2018 . : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-
   
*~* arfara ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης. 
ΤΡΊΤΗ 10  Ιουλίου 2018  : http://snsarfara.blogspot.com/2018/07/arfara.html .
~* ARFARA   ΑΡΦΑΡΑ  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τετάρτη 11 Ιουλίου  2018:  http://stamos-dynami.blogspot.com/2018/07/arfara.html .- 
~* ARFARA ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Πέμπτη 12 Ιουλίου 2016   :
  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2018/07/arfara_12.html .-
~ * ARFARA   ΑΡΦΑΡΑ  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2018/07/arfara_13.html .-
~* ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ.. ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ....Σάββατο  14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ,  :http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/14-2018.html .- 
~*ARFARA ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 .
  :http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/arfara_14.html .- 

~* ARFARA  ΑΡΑΡΑ ΝΕΑ , Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Κυριακή  15 ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 .  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2018/07/arfara_15.html .-
~* ARFARA   ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2018/07/arfara_15.html     .- 

~*ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης ..
Τρίτη 17 Ιουλίου  2018  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2018/07/arfara_17.html .- 

~*ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ  μας   Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2018 . :http://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-  

~*ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ  τα ΝΕΑ μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Πέμπτη 19 ΙΟΥΛΊΟΥ  2018 .   :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/07/arfara_18.html .- 

~* ΕΛΛΑΔΑ- ΕΚΔΡΟΜΕΣ -ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ Στα Ελληνικά Νησιά μας ΄ Α/ .- ΚΥΚΛΑΔΕΣ ..... 1ο μέρος ~* ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ.. ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ....Σάββατο  14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ,  :http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/14-2018.html .-
Β/ .-  
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ...   2ο μέρος .. Πέμπτη 19  Ιουλίου 2018  :http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/blog-post_19.html .-
 
~* ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης . 
Παρασκευή  20 Ιουλίου  2018  :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2018/07/arfara_19.html .-

~* ΕΛΛΑΔΑ- ΕΚΔΡΟΜΕΣ -ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ Στα Ελληνικά Νησιά μας ΄  Παρασκευή  20  Ιουλίου 2018  :http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/20-2018.html .-
~ *  ARFARA   ΑΡΦΑΡΑ τα  ΝΕΑ  μας , Στο αγιάζι της  ενημέρωσης . Σάββατο  21  Ιουλίου  2018 :   http://snsarfara.blogspot.com/2018/07/arfara_21.html  .-
~*  ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ  τα  ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Κυριακή 22  Ιουλίου  2018   : http://stamos-dynami.blogspot.com/2018/07/arfara_22.html .-
~* ~ ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ  τα  ΝΕΑ  μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τρίτη  24 Ιουλίου  2018 . :http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/arfara_24.html .- 
~* ARFARA   ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ  μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τετάρτη  25  Ιουλίου 2018 :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2018/07/arfara_24.html .-
~* ARFARA   ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ  μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . 
Τετάρτη  25  Ιουλίου 2018 .  :   http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2018/07/arfara_24.html .- 
~*~*ARFARARA  ΑΡΦΑΡΑ  τα ΝΕΑ μας , Στο αγιάζι της  ενημέρωσής . Πέμπτη  26  Ιουνίου 2018   : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2018/07/arfarara.html .-
~* ΑΝΩ ΑΡΦΑΡΑ Αγία Παρασκευή 26/07/2018 Θ Λ : https://youtu.be/VJukF-RirkI .-
~*~* ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2018/07/blog-post.html .-
~*ARFARA   ΑΡΦΑΡΑ  τα ΝΕΑ μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Σάββατο 28  Ιουλίου  2018 .
:  http://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/07/arfara_28.html .-

~*ARFARA   ΑΡΦΑΡΑ τα  ΝΕΑ μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 .   : http://snsstamoskal.blogspot.com/2018/07/arfara_28.html  .-
~*
~*1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  ,http://www.youtube.com/stamos01 ,   6419  video.  -    ΣταματηςΣκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3926   video.     σταμοςσκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. 
Σύνολον                                  14. 291   βίντεο   .-   
TWITTER .... STAMOS 01 , S .-
https://twitter.com/stamos01  .-
https://twitter.com/StamatiosS .-  1.-https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
 ~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/

Δεν υπάρχουν σχόλια: