ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,με κατοίκους εργατικούς , φιλόξενους , τίμιους και προοδευτικούς.-

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016

 
Η Εφημερίδα  μας  ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη  17 Φεβρουαρίου 2016 :
~
  Αγόριανη ή Επτάλοφος Παρνασσού

Καταρράκτης στον Επτάλοφο Παρνασσού
17 Φεβρουαρίου
Άγιος Θεόδωρος ο ΤήρωνΆγιος Θεόδωρος ο ΤήρωνΘεοδώρου (1) μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος (†307). Μαριάμνης της «ισαποστόλου», αδελφής Φιλίππου αποστόλου († α΄αι.). Αυξιβίου οσίου, των ευσεβών βασιλέων Μαρκιανού και Πουλχερίας της παρθένου. Οσίων Θεοστηρίκτου, Ευξιφίου Α`, επισκόπου Σολέας, Αλαμανίας Κύπρου, του θαυματουργού. Νεομαρτύρων Θεοδώρου του Βυζαντίου, του εν Μυτιλήνη(†1795) και Μιχαήλ, του εν Αδριανουπόλει († 1544).
(1) O άγιος Θεόδωρος ο Τήρων, καταγόταν από χωριό της Αμάσειας στη Μαύρη Θάλασσα και έζησε στο χρόνια των αυτοκρατόρων Μαξιμιανού και Μαξιμίνου. Ονομάζεται Τήρων, διότι κατετάγη στο στράτευμα των Τηρώνων, δηλ. των νεοσύλλεκτων. Στη διάρκεια των διωγμών του Διοκλητιανού αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το στράτευμα επειδή ήταν χριστιανός και πήγε στα Ευχάιτα. Εκεί πληροφορήθηκε ότι στο δάσος κοντά στη πόλη, είχε τη φωλιά του ένας φοβερός δράκος, ο οποίος ήταν πραγματική μάστιγα για την περιοχή. Αμέσως ο Θεόδωρος προσευχήθηκε, ζήτησε δύναμη από τον παντοδύναμο Θεό και πήγε στο δάσος όπου συναντησε και σκότωσε τον δράκο. Λίγο αργότερα έμαθε ότι οι χριστιανοί συστρατιώτες του άρχισαν να λιποψυχούν και να θυσιάζουν στο είδωλα. Για το λόγο αυτό επέστρεψε στο τάγμα του, όπου κάποιο βράδυ αγανακτισμένος από τα βασανιστήρια των χριστιανών, έκαψε το ξύλινο είδωλο της θεάς Βεάς. Oμολόγησε τη πίστη του με θάρρος και ψυχική ευφροσύνη. Τελικά ρίχθηκε σε πυρακτωμένη κάμινο.~ 
Σήμερα 17/02/2016 εορτάζουν:
Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων, Άγιοι Μαρκιανός και Πουλχερία οι βασιλείς
~  Ἦχος β’.
Μεγάλα τά τῆς πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπί ὕδατος ἀναπαύσεως, ὁ ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο· πυρί γάρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς ἄρτος ἡδύς, τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις, Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν.
~ Απολυτίκιο Aγ. Θεοδώρου του Τήρωνος - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ : https://youtu.be/MjJFsK4chcA .-

Άγιος Θεόδωρος ο ΤήρωνΆγιος Θεόδωρος ο ΤήρωνΆγιος Θεόδωρος ο ΤήρωνΆγιος Θεόδωρος ο Τήρων
Ουδέν άλλο δύναται τόσον να βοηθήση και κατευνάση τον θυμόν και όλα τα πάθη, όσον η αγάπη προς τον Θεόν και πάντα συνάνθρωπον. Με την αγάπην ευκόλως νικάς παρά με τους άλλους αγώνας.
Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)
 ~
Άγιος Πάμφιλος και οι συν αυτώ Μάρτυρες

Άγιος Πάμφιλος και οι συν αυτώ Μάρτυρες
 
Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος

Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος
 

Σύναξη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελισ....
 
Όσιος Αυξέντιος ὁ ἐν τῷ Ὄρει

Όσιος Αυξέντιος ὁ ἐν τῷ Ὄρει
 
Όσιος Μαρτινιανός

Όσιος Μαρτινιανός
 
Άγιος Μελέτιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας

Άγιος Μελέτιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας
 
Άγιος Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας

Άγιος Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας
 
Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας

Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας
 
Άγιος Νικηφόρος

Άγιος Νικηφόρος
 
Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης
~
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α' Δ´ 1 - 11
Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων (Τεμάχιο ιερού λειψάνου - πόδι)1 Χριστοῦ οὖν παθόντος ὑπὲρ ἡμῶν σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε, ὅτι ὁ παθὼν ἐν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίας, 2 εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις, ἀλλὰ θελήματι Θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον. 3 ἀρκετὸς γὰρ ὑμῖν ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τοῦ βίου τὸ θέλημα τῶν ἐθνῶν κατεργάσασθαι, πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις. 4 ἐν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες· 5 οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. 6 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκὶ, ζῶσι δὲ κατὰ Θεὸν πνεύματι. 7 Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικε· σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς τὰς προσευχάς· 8 πρὸ πάντων δὲ τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἡ ἀγάπη καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν· 9 φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμῶν· 10 ἕκαστος καθὼς ἔλαβε χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος Θεοῦ· 11 εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια Θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος, ὡς χορηγεῖ ὁ Θεός· ἵνα ἐν πᾶσι δοξάζηται ὁ Θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α' Δ´ 1 - 11
1 Αφού λοιπόν, ο Χριστός έπαθε κατά την ανθρωπίνην αυτού φύσιν υπέρ ημών, και σεις οπλισθήτε με την αυτήν σκέψιν και απόφασιν, να δέχεσθε με υπομονήν ανάλογα παθήματα, χωρίς να παρασύρεσθε ποτέ εις την αμαρτίαν. Διότι εκείνος ο οποίος έπαθε και εσταυρώθη κατά το σώμα μαζή με τον Χριστόν είναι νεκρός ως προς την αμαρτίαν και έχει παύσει να αμαρτάνη, 2 δια να μη ζη πλέον τον υπόλοιπον χρόνον της επιγείου ζωής του σύμφωνα με τας αμαρτωλάς επιθυμίας των μακράν του Θεού ανθρώπων, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. 3 Αλλωστε ήτο δια σας αρκετός ο περασμένος χρόνος του βίου σας, κατά τον οποίον έχετε εργασθή και πραγματοποιήσει με το παραπάνω το αμαρτωλόν θέλημα των ειδωλολατρών. Διότι και σεις τότε επορεύθητε και εζήσατε με πράξεις ασελγείας, με επιθυμίας πονηράς, με μέθας, με ασέμνους διασκεδάσεις και φαγοπότια, με οινοποσίας, με όργια ειδωλολατρικά, δια των οποίων κατεπατείτο και ο στοιχειώδης ηθικός νόμος. 4 Και οι ειδωλολάτραι, με τους οποίους άλλωτε συνδιασκεδάζετε, παρεξενεύονται, διότι σεις σήμερα δεν τρέχετε μαζή τους στο ίδιο ξεχείλισμα της ασωτίας. Και επειδή σας βλέπουν διαφορετικούς τώρα από αυτούς, βλασφημούν και υβρίζουν την χριστιανικήν αλήθειαν. 5 Αλλ' αυτοί θα δώσουν λόγον των πράξεών των εις εκείνον, ο οποίος είναι έτοιμος να κρίνη-και θα κρίνη-ζώντας και νεκρούς. 6 Διότι δι' αυτόν ακριβώς τον σκοπόν εκηρύχθη το Ευαγγέλιον κάτω στον Αδην, στους φυλακισμένους εκεί νεκρούς, ώστε οι άνθρωποι αυτοί που είχαν καταδικασθή και τιμωρηθή με τον θάνατον, που, όπως συμβαίνει μεταξύ των ανθρώπων, είναι συνέπεια της αμαρτίας, να ζουν τώρα, με το πνεύμα των την κατά Θεόν ζωήν, εφ' όσον φυσικά θα είχαν δεχθή το κήρυγμα του Χριστού. 7 Ας έχετε όμως πάντοτε υπ' όψιν σας ότι όλων το τέλος και ο θάνατος πλησιάζει. Λοιπόν, προσπαθείτε να ζήτε με σωφροσύνην, να είσθε προσεκτικοί και άγρυπνοι εις τας προσευχάς. 8 Παρά πάνω δε από όλα, να έχετε θερμήν, παντοτεινήν και πλουσίαν την αγάπην μεταξύ σας, διότι η αγάπη θα σκεπάση τας αμαρτίας, όσον πολλαί και αν είναι αυταί. 9 Να φιλοξενήτε ο ένας τον άλλον, χωρίς να γογγύζετε από την ενόχλησιν, που είναι φυσικόν να φέρη η φιλοξενία. 10 Ο καθένας σας, σύμφωνα με το χάρισμα που έχει λάβει από τον Θεόν, ας εξυπηρετή με αυτό τους άλλους, σαν καλοί διαχειρισταί διαφόρων χαρισμάτων της χάριτος του Θεού. 11 Εάν κανείς έχη το χάρισμα να διδάσκη, ας έχη υπ' όψιν του, ότι λαλεί λόγια Θεού και ας ομιλή με συναίσθησιν της ευθύνης του. Εάν κανείς υπηρετή τους άλλους, ας έχη υπ' όψιν του, ότι την δύναμιν και την ικανότητα αυτήν του την χορηγεί ο Θεός. Να συμπεριφέρεσθε μεταξύ σας έτσι, ώστε με την όλην σας διαγωγήν να δοξάζεται ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα, η δύναμις και η εξουσία στους αιώνας των αιώνων· αμήν.
Από τα  35α γενέθλια της Αγγελικής !!!
ΧΙΛΙΟΧΡΟΝΗ  παιδί μου και Καλή λευτεριά στη νέα σου εγκυμοσύνη !
Όλες οι προσδοκίες και επιθυμίες σου δικές μας ολόθερμες Ευχές σε διάρκεια  !
ΥΓΕΙΑ και κάθε ΕΥΤΥΧΙΑ ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  !  Σ-Δ
Σχετικό  βίντεο :
Από τα 36α  γενέθλια Αγγελικής 17/02/2016 Αρφαρά : https://youtu.be/0BAcW7g065I .-
***  Τιμητική εκδήλωση για τα δέκα έτη Ποιμαντορίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Σεραφείμ (ΦΩΤΟ)
Τιμητική Εκδήλωση με την ευκαιρία συμπληρώσεως 10 ετών Ποιμαντορίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Σεραφείμ στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 στις 7:00 το απόγευμα, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Στο έργο και την προσωπικότητα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, θα αναφερθεί ο Αρχιμανδρίτης Νήφων Καπογιάννης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
~ Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες από τα Εκπαιδευτήρια της τοπικής μας Εκκλησίας, νέοι και νέες από και τις Ενορίες της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς, ενώ η Chamber Symphony Orchestra (CSO) θα παρουσιάσει σε πρώτη Πανελλήνια εκτέλεση το έργο του Δημήτρη Μηνακάκη με τίτλο "Βυζαντινή Λειτουργία για σόλο ψάλτες, μεικτή χορωδία και ορχήστρα, τσέμπαλο και Εκκλησιαστικό όργανο".
Την Εκδήλωση θα παρουσιάσει ο δημοσιογράφος Σπύρος Χαριτάτος.
Η Είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

*** Καλλίπολη: Στον Άγιο Νείλο τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Βλασσίου

Τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Βλασσίου υποδέχεται ο Πειραιάς.  Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, στις 17:30, θα γίνει η υποδοχή των Ιερών Λειψάνων στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου.  Θα ακολουθήσει Δοξολογία και Αρτοκλασία.

*** Έτοιμα τα Περιφερειακά Ιατρεία Μεθώνης και Πεταλιδίου         
     
 
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και παραδίδονται τις επόμενες ημέρες τα Περιφερειακά Ιατρεία Πεταλιδίου και Μεθώνης. Πρόκειται για ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ Πελοποννήσου την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013, συνολικού προϋπολογισμού 577.000 ευρώ.
Τα δύο αυτά Περιφερειακά Ιατρεία, στα δύο σημαντικά τουριστικά θέρετρα της Μεσσηνίας, με μεγάλη επισκεψιμότητα τους καλοκαιρινούς μήνες, έρχονται να συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Η ιδέα της κατασκευής τους ξεκίνησε το 2010 από την πρωτοβουλία του διοικητή Γεωργίου Μπέζου και των μελών του Δ.Σ. του Γ.Ν. Καλαμάτας, σε απόλυτη συνεργασία με την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
Ύστερα από την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιφερειακών ιατρείων, ο κ. Μπέζος δήλωσε σχετικά: «Η ολοκλήρωση των εργασιών και η κατασκευή των δύο νέων Περιφερειακών Ιατρείων Μεθώνης και Πεταλιδίου αποτελεί ένα μικρό δείγμα για τις δυνατότητες της συνέργειας και συνεργασίας των ανθρώπων της Υγείας με τις δυνάμεις της Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.
Η συμβολή των ανθρώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως του Ηλία Κουτσοδημητρόπουλου και του Στάθη Αναστασόπουλου για το Π.Ι.Πεταλιδίου, του Ηρακλή Μιχελή και του Δημήτρη Καφαντάρη για το Π.Ι. Μεθώνης, ήταν σημαντική στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας, με την παραχώρηση των οικοπέδων και την ωρίμανση των προτάσεων.
Στη συνέχεια η Περιφερειακή Αρχή αμέσως ενέταξε τα έργα στο ΠΕΠ Πελοποννήσου και σήμερα διαθέτουμε δύο νέα σύγχρονα περιφερειακά ιατρεία, στελεχωμένα με ιατρικό προσωπικό, που έρχονται να προσφέρουν τις ιατρικές υπηρεσίες τους στην τοπική κοινωνία.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πέτρο Τατούλη και την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την αρωγή και τη συνεργασία τους».
Π.Ι. Βλαχόπουλου
Στο μεταξύ, κανονικά συνεχίζονται εδώ και λίγες μέρες οι εργασίες για την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Ιατρείου Βλαχόπουλου στο Δήμο Πύλου-Νέστορος, έπειτα από συνεχή προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου να ξεπεραστούν τα εμπόδια στη χρηματοδότηση του έργου. Ένα έργο που κατασκευάζεται μέσω χρημάτων του ΕΣΠΑ, συνολικής δαπάνης 260 χιλιάδων ευρώ, ενώ περιλαμβάνει την ανέγερση νέου ισογείου κτηρίου, εμβαδού 75.96 μ2 και όγκου 361,33 μ3. Η δε κεντρική είσοδος έχει τοποθετηθεί σε ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 10,55 μ2, όπου υπάρχει και πρόβλεψη πρόσβασης ΑμεΑ.
Το κτήριο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο εμβαδού 566,69 μ2 μέσα στο σχέδιο πόλης Βλαχόπουλου. Εσωτερικά αποτελείται από τρεις χώρους: τα δύο εξεταστήρια – γραφεία ιατρών και την αναμονή των ασθενών με λουτρό ΑμεΑ. Θα έχει, δε, τετράρριχτη στέγη και ξύλινο στέγαστρο με επικάλυψη από κεραμίδια.
Στο οικόπεδο θα τοποθετηθεί περίφραξη με στηθαίο από μπετόν και κάγκελα, ενώ ο περιβάλλων χώρος θα είναι καλυμμένος με πλάκες πεζοδρομίου, εκτός από τα σημεία στα οποία προβλέπεται φύτευση δέντρων. 

***  Χύτρα σκότωσε 47χρονη!          
      
Τραγικό τέλος είχε μια 47χρονη γυναίκα στο Πέραμα, βρίσκοντας φρικτό θάνατο από... απρόσμενο δυστύχημα με χύτρα ταχύτητας.
Το δυστύχημα συνέβη ως εξής: Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν πάνω από την χύτρα ταχύτητας στην κουζίνα της, όταν το οικιακό σκεύος, πιθανότατα από «αποσυμπίεση» έσκασε με αποτέλεσμα να την αποκεφαλίσει.
Η οικογένεια και οι γείτονες της 47χρονης είναι συγκλονισμένοι από τον τραγικό και φρικτό θάνατό της...  Πηγή: www.peiraiasnews.gr .-
 
*** Πατέρας 19χρονου Μανιάτη: «Το παιδί μου δε σκότωσε. Και η ποινή που έφαγε πολύ ήταν»

Υποστηρίζει ότι το έγκλημα δεν ήταν προμελετημένο και τον παρέσυραν με τα αναβολικά Την άποψη ότι ο 19χρονος από τη Μάνη που καταδικάστηκε για άμεση συνέργεια στη διπλή δολοφονία του Κώστα Σγούρου από την Καλαμάτα και του Ιωάννη Κομμάτη από τη Σάμο παρασύρθηκε και δεν έχει «λερώσει» τα χέρια του με αίμα, κατέθεσε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του τηλεοπτικού σταθμού «Alpha» ο πατέρας του. Με αφορμή το ρεπορτάζ του «Θ», για την άσκηση έφεσης από τον εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας κατά της πρωτόδικης απόφασης του δικαστηρίου Γυθείου, με την οποία αναγνωρίσθηκε και στους δύο δράστες το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, ο «Alpha» στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων φιλοξένησε δηλώσεις του αδελφού του θύματος, Κώστα Σγούρου, αλλά και του πατέρα του 19χρονου δράστη από τον Κάμπο.*Διαβάστε αναλυτικά στο φύλλο του "Θάρρους" της Τετάρτης - 

***  Στο δρόμο και σήμερα οι αγρότες- Τα μπλόκα της Πελοποννήσου          
      
«Κανένας διάλογος δεν μπορεί να γίνει και σε κανέναν διάλογο που θα είναι προσχηματικός και χωρίς ουσία δεν πρόκειται να λάβουμε μέρος με την κυβέρνηση, αν δεν αποσυρθούν τελείως από το τραπέζι το Ασφαλιστικό, το Φορολογικό, τα τεκμήρια διαβίωσης, ο φόρος στο κρασί και το τσίπουρο, τα κόκκινα δάνεια και άλλα ζητήματα του αγροτικού τομέα, όπως το κόστος παραγωγής…», τονίζουν οι αγρότες της Τριφυλίας, που παραμένουν στις επάλξεις του αγώνα στο μπλόκο του Καλού Νερού.
Μάλιστα, από χθες σκλήρυναν την αντίδρασή τους απέναντι στην κυβέρνηση και προχώρησαν σε πολύωρο αποκλεισμό του δρόμου από τις 12.15 το μεσημέρι.
Με απόφαση δε της Συντονιστικής Επιτροπής, επιτροπή που συστήθηκε είναι σε διαρκή επαφή με όλα τα μπλόκα της χώρας, χωρίς να μπαίνει σε διαφορές και ιδιαιτερότητες του κάθε μπλόκου, ενώ δεν πρόκειται να συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο σε διασπαστικές κινήσεις ή αποφάσεις του κοινού αγώνα των αγροτών των μπλόκων όλης της χώρας.
Στόχος των αγροτών της Τριφυλίας είναι το κοινό μέτωπο των μπλόκων να παραμείνει αρραγές και ισχυρό και με προμετωπίδα την απόφαση που ελήφθη σε ευρεία σύσκεψη με συμμετοχή 68 μπλόκων απ’ όλη την Ελλάδα στη Νίκαια της Λάρισας, όπως διατυπώθηκε σε ανακοίνωση της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Μπλόκων των αγροτών με το σύνθημα «συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε, θα νικήσουμε»!
«Αγωνιζόμαστε, με νύχια και με δόντια, για να μη μας πάρουν τα χωράφια και τα ζώα μας. Για να μπορούμε να παράγουμε και από το μόχθο μας, να ζουν με αξιοπρέπεια οι οικογένειές μας. Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Ας το καταλάβει η κυβέρνηση και όλοι όσοι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, την σιγοντάρουν…», επαναλαμβάνουν οι αγρότες της Τριφυλίας.
Παράλληλα, καλούν όλους τους αγρότες να συσπειρωθούν για να αποκρούσουν την επίθεση της κυβέρνησης σε βάρος τους και κάθε συμπατριώτη τους επαγγελματία, επιστήμονα, εργαζόμενο, άνεργο, συνταξιούχο, εργάτη, να συμπαραταχθεί μαζί τους, γιατί ο αγώνας είναι κοινός.
Να σημειωθεί πως σήμερα ο δρόμος θα κλείσει από τις 4.00 έως τις 7.00 το απόγευμα.
Στη διαδρομή για Αθήνα η Νεστάνη θα κλείσει μετά τις 5 το απόγευμα έως αργά το βράδυ, ενώ στον Ισθμό πλέον έχει κλείσει και η παλαιά Εθνική Οδός και η κυκλοφορία γίνεται μέσα από το Καλαμάκι. 

 *** Περιμετρικός Καλαμάτας: Τον Ιούλιο ο κόμβος στο εργοστάσιο Καρέλια         
     
Σε συνάντηση που είχε ο δήμαρχος με το γενικό γραμματέα του υπουργείου Υποδομών, Γιώργο Δέδε και το διευθυντή του υπουργείου Γιάννη Καρνέση, στην Αθήνα, προχθές, συζητήθηκε η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας, του οποίου απόληξη αποτελεί ο περιμετρικός Καλαμάτας.
Ο εργολάβος εκτελεί εργασίες για την αποπεράτωση του περιμετρικού και ο δήμαρχος γνωστοποίησε ότι «τον Ιούλιο θα δοθεί σε λειτουργία ο κόμβος στην οδό Αθηνών, δίπλα στο εργοστάσιο Καρέλια. Θα γίνουν τα 500 μέτρα περίπου από τον αυτοκινητόδρομο μέχρι την Αθηνών. Στην οδό Αθηνών, θα γίνει ένας κυκλοτερής κόμβος, με φωτισμό, με οριζόντια και κάθετη σήμανση. Θα είναι η πρώτη από τις 8 εισόδους της πόλης και θα λειτουργήσει από τον Ιούλιο, ενώ μέχρι το φθινόπωρο θα δοθούν και οι άλλοι κόμβοι σταδιακά. Ο δεύτερος είναι των Λαιΐκων και ο τρίτος της Αγιάννας.
Στον κόμβο Λαιΐκων θα υπάρχει δυνατότητα πορείας προς όλες τις κατευθύνσεις – και προς τη Μάνη, όπου υπήρχε ένα ζήτημα. Επιπλέον, θα γίνει διασύνδεση του αυτοκινητόδρομου, του περιμετρικού με το δημοτικό περιφερειακό των Πλακωτών». Προσέθεσε, δε, ότι «θα είναι χωρίς διόδια ο περιμετρικός».
Επίσης, από τον παραχωρησιούχο θα ασφαλτοστρωθούν ο δρόμος από τη Θουρία μέχρι την Άμφεια, που έχει υποστεί ζημιές από τα οχήματα της εταιρείας, τα οποία μεταφέρουν αδρανή υλικά από το λατομείο. Θα ασφαλτοστρωθεί και ο δρόμος από την οδό Σπάρτης μέχρι τη γέφυρα του Νέδοντα, που έχει υποστεί ζημιές από τα βαρέα οχήματα.
  Σύσκεψη στην Καλαμάτα
Τέλος, εντός 10 ημερών θα γίνει σύσκεψη στην Καλαμάτα, με τη συμμετοχή του διευθυντή του υπουργείου Υποδομών Γιάννη Καρνέση και του γενικού διευθυντή του "Μορέα" Γιώργου Συριανού, κατά την οποία θα εξετασθούν μερικότερα ζητήματα που συνδέονται με τον αυτοκινητόδρομο, όπως θέματα διαχείρισης ομβρίων, καλωδίων ηλεκτροδότησης κ.ά., ενώ θα ειδοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι για να παραστούν.

 *** Ένας παλιός γνώριμος Αρχηγός στο Πυροσβεστικό Σώμα- Αποστρατεύτηκε ο Χ. Αφάλης

  Συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) και επέλεξε για Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος τον Αντιστράτηγο ΠΣ Ιωάννη Θ. Καρατζιά. Στον αποστρατευθέντα Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Παπαγεωργίου, απονεμήθηκε ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία και ο τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού του Π.Σ. Επίσης κατά τη συνεδρίαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. αποστρατεύθηκαν από τις τάξεις του Π.Σ. οι ευρισκόμενοι σε προσωποπαγείς θέσεις Αντιστράτηγοι, Υπαρχηγοί, Χαράλαμπος Αφάλης και Διαμαντής Κανελλόπουλος. Βιογραφικό νέου Αρχηγού Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Θ. Καρατζιάς γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 1964, στην Τρίπολη Αρκαδίας. Είναι παντρεμένος με τη Μαρία Βασιλ. Αποστολοπούλου και πατέρας δύο παιδιών που φοιτούν στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών. Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 1987 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το 1992 με το βαθμό του Ανθυποπυραγού. Αποφοίτησε το έτος 2004 από τη σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Γνώστης της Ιταλικής γλώσσας και απόφοιτος της σχολής NCR προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Υπηρέτησε στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς της Αττικής και στην 1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών. Το 2000 τοποθετήθηκε Διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μολάων του Νομού Λακωνίας, το 2006 Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγαλόπολης του Νομού Αρκαδίας και το 2009 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης. Επιπλέον υπηρέτησε ως Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας με το βαθμό του Πυράρχου το έτος 2011 και Νομού Αρκαδίας το έτος 2012. Το 2013 προήχθη στο βαθμό του Αρχιπυράρχου και τοποθετήθηκε Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων. Το 2014 προήχθη στον βαθμό του Υποστρατήγου αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Συντονιστή Επιχειρήσεων των τριών Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων: Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων. Το 2015 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Έχει λάβει μέρος, διαχειριστεί και συντονίσει πλήθος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, αστικών, δασικών πυρκαγιών, διασώσεων και συμβάντων μεγάλης έκτασης. Στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων από τις πρώτες ημέρες ανάληψης της δασοπυρόσβεσης από το Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 1998, ως αξιωματικός της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου. Ενδεικτικά το 2007 ως Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγαλόπολης στις μεγάλες πυρκαγιές της Πελοποννήσου. Το 2014 επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων στους σεισμούς της Κεφαλονιάς. Ως Υποστράτηγος και Συντονιστής Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα επικεφαλής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αρχαίας Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας, τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Το 2015 ως Υπαρχηγός Επιχειρήσεων, επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές της Νεάπολης Λακωνίας, Μυτιλήνης Νομού Λέσβου και Ορχομενού Βοιωτίας. Προήχθη σε όλους τους βαθμούς κατ’ επιλογή και τιμήθηκε με πολλά μετάλλια και παράσημα, μεταξύ άλλων, με τον ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής, το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα και το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής.  

***  “1st Kalamata Street Fashion Show & 27210 Design Pop Ups”- Μια ξεχωριστή επίδειξη μόδας στην Καλαμάτα         
     
Το “1st Kalamata Street Fashion Show & 27210 Design Pop Ups” διοργανώνεται στην Καλαμάτα το Σάββατο 16 Απριλίου 2016, υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Αποφοίτων Μαρία Κάλλας του Μ.Σ.Κ., της δημιουργικής ομάδας της εταιρείας Λάδι Βιώσας και του καφέ art “Oi Κούνιες”.
  Όπως αναφέρουν στο δελτίο τύπου οι διοργανωτές σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιάσει αποκλειστικά, χειροποίητα προϊόντα (ρουχισμό, υποδήματα, αξεσουάρ, διακοσμητικά κλπ) με στοχευμένη Ελληνική τοπική ταυτότητα, re-design Local Products και να δώσει τη δυνατότητα σε νέους Έλληνες σχεδιαστές να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους, που θα έχουν μια ισχυρή προβολή όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά σε Εθνικό και στο εξωτερικό.
Οι εθελοντές της ομάδας ήρθαν σε επαφή με Έλληνες σχεδιαστές / χειροτέχνες από τη Μεσσηνία αλλά και με quest σχεδιαστές από άλλα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού, που επιλέγουν φυσικά υλικά και ήπιες μεθόδους κατεργασίας και που με την δουλειά τους διασώζουν παραδοσιακές μεθόδους χειροτεχνίας.
Επίσης έχει γίνει προσέγγιση σε ομάδες Ελλήνων σχεδιαστών με καινοτόμα προϊόντα που ανάγουν το Ελληνικό design σε επίπεδο που τίποτα δεν έχει να ζηλέψει από το παγκόσμιο περιβάλλον της μόδας και του σχεδίου. Η αντίληψη των δημιουργών είναι ότι το Ελληνικό σχέδιο και η δημιουργικότητα δεν υστερεί σε τίποτα σε σχέση με όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό.
Η Ελλάδα διαθέτει την πρωτοτυπία, την ποιότητα και την δεξιοτεχνία στην μόδα, στο σχέδιο και στο product design.
Στην ίδια εκδήλωση η δημιουργία Pop Up Shop με Έλληνες σχεδιαστές και εξειδικευμένους δημιουργούς αποτελεί μια πρόκληση και μια απρόσμενη ευφορία στο καταναλωτικό κοινό που ψάχνει να βρει την διαφορετικότητα στο design μέσα από προσεγμένες συλλογές και ανοίγει τον δρόμο στην αναγνώριση ενός Τοπικού Brand name μέσα από την παρουσίαση των προϊόντων σε χώρους ιδιαίτερους, που είναι και ένα από τα μέγιστα θετικά χαρακτηριστικά των Pop Up Shop.
Ο κόσμος της Καλαμάτας θα έχει την δυνατότητα μέσα από τα “27210 Design Pop Ups” που θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μέσα στα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στον πεζόδρομο, να δει από κοντά και να αγοράσει προϊόντα των σχεδιαστών, σε συγκριτικά χαμηλές τιμές με μέρος των εσόδων να διατίθενται στο Κέντρο Ημέρας Παιδιών & Εφήβων με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας & την Φιλοζωική Οργάνωση Καλαμάτας.
Βασικό κομμάτι της εκδήλωσης είναι φυσικά και το “1st Kalamata Street Fashion Show” που δεν είναι τίποτα άλλο από μια υπαίθρια πασαρέλα που θα δημιουργηθεί σε όλο το μήκoς του πεζόδρομου της οδού Αμφείας.
Στην πασαρέλα αυτή θα παρουσιαστούν σειρές ρούχων από αναγνωρισμένους σχεδιαστές του εξωτερικού, από σχεδιαστές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αλλά και τοπικών atelier. Σημαντική διαφορά στη δική μας πασαρέλα είναι πως τα μοντέλα θα είναι καθημερινοί άνθρωποι της πόλης. Μητέρες, φίλοι, μαθητές, ακόμη και “μοδάτα” τετράποδα – μιας και η πασαρέλα συμπεριλαμβάνει σειρά ρούχων για σκυλάκια- θα περπατήσουν στην πασαρέλα του πεζόδρομου.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό υπάρχει κάλεσμα σε όποιον επιθυμεί να λάβει μέρος είτε στο “1st Kalamata Street Fashion Show” (επαγγελματίες που διατηρούν atelier ή ασχολούνται με την δημιουργία / σχεδιασμό ρούχων) είτε στο “27210 Design Pop Ups” (επαγγελματίες που κατασκευάζουν κοσμήματα, χειροτεχνίες, αξεσουάρ – τσάντες, παπούτσια κλπ- διακοσμητικά- κούπες, κεραμικά κ.α.).
Η διαδικασία που πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι να στείλουν ένα μικρό κείμενο καθώς και 2 τουλάχιστον φωτογραφίες με την δουλειά τους έως και τέλος Φεβρουαρίου (29/2) σε ένα από τα παρακάτω e mails: fofigr@yahoo.com & syllogos.apofoitwn.m.s.k@gmail.com *τα e- mail των ενδιαφερόμενων θα προωθούνται και θα αξιολογούνται από μια ομάδα σχεδιαστών στην Ολλανδία και θα ενημερώνονται εκ νέου σχετικά με τη συμμετοχή τους.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορούν να καλούν στα: 0031 614131858 ( “27210 Design Pop Ups Shops” ) & 6984944012 ( “1st Kalamata Street Fashion Show” )
Η εκδήλωση παρουσιἀζει μεταξύ άλλων τους καταξιωμένους σχεδιαστές: Νathalie d' Αnvers | P.S I Made this | Aimilia’s Project | MY Maria Geroula | Yiota Vogli | Vagy Mariolou | Katerina Ioannidis | Ilias Marcolefas | Its All Greek on Me | Ploos Design | Cleo Gkatzeli | Μatalou |3rd Floor Jewels | 157-173 Designers | Εrgo_Bags
Τέλος, την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί - για πρώτη φορά στην Μεσσηνία - Δημιουργικό Brunch στις Κούνιες (Δικτύωση των σχεδιαστών με τοπικές επιχειρήσεις) Το δημιουργικό Brunch με τοπικά προϊόντα από τον Σεφ Γεώργιο Μαύρο, με σκοπό την γνωριμία των σχεδιαστών. Επαφές και συζητήσεις με τοπικές επιχειρήσεις -Ομιλίες σχεδιαστών για την πορεία του σχεδίου / packaging / marketing σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα και προοπτικές για την δημιουργία τοπικού ID Design. Guest Designer: Νathalie d' Αnvers απο το Βέλγιο που έχει κάνει διατριβή για την πορεία του ελληνικού σχεδίου και υφασμάτων απο τα Ελληνιστικά χρόνια μέχρι και σήμερα σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης. Το Creative Brunch, είναι μια μοναδική διαδραστική εκδήλωση που στοχεύει στην δημιουργία μιας πλατφόρμας που σκοπό έχει την ανάπτυξη, την στήριξη και προώθηση επιχειρηματικών ιδεών με επίκεντρο το σχέδιο, τη μόδα και την δημιουργία Μόδας /τάσης με ταυτότητα τοπική 

***  Σύλληψη 9 νεαρών για κατοχή χασίς στην Καλαμάτα

Συνολικά 9 νεαροί συνελήφθησαν από το απόγευμα της Δευτέρας έως χθες το πρωί από αστυνομικούς για κατοχή μικρών ποσοτήτων χασίς. Αρχικά, το απόγευμα της Δευτέρας, σε περιοχή έξω από την Καλαμάτα, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν τρεις 18χρονους, τρεις 19χρονους και έναν 20χρονο, γιατί κατείχαν κάνναβη, συνολικού βάρους 6,2 γραμμαρίων, σε τρεις συσκευασίες, η οποία κατασχέθηκε. Μάλιστα, όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών πέταξαν τις συσκευασίες με τα ναρκωτικά. Χθες το πρωί, στην οδό Ακρίτα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν άλλους δύο 18χρονους, γιατί κατείχαν μικροποσότητα κάνναβης βάρους 3,7 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε. Για τις δύο περιπτώσεις προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.  Β.Β. - 

***  Στα δικαστήρια οι φιλόζωοι για την ελεύθερη πρόσβαση των σκύλων στο Πάρκο του ΟΣΕ! 

Τη δικαστική οδό επέλεξαν τελικά οι φιλόζωοι της Καλαμάτας για να ανατρέψουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που απαγορεύει την πρόσβαση των σκύλων στο Πάρκο του ΟΣΕ. Πρόκειται για μια αντισυνταγματική διάταξη, που έχει προκαλέσει έντονες και ποικίλες αντιδράσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Παρά το υψηλό κόστος της διαδικασίας για προσβολή της απόφασης και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη ενιαίο μέτωπο δράσης, προκρίθηκε η λύση της νομικής οδού προκειμένου να υπάρξει πλήρης κάλυψη για παν ενδεχόμενο του αυτονόητου δικαιώματος της ελεύθερης βόλτας στο κομμάτι εκείνο της πόλης που ταιριάζει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στο φυσικό περιβάλλον. Η δικαίωση θεωρείται βέβαιη, καθώς μάλιστα υπάρχει προηγούμενο σε άλλες περιοχές όπου Δημοτικές Αρχές προσπάθησαν να επιβάλουν κάτι ανάλογο. Η χειροπιαστή θετική νομική γνωμάτευση θα είναι το πλέον ισχυρό και ξεκάθαρο όπλο για κάθε ιδιοκτήτη κατοικιδίου, αλλά και δικαίωση για όσους πιστεύουν ότι τέτοιου είδους περιορισμοί δεν ταιριάζουν σε μια δημοκρατική κοινωνία, δίνοντας ταυτόχρονα τέλος σε σενάρια που θέλουν το Δήμο Καλαμάτας να επεκτείνει τους περιορισμούς και σε άλλα σημεία της πόλης, όπως η παραλιακή ζώνη… Χ.Ε. -

*** «Κυνηγοί κεφαλών» αύριο από τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας 

  Τους «Κυνηγούς κεφαλών», σε σκηνοθεσία Morten Tyldum, θα προβάλει αύριο Πέμπτη, στις 9.15 το βράδυ, η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, στο αμφιθέατρο του ΟΑΕΔ στο Εργατικό Κέντρο. Με ιστορία βασισμένη στο βιβλίο του ηγέτη της αστυνομικής λογοτεχνίας, Jo Nesbo, κανείς δε θα μπορούσε να περιμένει λιγότερα από τη συγκεκριμένη ταινία. Ο Ρόγκερ Μπράουν, επιτυχημένο στέλεχος μίας εταιρείας ως κυνηγός ταλέντων, παρότι ζει μία φαινομενικά πολυτελή ζωή, για να ξεπληρώσει τα χρέη του κλέβει πίνακες αξίας. Όταν, όμως, ο εν λόγω αντι-ήρωας κληθεί να αντιμετωπίσει έναν ευφυή αντίπαλο, η ζωή του τίθεται σε κίνδυνο. Ο ηθοποιός που ενσαρκώνει τον Ρόγκερ αποτελεί μία αδιαπραγμάτευτη αρετή της ταινίας, από την οποία καθόλου δε λείπουν οι εντάσεις, οι ανατροπές, τα πάθη και ένας υφέρπων υπαρξισμός. Η Σκανδιναβία μπορεί να χαρακτηρίζεται από μικρές θερμοκρασίες, μα έχει αγκαλιάσει με ζέση τις αστυνομικές ιστορίες και ηγείται της αντίστοιχης Σχολής. Η ταινία ανάμεσα σε διάφορα βραβεία και υποψηφιότητες, υπήρξε υποψήφια για το BAFTA καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Είσοδος: 4 ευρώ, ελεύθερη για νέους κάτω των 18 ετών. - 

*** Τα μπλόκα των αγροτών έφεραν και παρατάσεις ολοκλήρωσης έργων

Παράταση και στην ολοκλήρωση έργων φέρνουν τα μπλόκα των αγροτών. Συγκεκριμένα, για το έργο «Βελτίωση δρόμου και ανάπλαση Αγ. Γεωργίου – Δωρίου» εγκρίθηκε παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2016. Το έργο είναι προϋπολογισμού 600.000 ευρώ και εκτελείται από την κοινοπραξία «Τζικάκης Ευστάθιος – Αθανάσιος Κορδάς & ΣΙΑ Ε.Ε.». Στην αιτιολόγηση για να εγκριθεί η παράταση στο έργο, επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωσή του απαιτείται η τοποθέτηση 51 στύλων φωτισμού, αλλά η προμήθεια και μεταφορά των ιστών ηλεκτροφωτισμού καθυστέρησε λόγω των capital controls και του κλεισίματος των δρόμων από τους αγρότες. Παράταση εγκρίθηκε έως τέλος Μαρτίου και για το έργο «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης δρόμου Αγ. Σώστη Δήμου Οιχαλίας έως διασταύρωση με 7η επαρχιακή οδό». Το έργο είναι προϋπολογισμού 200.000 ευρώ και εκτελείται από τον εργολάβο Ιωάννη Αργυράκη. Β.Β. - 

***  «Μάχη» για τον αναπληρωτή διοικητή του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας…         
      
Μια ιδιότυπη μάχη βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα περίπου του Ιανουαρίου για τον «εκλεκτό» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που θα καταλάβει τη θέση του αναπληρωτή διοικητή του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας! Κι αυτό συμβαίνει, επειδή στη «μεγάλη» θέση ευθύνης, ισχύος, αλλά και πολιτικής επιρροής, του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, παρέμεινε, όπως είναι γνωστό, ο Γιώργος Μπέζος.
Από τη στιγμή, λοιπόν, που η θέση του διοικητή του Γ.Ν. Μεσσηνίας, την οποία πολλοί και με μεγάλες προσβάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ ορέγονταν, δεν κενώθηκε, η μοναδική σε δομή Υγείας στη Μεσσηνία που παρέμεινε κενή είναι αυτή του αναπληρωτή διοικητή της νοσηλευτικής μονάδας Κυπαρισσίας.
Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτησης υποψηφιότητας ανέρχονται σε 27! Αριθμός που θεωρείται «τεράστιος», αν αναλογιστεί κανείς ότι τέτοιο ενδιαφέρον και τόσοι ενδιαφερόμενοι δεν υπάρχουν ούτε στις πλέον μεγάλες νοσηλευτικές ομάδες της χώρας σε έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων ή ακόμα και στην Αθήνα!
Η «μάχη» που μαίνεται είναι πολύ μεγάλη, τόσο στο υπουργείο Υγείας όσο και στα Όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
Το μόνο προαπαιτούμενο της προκήρυξης είναι πτυχίο σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλα τα άλλα προσόντα συνεκτιμώνται και λαμβάνονται υπόψη κατά το δοκούν. Έτσι, η προσωπικότητα, η εκτίμηση δεξιοτήτων των υποψηφίων που απαιτούνται για τη θέση, το κοινωνικό έργο, το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή  των υποψηφίων σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, αναφέρονται ως προσόντα που θα συνεκτιμηθούν από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Εκτός από το βιογραφικό του κάθε υποψηφίου βαρύνοντα ρόλο θα έχει και η προσωπική συνέντευξη στην οικεία Επιτροπή Αξιολόγησης του υπουργείου Υγείας.
Ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, έχει δώσει δημόσια, στη Βουλή, τη δική του περιοριστική ερμηνεία στα προσόντα των υποψηφίων: «Να είναι “καθαροί”, δηλαδή εκτός διαπλοκής, να ξέρουν γράμματα και να μπορούν να συμμορφωθούν με το πολιτικό πλαίσιο της κυβέρνησης»!
Από τους 27 που κατέθεσαν αίτηση ενδιαφέροντος για τη θέση του αναπληρωτή διοικητή του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες από την 6η ΥΠΕ, ξεχωρίζουν ο πρώην δήμαρχος Αβίας, Παναγιώτης Μπασάκος και ο νυν διοικητικός διευθυντής του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, Θεόδωρος Ντέντες, οι οποίοι, εσχάτως κυρίως, έχουν καλές προσβάσεις στον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ! Η έκπληξη, ωστόσο, μπορεί να έλθει από αλλού! 

***   Διαμαρτυρία επαγγελματιών της πόλης: Λάθος φωτογράφο διάλεξε η ΚALAMATA 2021
         
Με αφορμή την επιλογή από το KALAMATA:21 να υπογράψει συμβόλαιο με το φωτογράφο Τάσο Βρεττό για τη φωτογράφιση της πόλης, προκειμένου η δουλειά του να συμπεριληφθεί στο φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας παρουσίασης της Καλαμάτας, σημαντικός αριθμός επαγγελματιών της μεσσηνιακής πρωτεύουσας προχώρησε σε διαμαρτυρία για τον τρόπο της επιλογής του συγκεκριμένου επαγγελματία, αλλά και επειδή άνθρωποι της πόλης που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο παραγκωνήθηκαν επιδεικτικά.
Ακολουθεί το κείμενο διαμαρτυρίας τους:
«Φαίνεται πως σ’ ολόκληρη την Καλαμάτα δεν υπάρχει ούτε ένας ικανός και άξιος φωτογράφος ώστε να αναλάβει τη φωτογράφηση για το φάκελο της υποψηφιότητας της Καλαμάτας για πολιτιστική πρωτεύουσα το 2021. Τουλάχιστον αυτό υποθέτουμε πως πιστεύει η επιτροπή ΚALAMATA 21, η οποία θεώρησε ότι ο πιο κατάλληλος για αυτή τη δουλειά είναι ένας φωτογράφος Αθηναίος που ουδεμία σχέση έχει με την πόλη.
Μάλιστα, το μέγεθος της καταλληλότητάς του κρίθηκε αδιαμφισβήτητο, ώστε δεν ετέθη καν ζήτημα συναγωνισμού. Για την ακρίβεια δεν υπήρξε καν ενημέρωση για τον κόσμο της Καλαμάτας, απλώς μας σερβιρίστηκε έτοιμο. Το μάθαμε από τον Τύπο.
Φυσικά, το σούσουρο δεν άργησε να ξεκινήσει και γιγαντώνεται. Για ακόμα μια φορά δεν έμεινε χώρος στην τοπική κοινότητα, αντίθετα παραγκωνίστηκε χωρίς να της δοθεί έστω μία εξήγηση. Μπράβο, αποκλείστε μας τελείως. Εύλογα, λοιπόν, σπεύδουμε να αναρωτηθούμε “γιατί ο κ. Τάσος Βρεττός;”.
Αν κριτήριο είναι το ταλέντο κάποιου, τότε τι εμπόδισε τον κ. Βρεττό να μπει στη διαδικασία ενός διαγωνισμού και μιας σύγκρισης, αλλά πέρασε από την πίσω πόρτα;
Με μια ποια δικαιοδοσία οι υπόλοιποι φωτογράφοι κρινόμαστε ως μη κατάλληλοι για να υποστηρίξουμε την πόλη μας; Οι πιο καχύποπτοι λένε ότι η συνεργασία “σπρώχθηκε” από τη θέση της συζύγου του κ. Βρεττού, κας Νάντια Αργυροπούλου, και η συνεργασία της με διάφορα ιδρύματα τέχνης, όπως το ΔΕΣΤΕ και η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
Επίσης το γεγονός ότι ο κ. Βρεττός φωτογράφισε τον κ Γ. Καμίνη προεκλογικά και εκείνος με τη σειρά του προλόγισε την τελευταία του έκθεση, δίνει επιπλέον τροφή στους σχολιαστές.
Τα παραπάνω, όμως, δεν παίρνουμε την ευθύνη να τα υποστηρίξουμε, μια η δική μας γνώση δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ούτε βέβαια και να το ακυρώσει.
Άλλωστε, το θέμα μας, εν προκειμένω, δεν είναι με ποια μέσα χτίζει το όνομά του ο κάθε καλλιτέχνης, αλλά η καθαυτή ενέργεια της Επιτροπής ΚALAMATA: 21, που απέκλεισε ασυζητητί οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή. Περιμένουμε να μας υποστηρίξει η πόλη μας όπως την υποστηρίζουμε και την αναδεικνύουμε εμείς που ζούμε και βρισκόμαστε εδώ, αντίθετα με τον εν λόγω φωτογράφο που ζει στην Αθήνα και δεν έχει ξανασχοληθεί ποτέ στο παρελθόν με την πόλη μας, όπως λέει το βιογραφικό του.
Αν πάλι ο κ. Βρεττός επιλέχθηκε λόγω της φήμης του, άραγε πόσο αξιολογείται η αμοιβή του; Και αυτό είναι ένα ακόμα θέμα που σηκώνει συζήτηση και θα το διερευνήσουμε στο άμεσο μέλλον.
Και αν κάποιοι θεωρήσουν ότι η αντίδρασή μας είναι τοπικιστική και ότι η “Τέχνη δεν έχει σύνορα”, απαντάμε στο ίδιο κλίμα. Ακριβώς γι΄ αυτό το λόγο: γιατί τότε να μη γινόταν ένας διαγωνισμός προς όλους τους ενδιαφερόμενους Καλαματιανούς ή όχι, Έλληνες ή όχι; Δηλαδή, δεν υπάρχουν άλλοι καταξιωμένοι φωτογράφοι σε όλη την επικράτεια; Μόνο ο κ. Βρεττός; Αυτό είναι που επέχει θέση ρατσισμού.
Δυστυχώς, ο εν λόγω φωτογράφος ατύχησε. Βρέθηκε αρνητικά στο επίκεντρο της προσοχής μας και πλέον αποτελεί την προσωποποίηση μιας ενέργειας που μας παραγκωνίζει επιδεικτικά και μας προσβάλλει, σε σημείο να θεωρούμε την έκθεσή του ανεπιθύμητη στην πόλη μας. Και αυτό το χρεώνουμε στους ιθύνοντες. Θα έπρεπε να είναι πιο προσεχτικοί.
Ήδη μια μεγάλη ομάδα ντόπιων συσπειρώνεται και υπογράφει επιστολή διαμαρτυρίας και αν χρειαστεί, θα πράξει αναλόγως για να δικαιώσει τους συμπολίτες της. Καλούμε το δήμαρχο Καλαμάτας κ. Νίκα, που δεν έλαβε θέση, να επέμβει εύστοχα. Διαφορετικά, ποιο το νόημα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, αν όχι μια προβολή και μια ενιαία πολιτιστική ταυτότητα των πολιτών αυτής της πόλης;».   Του Αντώνη Πετρόγιαννη

***  Μαθήματα τοπικής ιστορίας: Η πολεοδομική εξέλιξη της Καλαμάτας

Η ομάδα «Πάμε Βόλτα» και ο Πολιτιστικός Αντίλογος διοργανώνουν μια σειρά από εκδηλώσεις με θέμα την ιστορία του τόπου στον οποίο ζούμε, υπό τον τίτλο «Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας». Η πρώτη της σειράς των εκδηλώσεων είχε τίτλο «Η πολεοδομική εξέλιξη της Καλαμάτας ως συνάρτηση κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών παραγόντων» και πραγματοποιήθηκε προχθές στο καφέ «στο κύμα», με εισηγητή το δημοσιογράφο και συγγραφέα Ηλία Μπιτσάνη και συντονιστή τον πολιτικό μηχανικό Βασίλη Παπαευσταθίου. Η συζήτηση περιστράφηκε γραμμικά γύρω από την πολεοδομική εξέλιξη της Καλαμάτας, όπως αναπτύχθηκε ως συνάρτηση εξωγενών κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών παραγόντων, αλλά και εσωτερικά από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις για επέκταση που δημιούργησαν οι ίδιοι οι πολίτες της, ενώ έγιναν και πολλές προσωπικές έως και συγκινητικές αναφορές στους ανθρώπους που έζησαν στην πόλη, άφησαν το στίγμα τους, κατασκεύασαν, γκρέμισαν, φύτεψαν, έσκαψαν και ταυτόχρονα έγραψαν, φωτογράφησαν κι άφησαν μια παρακαταθήκη. Η ζωντανή περιγραφή του Ηλία Μπιτσάνη περιηγήθηκε με αφετηρία την αρχαία πόλη κοντά στο Κάστρο και την πρώτη πολεοδομική αναφορά που μας δίνει ο Εβιλιά Τσελεμπί το 1668 μέχρι το σήμερα και το πρόσφατο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Από τη διάρθρωση της συνεκτικής πόλης κατά (9) ενορίες στην απογραφή του Γκριμάνι το 1700, την περιγραφή του ταγματάρχη Ληκ το 1805 και την απογραφή της Επιστημονικής Αποστολής του Μαιζώνα το 1829, μέχρι τον πρώτο Δήμο του 1835 με τις νέες οικονομικές δραστηριότητες και την ανερχόμενη αστική τάξη, και από εκεί και πέρα τα σχέδια του Όθωνα του 1867 για την Καλαμάτα και του 1868 για την Παραλία, και τον αστικό εκσυγχρονισμό με αφετηρία τα τέλη του 19ου αιώνα και το πρώτο Σχέδιο Πόλης του 1905. Από τα μεγάλα έργα υποδομής (τρένο, λιμάνι) και τη συγκέντρωση πληθυσμού φτωχών λαϊκών στρωμάτων στην πόλη, την πρώτη γενιά αυθαιρέτων από το 1919 και τον ουρμπανισμό του Μεσοπολέμου ως την επέλαση του τσιμέντου τη δεκαετία του 1960 μέχρι τις μεγάλες αλλαγές της δεκαετίας του 1980 και την έλλειψη οράματος που παρατηρείται τελευταία. Ειδική αναφορά έγινε στην εξέλιξη της πολεοδομικής νομοθεσίας, στη δουλειά που κάνουν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για τη διαφύλαξη της μνήμης, και στις μεγάλες αλλαγές που προώθησε στην Καλαμάτα ο Γρηγόρης Διαμαντόπουλος, ενώ ήρθαν στην επιφάνεια σημαντικές μαρτυρίες που δεν έχουν ακόμη καταγραφεί σε βιβλία. Από τη συμμετοχή του κοινού στην εκδήλωση και τις ερωτήσεις που ακολούθησαν, αποδείχθηκε ότι υπάρχει κόσμος που διψά να μάθει την ιστορία της πόλης, για την οποία οι γραπτές πηγές που διασώζονται δεν επαρκούν, ενώ χρειάζεται πάντα για την ανάγνωσή της η δημοσιογραφική έρευνα και ένα ορθό, κριτικό φιλτράρισμα. Α.Π. - 

***  Απάντηση του KALAMATA:21 σε δημοσίευμα για τη συνεργασία του με το φωτογράφο Τ. Βρεττό         
      
Σχετικά με την διαμαρτυρία επαγγελματιών φωτογράφων για την συνεργασία του KALAMATA:21 με τον φωτογράφο Τάσο Βρεττό.
Σε απάντηση σχετικού δημοσιεύματος το Γραφείο Υποψηφιότητας KALAMATA:21 ενημερώνει για τα εξής:
·         Το Γραφείο Υποψηφιότητας δεν έχει λάβει κάποια γραπτή ή προφορική διαμαρτυρία επί του θέματος από τον Ιούνιο 2015 οπότε και δημοσιοποιήθηκε η συνεργασία.
·         Το Γραφείο Υποψηφιότητας είναι στελεχωμένο και με Καλλιτεχνικό Διευθυντή ο οποίος έχει την ευθύνη να κρίνει και να επιλέγει τις καλλιτεχνικές συνεργασίες.
·         Η εντοπιότητα δεν είναι κριτήριο επιλογής συνεργατών σε ένα θεσμό όπως η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
·         Το σύνολο σχεδόν των επαγγελματιών φωτογράφων της πόλης διαθέτουν ενημερωμένους ιστότοπους με δείγματα δουλειάς και βιογραφικά, καθιστώντας την ανοιχτή πρόσκληση περιττή.
·         Στην ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στις Ομάδες Εργασίας του KALAMATA:21 δυστυχώς  δεν προσήλθε κανένας επαγγελματίας φωτογράφος για να προσφέρει εθελοντικά τις ιδέες του,  την εμπειρία του ή να συζητήσει για τον πολιτιστικό τομέα της πόλης του. Αρκετοί από τους επαγγελματίες ενημερώθηκαν και προσωπικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) και επικοινωνίας μέσω facebook.
·         Έχουμε ήδη συνεργαστεί με τους: Λεωνίδα Παπαδόπουλο, Κωνσταντίνο Θεοφιλόπουλο, Νίκο Ηλιόπουλο, Τάσο Βαμβακά, δύο εκ των οποίων ήταν και συντονιστές ομάδων εργασίας. Είχαμε συζητήσει και συνεργασία με τη Φωτογραφική Λέσχη.
  Επίσης με την ευκαιρία αυτή:
·         Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάλι τους δεκάδες φορείς, καλλιτέχνες  και εθελοντές που συμμετείχαν στην φωτογράφιση.
·         Ανακοινώνουμε την επικείμενη συνεργασία με πρωτοβουλία της εφημερίδας Ναυτεμπορική και του διαδικτυακού μέσου  clickatlife.gr με σκοπό τη δημιουργία ειδικού αφιερώματος για το έργου του κ. Βρεττού στην Καλαμάτα.
Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε αναφορά σε θεωρίες συνομωσίας ή και προσπάθεια υποβάθμισης της προσπάθειας της Καλαμάτας οκτώ ημέρες πριν από την κρίση της υποψηφιότητας  έγιναν ατυχώς και σε φορτισμένο κλίμα.
Τέλος, το Γραφείο Υποψηφιότητας και τα στελέχη του είναι πάντα ανοιχτά σε συνεργασίες που θα ενισχύουν την υποψηφιότητα της Καλαμάτας ώστε να αναδειχθεί σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021.
-- ΤΕΛΟΣ --
Το Γραφείο Υποψηφιότητας είναι το ανεξάρτητο όργανο στο οποίο ανατέθηκε η διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2021 εκ μέρους της πόλης της Καλαμάτας. Το Γραφείο Υποψηφιότητας είναι μια διοικητική δομή της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας, «ΦΑΡΙΣ», που έχει συσταθεί μέσω προγραμματικής συμφωνίας με το Δήμο Καλαμάτας και το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με εκτελεστική και λειτουργική αυτονομία από το Δήμο Καλαμάτας και την Κ.Ε. «ΦΑΡΙΣ».

***  Σίνναμον Βαρσαμούλη: H Καλαματιανή που εργάζεται στη Σουηδία για την ισότητα των κοινωνικών ομάδων          
     
 
 
«Το σουηδικό κοινωνικό μοντέλο παρέχει μεγάλη αυτονομία στους πολίτες, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε όλους»
 «Η Ελλάδα είναι μια πολύ όμορφη χώρα, δυστυχώς, όμως, δε νομίζω πως θα μπορούσα να έχω την ποιότητα ζωής που θα ήθελα»

Στη Σουηδία και συγκεκριμένα στην πόλη Λουντ «ταξιδεύει» σήμερα η στήλη μας «Καλαματιανοί του εξωτερικού». Εκεί συναντάμε τη Σίνναμον Βαρσαμούλη.
Η Σίνναμον γεννήθηκε το 1986. Μεγάλωσε στην Καλαμάτα και τελείωσε το 1ο Λύκειο. Σπούδασε στην Αθήνα και αποφοίτησε από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.
Το 2012 ξεκίνησε να σπουδάζει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Λουντ στη Σουηδία, στον τομέα των Σπουδών Φύλου και Κοινωνικής Ισότητας, ενώ το 2013 άρχισε να κάνει παράλληλα το δεύτερο μεταπτυχιακό της πάνω στην Πολιτική Επιστήμη και τη Διαχείριση Προνοιακών Συστημάτων.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, αλλά και έως σήμερα, εργάζεται στο τμήμα της διοίκησης του Πανεπιστημίου της Λουντ, συμμετέχοντας παράλληλα σε μια πανσουηδική έρευνα για τη μελέτη της ενδοσχολικής βίας.

  -Πόσο καιρό εργάζεσαι στο εξωτερικό και πόσο εύκολη ήταν η απόφασή σου να φύγεις;
Στη Σουηδία βρίσκομαι από το 2012. Κατά τη φοίτησή μου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο είχε αρχίσει να με ενδιαφέρει το αντικείμενο των Σπουδών Φύλου και ισότιμης μεταχείρισης διαφόρων κοινωνικών ομάδων.
Το ενδιαφέρον μου να εντρυφήσω στο συγκεκριμένο τομέα με οδήγησε στην αναζήτηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων κι έτσι το 2009 επισκέφτηκα τη Λουντ για πρώτη φορά. Ήρθα σε επαφή με το Πανεπιστήμιο, γνώρισα τον Τομέα Κοινωνικών Επιστημών και, τελικά, το 2012 αποφάσισα να εγκατασταθώ στη Σουηδία για να ξεκινήσω μεταπτυχιακές σπουδές.
Κατά την πορεία των σπουδών μου ήρθα σε επαφή και με άλλους τομείς, όπως οι Πολιτικές Επιστήμες, κι έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω παράλληλα το δεύτερο μεταπτυχιακό μου στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, με εξειδίκευση στη Διαχείριση Προνοιακών Συστημάτων. Μέσα από αυτό παρουσιάστηκαν ευκαιρίες για εργασία στο Πανεπιστήμιο.
Αρχικά, λοιπόν, ξεκίνησα να εργάζομαι παράλληλα με τις σπουδές μου, στον τομέα υποστήριξης νέων φοιτητών και στη συνέχεια στον τομέα διοίκησης του Πανεπιστημίου.
Ταυτόχρονα, μου δόθηκε η ευκαιρία να εργαστώ στο ερευνητικό κομμάτι για τη διεξαγωγή μιας παν-σουηδικής μελέτης με θέμα τον εκφοβισμό και την ενδοσχολική βία.
Όλα αυτά, τουλάχιστον στην αρχή, δεν ήταν εύκολο να τα αποφασίσω και ίσως δεν πίστευα ότι μπορώ να τα πραγματοποιήσω. Η απουσία στήριξης που θα μπορούσα να έχω από την Ελλάδα ήταν ακόμα ένα εμπόδιο για την προσπάθειά μου να φύγω. Όμως, ήξερα ότι τα πράγματα που θα κέρδιζα ήταν πολύ περισσότερα απ’ όσα έπρεπε να αφήσω πίσω.
Δυσκολίες στα πρακτικά θέματα υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη, όμως νομίζω πως αν κανείς πιστεύει στις δυνάμεις του και δουλεύει, τότε βρίσκει λύσεις.
 -Δυσκολεύτηκες στην ανεύρεση εργασίας στη χώρα που βρίσκεσαι;
Η εύρεση εργασίας στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου είναι κάτι που εμένα με δυσκόλεψε. Κι αυτό, γιατί εντός του Πανεπιστημίου ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος και οι ευκαιρίες δεν είναι πολλές. Μία ακόμη δυσκολία που αντιμετώπισα στην αρχή ήταν η εξισορρόπηση σπουδών και εργασίας. Όμως, το να εργάζομαι ενώ σπουδάζω ήταν μια αναγκαιότητα για μένα, κι έπειτα από λίγη προσπάθεια ξεκίνησα να δουλεύω στο Πανεπιστήμιο. Νιώθω τυχερή, όμως, γιατί μέσα από το εργασιακό περιβάλλον ένιωσα τη ζεστασιά και την αποδοχή που χρειαζόμουν, ενώ αισθάνομαι ωραία που μπορώ να βοηθάω νέους φοιτητές και να προσφέρω στη λειτουργία του Πανεπιστημίου.
  -Πώς αντιμετωπίζουν τους Έλληνες στη χώρα που ζεις;
Η Σουηδία είναι μια χώρα γνωστή για το σεβασμό στη διαφορετικότητα και δεκτική στην εγκατάσταση αλλοεθνών.
Ειδικότερα το Μάλμε, όπου μένω, είναι πολυπολιτισμική πόλη και η παρουσία ανθρώπων από άλλες χώρες, ανάμεσα στους οποίους και πολλοί Έλληνες που έχουν εγκατασταθεί χρόνια εδώ, έχει επηρεάσει θετικά την κουλτούρα των Σουηδών.
Προσωπικά, ποτέ δεν έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα από τους ανθρώπους εδώ. Αντιθέτως, έχω νιώσει ευπρόσδεκτη, κι αυτό γιατί, παρόλο που οι Σουηδοί είναι άνθρωποι που τους αρέσει να ενημερώνονται και να γνωρίζουν τι γίνεται στον κόσμο, είναι ευγενικοί, διακριτικοί και αποφεύγουν να προκαλούν.
Μπορεί, λοιπόν, να γνωρίζουν τα προβλήματα της Ελλάδας, αλλά η προσέγγιση τους στα θέματα αυτά χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη κι έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα.
Στη Λουντ όπου εργάζομαι, εξαιτίας της έντονης παρουσίας του Πανεπιστημίου στην πόλη, οι άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από αυτό και ειδικότερα στο αντικείμενό μου υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για τα θέματα της Ελλάδας.
 -Τι θα ήθελες να μεταφέρεις από την κουλτούρα της εκεί ζωής σου στην Ελλάδα;
Οι Σουηδοί είναι απλοί και πρακτικοί άνθρωποι. Ένα από τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας τους, όμως, που αξίζει να αναφερθεί, είναι η προσπάθειά τους για, όσο το δυνατόν, εξάλειψη των κοινωνικών τάξεων, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους πάνω σε κοινωνικά θέματα.
Το σουηδικό κοινωνικό μοντέλο παρέχει μεγάλη αυτονομία στους πολίτες, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, ενώ οι άνθρωποι υποστηρίζουν και βοηθούν έμπρακτα τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, αδιακρίτως, ακόμη κι αν αυτό τους στερεί ορισμένα προνόμια.
Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, θα ήθελα να επισημάνω την προσωπική ευθύνη που οι Σουηδοί αισθάνονται ως πολίτες για την επίτευξη τόσο της ατομικής όσο και της συλλογικής ευημερίας.
Ένα ακόμη στοιχείο της κουλτούρας των Σουηδών που θα ήθελα να μεταφέρω στην Ελλάδα είναι ο σεβασμός στην ισότητα των φύλων. Κι αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν προέκυψε αυθαίρετα, αλλά οι άνθρωποι αγωνίστηκαν και συνεχίζουν να αγωνίζονται γι’ αυτό. Η ισότητα και ο αλληλοσεβασμός μπορεί να ξεκινήσει από την οικογένεια, εφόσον το έδαφος είναι πρόσφορο, αλλά από εκεί κι έπειτα η ευθύνη μετατοπίζεται στο κράτος, που μέσα από εκπαιδευτικές, κοινωνικές, αλλά και οικονομικές πολιτικές, καλλιεργεί ισότιμους πολίτες.
Τέλος, βασικό στοιχείο της κουλτούρας των ανθρώπων εδώ, που πιστεύω πως θα βοηθούσε πολύ τη χώρα μας, είναι η στενή συνεργασία του ακαδημαϊκού χώρου με το κράτος. Στη Σουηδία, τα αποτελέσματα κοινωνικών ερευνών αποτελούν πολύ συχνά εφαλτήριο νέων κοινωνικών πολιτικών, κάτι πολύ αισιόδοξο για την επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας.
  -Τρία πράγματα που πρέπει κάποιος να δει, αν επισκεφτεί την πόλη που βρίσκεσαι…
Η Λουντ είναι μια μικρή γραφική πόλη, όπου κάθε γωνιά μοιάζει να βγήκε από καρτ ποστάλ. Το Πανεπιστήμιο παίζει κυρίαρχο ρόλο και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της, οπότε αξίζει να το επισκεφτεί κανείς και να απολαύσει τα όμορφα κτήρια αλλά και τη φύση που το περιβάλλουν. Πολύ όμορφο είναι, επίσης, το κέντρο της, γεμάτο γραφικά σπιτάκια και καφετέριες, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα σουηδικό «fika», δηλαδή καφέ συνοδευόμενο από μικρό έδεσμα.
Στο κέντρο βρίσκεται και ο πολύ όμορφος και επιβλητικός καθεδρικός ναός, όπου κανείς μπορεί να παρακολουθήσει μουσικές εκδηλώσεις.
Το Μάλμε, η πόλη στην οποία ζω, αν και βρίσκεται μόλις δεκαπέντε λεπτά μακριά από τη Λουντ, είναι πολύ διαφορετικό. Είναι μια σύγχρονη πόλη, με έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, που τα τελευταία χρόνια γνώρισε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Όπως λένε και οι ντόπιοι κάτοικοι, το Μάλμε είναι μια μεγάλη αλλά συνάμα μικρή πόλη, καθώς χάρη στη χωροταξική της οργάνωση μπορείς πολύ εύκολα να τη διασχίσεις και να βρεθείς με το ποδήλατο από το ιστορικό της κέντρο στην παραλία σε λίγα λεπτά.
Στο Μάλμε αξίζει κανείς επισκεφτεί τα τεράστια πάρκα, αλλά και να περπατήσει το κέντρο, όπου βρίσκεται και η Lilla Torget (μικρή πλατεία), το πιο πολυσύχναστο σημείο διασκέδασης της πόλης.
Επίσης, υπάρχει έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Θα άξιζε, λοιπόν, κανείς να παρακολουθήσει μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, αλλά και να επισκεφτεί το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, που φιλοξενεί πολύ αξιόλογες εκθέσεις.
  -Τι είναι αυτό που σου λείπει περισσότερο από την Καλαμάτα;
Από την Καλαμάτα μού λείπει η θάλασσα, οι ελληνικές γεύσεις και μυρωδιές και κάποιοι άνθρωποι που έχω επιλέξει να κρατήσω κοντά μου και κάθε φορά τούς επισκέπτομαι.
 -Σκέψη για επιστροφή υπάρχει στο μυαλό σου;
Προς το παρόν, σκέψη για επιστροφή δεν υπάρχει στο μυαλό μου, ίσως γιατί δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα κίνητρα που θα γεννούσαν μια τέτοια σκέψη. Η Ελλάδα είναι μια πολύ όμορφη χώρα, δυστυχώς, όμως, δε νομίζω πως θα μπορούσα να έχω την ποιότητα ζωής που θα ήθελα, όπως, για παράδειγμα, στον επαγγελματικό τομέα.
Των Κώστα Γαζούλη & Παναγιώτη Μπαμπαρούτση
*Αν επιθυμείτε να μας περιγράψετε και τη δική σας εμπειρία στο εξωτερικό στείλτε μας email στο tharros1899@gmail.com και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

***  Πώς ψάχνουν οι χρήστες στη Google         
     
Είναι γεγονός ότι  στην Ελλάδα η χρήση του διαδικτύου είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη  καθώς επίσης και οι χρήσεις του όπως για παράδειγμα τα e-shops. Τα e-shops είναι ιστοσελίδες που έχουν τη δυνατότητα εκτός της προβολής των προϊόντων τους, να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις. Πως όμως λειτουργούν στην πραγματικότητα οι αναζητήσεις, οι μηχανές αναζήτησης και τι μας λένε τα στατιστικα;
Ας υποθέσουμε ότι αναζητούμε ηλιακούς θερμοσίφωνες όπου είναι ένα ενεργειακό προϊόν και ανήκει στον κατασκευαστικό κλάδο. Σύμφωνα με τα εργαλεία της Google μπορούμε να δούμε ότι κύριες αναζητήσεις είναι οι εξής: η επιλογή « ηλιακοί θερμοσίφωνες » βρίσκεται στην κορυφή των αναζητήσεων με 8100 αναζητήσεις το μήνα κατά μέσο όρο για το 2015 ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πλέον εξειδικευμένη αναζήτηση « ηλιακοί θερμοσίφωνες τιμές » με 2900 αναζητήσεις κάθε μήνα για το έτος 2015. Οι υπόλοιπες αναζητήσεις είναι πολύ χαμηλότερης δυναμικής και στοχεύουν είτε στον τόπο εξυπηρέτησης, είτε στην μάρκα. Δηλαδή αναζητήσεις όπως « ηλιακοί θερμοσίφωνες αθήνα » ή  « ηλιακοί θερμοσίφωνες esolarshop » και πολλές άλλες, φτάνουν από 20 ως 500 εμφανίσεις το μήνα κατά μέσο όρο.
Αξιόλογο να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι στατιστικά οι Έλληνες συνηθίζουν να γράφουν με ελληνικούς χαρακτήρες χωρίς τόνους σε ποσοστό άνω του 95% ενώ σε πολύ μικρό ποσοστό παρατηρείται η γραφή με τόνους ή με λατινικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα η αναζήτηση « ηλιακοί θερμοσίφωνες τιμές »  έχει 70 αναζητήσεις το μήνα ενώ η ίδια αναζήτηση χωρίς τόνους έχει 2900 αναζητήσεις το μήνα και η ίδια αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες έχει ελάχιστες αναζητήσεις. Το ίδιο ισχύει και με την αναζήτηση « ηλιακοί θερμοσίφωνες αθήνα » με πολύ μικρότερους αριθμούς αναζητήσεων.
Η Google λοιπόν ανάλογα με τον όγκο αναζητήσεων ρυθμίζει τις εμφανίσεις επιλογών κατά την πληκτρολόγηση μιας αναζήτησης με σειρά ανάλογη των αναζητήσεων. Πληκτρολογώντας λοιπόν ηλιακοί θερ…,  η Google εμφανίζει τις 5-10 προτεινόμενες επιλογές της ανάλογα με τον όγκο αναζητήσεων και έχει με σειρά προτεραιότητας όπως ηλιακοί θερμοσίφωνες, ηλιακοί θερμοσίφωνες τιμές και ενδεχομένως στις τελευταίες θέσεις  ηλιακοί θερμοσίφωνες αθήνα (μπορεί και όχι).
Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι όπως και τα υπόλοιπα sites έτσι και η Google λειτουργεί με κάποιο κώδικα που επεξεργάζεται δεδομένα μέσω εντολών. Είναι λοιπόν εφικτό το site μας να είναι προσαρμοσμένο κατάλληλα ώστε να μπορεί να διαβαστεί από την Google στα σημεία που θέλουμε να επικεντρωθούμε και να έχουμε μοναδικά αποτελέσματα μετά από μια εξειδικευμένη μελέτη.

***  Αντιδράσεις μετά το σχόλιο Λαζόπουλου για την αναπηρία του Σόιμπλε (βίντεο)

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το σχόλιο του Λάκη Λαζόπουλου για τον Σόιμπλε. Κατά την εκπομπή του o Λάκης Λαζόπουλος είπε: «Όσο κι αν φανεί σκληρό αυτό που θα πω, όταν ο άνθρωπος είναι καθηλωμένος σε καρέκλα, σιγά σιγά το μυαλό του καθηλώνεται και σε μια ιδέα. Αυτό το λέω παράνοια, το λέω παραφροσύνη». Η τοποθέτησή του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα social media και υπήρξαν πολλά αρνητικά και επιθετικά σχόλια από χρήστες που εκτιμούν πως τα λόγια του προσβάλλουν συνολικά τους ανθρώπους με αναπηρία. - 
Βίντεο : lazopoulos2  , https://youtu.be/bM6T3E_sgM0  .-

*** Από τον Κολοσούρτη…μια διαδρομή του χθες που επανήλθε 

 
 
Πριν από μερικούς μήνες είχαμε αναδημοσιεύσει στη ιστοσελίδα του «Θάρρους» ένα κείμενο γεμάτο αναμνήσεις με τίτλο «Από τον Κολοσούρτη, μια διαδρομή του χθες», το οποίο είχε δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα arcadians.gr. Τελικά, όμως, όπως τα έφεραν τα μπλόκα - και συγκεκριμένα αυτό της Νεστάνης- η διαδρομή μέσω του Κολοσούρτη έγινε και διαδρομή του σήμερα. Όσοι, δε, ταξίδεψαν αυτές τις ημέρες μέσω αυτής, θυμήθηκαν τα σουβλάκια και το ρυζόγαλο στους Μύλους, ενώ εμείς που δεν τα είχαμε προλάβει, τα μάθαμε. Όσο για τη διαδρομή, με μια λέξη «εμετική». Ακολουθεί το κείμενο που σας αναφέραμε πιο πάνω: «Τα παλιά λεωφορεία είχαν στο πίσω μέρος τη μεταλλική σκάλα, οι αχθοφόροι από εκεί ανέβαιναν στην οροφή τους και τοποθετούσαν τις αποσκευές των επιβατών. Διαδικασία χρονοβόρα, διότι πάντοτε οι αποσκευές πήγαιναν στην πλάστιγγα για να μετρηθούν. Τα παλιά λεωφορεία Mercedes και Scania είχαν περιορισμένους χώρους, μεγάλες όμως αντοχές οι μηχανές τους. Στην πλατεία του Άργους πολυκοσμία, οι άνθρωποι σε διαρκή κίνηση, φωνές δίχως κάποιον συγκεκριμένο προορισμό. Όλοι κάπου πήγαιναν δίχως να κατανοώ το πού. Έτρεχα δίπλα στο πρακτορείο να πιάσω σειρά για σουβλάκι καλαμάκι, τη νοστιμιά του ακόμα την κρατάω. Με το άκουσμα της σφυρίχτρας το μαγαζί άδειαζε και το λεωφορείο ξεκινούσε. Όταν άρχιζε τη διαδρομή του, η εικόνα που παρουσίαζε ήταν πολύ κωμική, στην οροφή του κάθε λογής πραμάτεια, από αποσκευές μέχρι και κότες! Όταν περνούσε το λεωφορείο τους Μύλους και τη διασταύρωση για Κιβέρι – Ξηροπήγαδο – Άστρος, η αδρεναλίνη άρχιζε και ανέβαινε λες και ζήλευε το αγκομαχητό του. Ο δρόμος στενός μέχρι το πρώτο πέταλο. Πολλοί επιβάτες στον παλιό “κολοσούρτη” έκλειναν τα μάτια από το φόβο, ειδικά σε κείνα τα πέταλα που η μούρη του λεωφορείου έχασκε στο γκρεμό. Πάντα θυμάμαι τον αγώνα του οδηγού στον κολοσούρτη, πώς έστριβε το τεράστιο τιμόνι στα πέταλα, πώς άλλαζε ταχύτητες χαράζοντας πορεία με το λεβιέ. Στα γυρίσματά του ο κολοσούρτης αποζημίωνε όσους σαν κι εμένα είχαν τα μάτια ανοικτά και έκαναν πως δε φοβόντουσαν, μας χάριζε σε κάθε του στροφή τον Αργολικό κόλπο, το απόλυτο μπλε μιας ονειρικής εικόνας. Μια ώρα δρόμος ήταν η διαδρομή αυτή και ίσως περισσότερο μέχρι να φτάσουμε στο διάσελο και να πάρουμε την κατηφόρα για τον Αχλαδόκαμπο. Απέναντί μας τώρα έστεκε η γέφυρα του τρένου, ενώνοντας ένα μεγάλο φαράγγι. Ο δρόμος για τον Αχλαδόκαμπο είχε τις δικές του δυσκολίες, στενότερος από τον κολοσούρτη και με κλίση πολύ μεγαλύτερη από αυτόν. Μετά τον Αχλαδόκαμπο το λεωφορείο, παίρνοντας γι’ άλλη μια φορά ανηφορική πορεία, βγάζοντας μαύρους καπνούς πίσω του, έβγαινε δειλά δειλά στο αρκαδικό οροπέδιο. Ο τόπος έλαμπε σαν τον χρυσό από τα θερισμένα χωράφια και τις εναπομείναντες καλαμιές, το χώμα μοσκοβόλαγε αγριάδα και το τέλος μιας περιόδου γόνιμης για τον αγρότη. Τα επόμενα χωριά, Στενό, Αγιωργίτικα, ήταν γεμάτα ζωή. Στα ηλιοκαμένα πρόσωπα διέκρινες χαρά, σκεπασμένα όλα από την τραγιάσκα που τη φορούσαν χειμώνα – καλοκαίρι. Ο καταναλωτισμός ήταν άγνωστη λέξη για τους ήρωες αυτούς της καθημερινότητας. Είχαν να θρέψουν φαμελιά, πού να μείνουν, εκτός από τα απαραίτητα, για αγορές περιττές. Στο βάθος φάνηκε η Τρίπολη, η πόλη, η πρωτεύουσα, η πατρίδα των παππούδων μας. Μπαίνοντας στο σταθμό δίπλα στον Άγιο Βασίλη, τα πράγματα έπαιρναν τη σωστή τους διάσταση, η κούραση μονομιάς εξαφανιζόταν. Το ταξίδι για το χωριό είχε πολύ δρόμο ακόμα, αρχικά με το λεωφορείο και στη συνέχεια με τ’ άλογα καβάλα. Όλα σαν σε ταινία με πρωταγωνιστές εμάς και σκηνοθέτη την αρκαδική γη. Η ταινία αυτή συνεχίζεται ακόμα, οι ρόλοι έχουν κάπως αλλάξει, σκηνοθέτης πάντα η ευλογημένη ελληνική γη». Για την αντιγραφή, Π.Μπ. - 

***  Με μεταθέσεις για δύο χρόνια η λύση στα ΕΛΤΑ Φιλιατρών και Γαργαλιάνων

Έπιασαν τόπο, όπως αποδεικνύεται, τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα του «Θ» αναδεικνύοντας τα προβλήματα που προκαλούνταν, οι παρεμβάσεις του βουλευτή της Ν.Δ., Λευτέρη Αυγενάκη, στην κυβέρνηση και τη Βουλή των Ελλήνων, όπως και πολιτικών παραγόντων του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, και επιτέλους δόθηκε λύση για την εύρυθμη λειτουργία των Καταστημάτων ΕΛΤΑ στα Φιλιατρά και τους Γαργαλιάνους! Τη λύση έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Κωστής Μελαχροινός, με αποφάσεις που έλαβε και υπέγραψε την Παρασκευή και με τις οποίες μετατίθενται υπάλληλοι, αντιστοίχως, στα δύο αυτά καταστήματα των ΕΛΤΑ στην Τριφυλία. Ο κ. Μελαχροινός, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού που αφορούν στην άσκηση ή στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, καθώς και τις διατάξεις του καταστατικού του, τον Κανονισμό Μεταθετότητας (ΕΣΣΕ Προσωπικού 2002), την ανάγκη κάλυψης της κενής θέσης των Καταστημάτων Φιλιατρών και Γαργαλιάνων ύστερα από τη συνταξιοδότηση των μοναδικών υπαλλήλων τους, το γεγονός ότι ο ΕΛΤΑ είναι φορέας Καθολικών Υπηρεσιών και είναι υποχρεωμένος να στελεχώσει τις κενές θέσεις, ώστε να μπορεί να εκπληρώσει την υποχρεωτική καθολική υπηρεσία στους κατοίκους των Φιλιατρών και των Γαργαλιάνων, την κάλυψη των εν λόγω θέσεων από υπαλλήλους του κλάδου Εσωτερικής Εκμετάλλευσης από την κοντινότερη ΟΥΛ, η οποία είναι των Καλαμών, με βάση τον πίνακα μεταθετότητας από τον οποίο προκύπτει ότι πρέπει να μετατεθούν υπάλληλοι με τα λιγότερα μόρια, αποφάσισε τη μετάθεση για υπηρεσιακούς λόγους για χρονικό διάστημα δύο ετών, και με δαπάνη του ΕΛΤΑ, της υπαλλήλου ∆ιαμαντοπούλου Ελένης Ε1 (ΚΑΜ 3226) από το Κατάστημα Θουρίας στο Κατάστημα Φιλιατρών και τη μετάθεση για υπηρεσιακούς λόγους, για χρονικό διάστημα δύο ετών και με δαπάνη του ΕΛΤΑ, της υπαλλήλου Γαλανοπούλου Ιουλίας Ε1 (ΚΑΜ 2583) από το Κ. Κατάστημα Καλαμάτας στο Κατάστημα Γαργαλιάνων. - 

***  10 λόγοι απαξίωσης

Οι 10 λόγοι που αποδεικνύουν ότι ο δήμαρχος απαξιώνει την επέτειο για τη θυσία των εκτελεσμένων Καλαματιανών από τους Γερμανούς Ναζί την 8η Φεβρουαρίου του 1944: 1. Δεν υπέβαλε αίτημα στην ελληνική Βουλή να τεθεί υπό την αιγίδα της η εκδήλωση μνήμης 2. Τη χαρακτηρίζει απλά επιμνημόσυνη δέηση και όχι και επέτειο μνήμης 3. Δεν κάλεσε κόμματα ή οργανώσεις 4. Δεν κάλεσε βουλευτές 5. Δεν κάλεσε εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων 6. Δεν τύπωσε προσκλήσεις 7. Δεν έστειλε σε κανέναν ούτε καν ηλεκτρονική πρόσκληση 8. Δεν ενημέρωσε καν προφορικά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 9. Δε συνεργάστηκε με τους συγγενείς των εκτελεσμένων πατριωτών. Δεν είχε «προβλέψει» να καταθέσουν ένα στεφάνι. Δεν άφησαν να πει δυο κουβέντες ένας από τους παρευρισκόμενους συγγενείς 10. Δεν είχε καλέσει την Περιφέρεια που δίνει χρήματα, μετά την άρνηση του δήμαρχου να διαθέσει ο Δήμος Καλαμάτας το απαραίτητο ποσό για την ανέγερση του μνημείου για τους εκτελεσμένους Καλαματιανούς... και συνεχίζει να έχει στο site του Δήμου την αιτιολογία των φασιστών εκτελεστών – κατακτητών, λες και μας ενδιαφέρει η γνώμη τους μετά 72 χρόνια!Του Σταμάτη Μπεχράκη - 

***  Δημιουργία αυτοσχέδιων αργαλειών Αγρόκτημα Φοίφα         
     
Αυτό το Σάββατο όσοι βρεθούν στο Αγρόκτημα Φοίφα θα μάθουν να στήνουν το δικό τους αυτοσχέδιο αργαλειό.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Πόσες φορές δε θαυμάσαμε εργοτεχνήματα παραδοσιακής αλλά και σύγχρονης υφαντικής, πλεγμένα σε αυτό το θαυμαστό αντικείμενο που λέγεται αργαλειός!
Σε πόσα παραμύθια δεν ταξιδέψαμε σαν παιδιά με ήρωες υπομονετικές και μαστόρισσες γυναίκες, που ύφαιναν μέσα από τον αργαλειό τις δικές τους ιστορίες και τις μετέτρεπαν σε έργα τέχνης, για να μπορούμε εμείς οι νεότεροι να τις γνωρίσουμε!
Και αυτό το Σάββατο στο αγρόκτημά μας θα μάθουμε να στήνουμε το δικό μας αυτοσχέδιο αργαλειό, θα μάθουμε βασικές τεχνικές πλέξης και, πάνω από όλα, θα έρθουμε σε επαφή με μια πρακτική, άκρως δημιουργική και τελικά θεραπευτική!
Οι μικροί μας φίλοι θα μάθουν βασικές τεχνικές πλέξης, αλλά και να δημιουργούν τα δικά τους νήματα για τις υφαντοδημιουργίες τους!
Οι ηλικίες που απευθυνόμαστε είναι από 4 μέχρι 104!
Το αγρόκτημά μας συνεχίζει με ανανεωμένες και πιο σύνθετες ιδέες την πρακτική των μεικτών εργαστηρίων για μικρούς και μεγάλους πάνω στη δημιουργική επανάχρηση και στην οικοτεχνία, που ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια μέσα από το project rethink.
Χρήσιμο θα ήταν να φέρετε μαζί σας παλιά πουλόβερ ή βαμβακερά φούτερ που δε χρειαζόσαστε, όπως και το δικό σας μεγάλο ψαλίδι που να κόβει.
Για πληροφορίες και εγγραφές δηλώστε συμμετοχή στο event στο F.B  ή καλέστε στο 2721022505, ή στείλτε mail στο farmafifa@gmail.com».

***

*** Αθλητική  ενημέρωση  :

***  Στο Βέλγιο ο Ολυμπιακός με αισιοδοξία
Για το ματς με την ΑντερλεχτΣτο Βέλγιο ο Ολυμπιακός με αισιοδοξία
~ Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης για τις Βρυξέλλες, όπου την Πέμπτη θα παίξει με την Αντερλεχτ στον πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων αγώνα για τη φάση των «32» του Europa League. Ο Σεμπά, ο οποίος αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αρχική ενδεκάδα προκειμένου να καλύψει το κενό του τραυματία Πάρντο, μίλησε πριν την αναχώρηση και τόνισε την αισιοδοξία του για το θετικό αποτέλεσμα:
«Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Εμείς, όμως, πάμε εκεί να κερδίσουμε, θα τα δώσουμε όλα. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που θα μας βάλει ο αντίπαλος στον αγώνα, αλλά εμείς πάμε για τους τρεις βαθμούς», δήλωσε αρχικά ο Σεμπά και συμπλήρωσε:
«Οπωσδήποτε. Είμαστε προετοιμασμένοι για να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στη δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Ελπίζουμε να πάμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης, να πάρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είμαι απόλυτα έτοιμος. Έχω δουλέψει πάρα πολύ. Ελπίζω να κάνω ένα καλό παιχνίδι, να βοηθήσω την ομάδα μου και να δώσω χαρά στους φιλάθλους».
Η αποστολή για το ματς με την Άντερλεχτ αποτελείται από τους: Μποτία, Μπουχαλάκη, Καμπιάσο, Ντα Κόστα, Ντομίνγκεζ, Ντουρμάζ, Φορτούνη, Χουτεσιώτη, Ιντέγε, Καπίνο, Κασάμι, Μαζουακού, Μιλιβόγεβιτς, Πουλίδο, Ρομπέρτο, Σαλίνο, Σεμπά, Σιόβα, Βούρο, Ζντιέλαρ.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

***   Αναλυτικά το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» έχει ως εξής, με ώρα έναρξης στις 21:45:
Ρόμα-Ρεάλ και Γάνδη-Βόλφσμπουργκ στο... δεύτερο πιάτο των «16»
ΤΡΙΤΗ 16/02/2016
Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι 2-1
Μπενφίκα - Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 1-0
ΤΕΤΑΡΤΗ  17/02/2016
Γάνδη (Βέλγιο)-Βόλφσμπουργκ (Γερμανία)
Ρόμα (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθούν τα ματς:
ΤΡΙΤΗ  23/02/2016
Αρσεναλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Γιουβέντους (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/02/2016
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
 * Οι επαναληπτικοί θα διεξαχθούν στις 8, 9, 15 και 16 Μαρτίου.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

***  Στη Προολυμπιακή Ομάδα η Βασιλική Μπάκα με απόφαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 

Οι αγωνιστικές επιτυχίες και οι διεθνείς συμμετοχές και διακρίσεις της Βασιλικής Μπάκα έχουν επανειλημμένως υπογραμμίσει την αγωνιστική αξία της 18χρονης κολυμβήτριας της εθνικής ομάδας και του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας. Όμως η πρόσφατη απόφαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής να την συμπεριλάβει στην Προολυμπιακή Ομάδα έρχεται να επικυρώσει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο το γεγονός ότι η Βασιλική έχει αλλάξει επίπεδο και ανήκει στις χρυσές ελπίδες του ελληνικού αθλητισμού. Το …εισιτήριο της Μπάκα γι’ αυτή τη νέα πρόκληση ήταν η 6η θέση που κατέκτησε πέρυσι στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης νεανίδων, στο αγώνισμα των 100 μ. ελεύθερο. Τέλος, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κολύμβησης (FINA) εξέδωσε τα αποτελέσματα των αιφνιδιαστικών ελέγχων αντιντόπινγκ, που πραγματοποίησε η WADA στις 2 Ιανουαρίου 2016 στο Μπέλμεκεν Βουλγαρίας, σε τέσσερις αθλητές που βρίσκονταν για προετοιμασία εκεί, μεταξύ αυτών και στη Βασιλική. Οι έλεγχοι κατέδειξαν το αυτονόητο και για τα 4 παιδιά. Τα δείγματα είναι αρνητικά. - 

***  Κύπελλο Μεσσηνίας: Σήμερα ο μεγάλος τελικός μεταξύ του Τσικλητήρα Πύλου και του Πανθουριακού         
     
Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Μεσσηνίας μεταξύ του Τσικλητήρα Πύλου και του Πανθουριακού, διεξάγεται σήμερα και ώρα 5.00 μ.μ. στο Αθλητικό Κέντρο της ΕΠΣΜ στον Κορδία. Πρόκειται για μια γιορτή του μεσσηνιακού ποδοσφαίρου και η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο, θα συμμετάσχει υποχρεωτικά στο Κύπελλο Ελλάδος Ερασιτεχνών. Σύμφωνα με την προκήρυξη του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών, η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο θα πανηγυρίσει την άνοδο στη Γ΄ Εθνική κατηγορία. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για κάθε ομάδα, πολύ δε περισσότερο για τους δύο φιναλίστ του τελικού Κυπέλλου του Νομού μας.
Ο Τσικλητήρας Πύλου
Ο Τσικλητήρας Πύλου εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα της Α΄ Τοπικής κατηγορίας και μετά από 21 αγωνιστικές βρίσκεται στην 2η θέση με 51 βαθμούς (4 λιγότερους από τον Πάμισο Μεσσήνης που οδηγεί σταθερά την κούρσα).
Οι ροσονέρι της Πύλου συμμετέχουν για δεύτερη σερί φορά  (και τέταρτη στην ιστορία τους) σε τελικό Κυπέλλου Μεσσηνίας.
Πέρυσι ο Τσικλητήρας Πύλου πανηγύρισε για πρώτη φορά την κατάκτηση του Κυπέλλου, καθώς επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι (ο κανονικός αγώνας και η παράταση σφραγίστηκαν από λευκή ισοπαλία) του Απόλλωνα Καλαμάτας.
Η αποστολή του Τσικλητήρα Πύλου διανυκτέρευσε χθες στο παραλιακό ξενοδοχείο «Ηorizon Blue” της Καλαμάτας. Ο τεχνικός Νίκος Κακαλέτρης και ο συνεργάτης του Κώστας Παλαμάρας δεν μπορούν να υπολογίζουν στα πλάνα τους στην παρουσία  του Δημήτρη Μικελάτου (τιμωρημένος). Δύσκολη δε είναι η συμμετοχή του Παναγιώτη Τσώνη (τραυματίστηκε στον προηγούμενο αγώνα με τον Απόλλωνα Καλαμάτας).
Την αποστολή απαρτίζουν οι Φώτης Μίντζηρας, Κώστας Κακαλέτρης, Θανάσης Σκούρταλης, Θανάσης Δούνιας, Άγγελος Μπίζος, Άγγελος Μπαστακός, Δημήτρης Ανταλής, Γιώργος Κυριαζόπουλος, Τόνι Χοτζάι,  Παναγιώτης Σίνος, Φώτης Διακουμής, Ευθύμης Νάτσης, Γιώργος Γραμματικόπουλος, Σωτήρης Τσάσος, Μάρκος Μουράτης, Κέιντι Χυσά, Άκης Κουρεμπανάς.
Ο Πανθουριακός
Ο Πανθουριακός αν και νεοφώτιστος στο πρωτάθλημα της Α΄ Τοπικής κατηγορίας, πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία και μετά από 21 αγωνιστικές βρίσκεται στην 6η θέση με 34 βαθμούς. Η ομάδα της Θουρίας θα κάνει την παρθενική της συμμετοχή σε τελικό Κυπέλλου Μεσσηνίας (στην ημιτελική φάση έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τον ΑΟ Κυπαρισσίας). Ο τεχνικός Γιώργος Αργυρόπουλος  θα επιλέξει την αρχική 11άδα ανάμεσα από τους: Πάτρικ Ανδρέου,  Κώστα, Βασίλη και Ντίνο Βασιλόπουλο, Πασχάλη Παντσιώτη, Χρήστο Μαραβέλα, Βαγγέλη και Αλμπέρτο Σεφεράσι, Αντώνη Κωνσταντόπουλο, Σπύρο Πιχιγιόνι,  Θέμη Καράμπελα, Γιάννη Ζάκκα, Στέλιο Ηλιόπουλο, Ευθύμη Πλατάκη, Περικλή Χαρμπίλα, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Κώστα Ροβολή, Γιώργο Δωδέκατο, Γιώργο Χαραλαμπόπουλο, Στάθη Βλάχο, Νίκο Βιδάκη.
Διαιτητής ορίστηκε ο Δημήτρης Νίκας, βοηθοί οι Μάριος Καρβούνης, Χαράλαμπος Καστανάς, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Δημήτρης Πλακογιάννης.
  H πορεία των 2 ομάδων μέχρι τον τελικό 
Ο Τσικλητήρας Πύλου και ο Πανθουριακός θ’ αναμετρηθούν για πρώτη φορά στο μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Μεσσηνίας.
Ο Τσικλητήρας Πύλου για να προκριθεί στον τελικό απέκλεισε τις ακόλουθες ομάδες:
Β΄ φάση: ΑΕ Αβίας (2-0)
Γ΄ φάση: Αναγέννηση Παραλίας (4-0)
Δ΄ φάση: Μεσσηνιακός (4-1)
Ε΄ φάση: Καλαμάτα (1-2, 3-0)
Ο Πανθουριακός για να προκριθεί στον τελικό απέκλεισε τις ακόλουθες ομάδες:
Β΄ φάση: Ολυμπιακός Ανάληψης (4-0)
Γ΄ φάση: Αστέρας Αρφαρών (4-1)
Δ΄ φάση: Δωριέας Δωρίου (3-1)
Ε΄ φάση: ΑΟ Κυπαρισσίας (1-0, 1-1)
  ~*  OI ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 30ΕΤΙΑΣ
Οι τελικοί του Κυπέλλου Μεσσηνίας την προηγούμενη 30ετία είναι οι εξής:
1985 – 86:       Μεσσηνιακός – Ομόνοια 6-1
1986 – 87:       Μεσσηνιακός – Απόλλων Καλαμάτας 2-0
1987 – 88:       Πάμισος Μεσσήνης – ΑΟ Κυπαρισσίας (πεν.) 2-0
1988 – 89:       ΑΟ Μεσσήνης – Δόξα Καλαμάτας 1-0
1989 – 90:       Μιλτιάδης Πύργου Τριφυλίας – Εράνη Φιλιατρών 2-1
1990 – 91:       Αναγέννηση Παραλίας – ΑΟ Μεσσήνης 1-0
1991 – 92:       Απόλλων Καλαμάτας  - Εράνη Φιλιατρών 2-1
1992 – 93:       ΑΟ Μεσσήνης – Εράνη Φιλιατρών 2-1
1993 – 94:       ΑΕ Μεσσήνης Πάμισος – Πανιώνιος (παρ.) 3-1
1994 – 95:       Εράνη Φιλιατρών – Ομόνοια 3-0
1995 – 96:       Πάμισος Μεσσήνης – Τέλος Άγρας Γαργαλ. 5-0
1996 – 97:       Τέλος  Άγρας Γαργαλιάνων – Απόλλων Καλαμάτας (πεν.) 7-6
1997 – 98:       Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων – ΑΟ Μεθώνης 1-0
1998 – 99:       Απόλλων Καλαμάτας – ΑΟ Μεθώνης 2-0
1999 – 2000:   Αστέρας Αρφαρών – ΑΟ Σπερχογείας 4-2
2000-2001:      Εράνη Φιλιατρών – Μεσσηνιακός 3-2
2001 – 02:       Εράνη Φιλιατρών – Πάμισος Μεσσήνης 2-0
2002 – 03:       Εράνη Φιλιατρών – Πάμισος Μεσσήνης (πεν.) 3-2
2003 – 04:       Εράνη Φιλιατρών – ΑΟ Σπερχογείας 1-0
2004-05:          Μιλτιάδης Πύργου Τριφυλίας – Απόλλων Πεταλιδίου (πεν.) 5-4
2005-06:          Αστέρας Αρφαρών – Παπαφλέσσας Χώρας 6-0
2006 – 07:       Μιλτιάδης Πύργου Τριφυλίας – Πάμισος Μεσσήνης 4-0
2007 – 08:       Απόλλων Πεταλιδίου – Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων 1-0
2008-09:          Εράνη Φιλιατρών – Μεσσηνιακός 1-0
2009-10:          Εράνη Φιλιατρών – Τσικλητήρας Πύλου 4-1
2010-11:          Πάμισος Μεσσήνης – ΑΟ Σπερχογείας 2-0
2011 – 12:       Εράνη Φιλιατρών – ΑΟ Κυπαρισσίας (πεν.) 5-4
2012 – 13:       Μεσσηνιακός – Απόλλων Καλαμάτας 2-0
2013 – 14:       ΑΟ Κυπαρισσίας – Εράνη Φιλιατρών (πεν.) 6-4
2014- 15:         Απόλλων Καλαμάτας-Τσικλητήρας Πύλου 0-0 (πεν. 2-4)
2015-16 :       Τσικλητήρας Πύλου -Πανθουριακός 1-0  .-
  Βίντεο από αγώνα τελιού Κυπέλλου ΕΠΣΜεσσηνίας  :
Κυπελλούχος 2015-16  ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ  17/02/2016 : https://youtu.be/PndiGhMwkVY .-  ΤΕΛΙΚΟΣ Κύπελλο ΕΠΣΜεσσηνίας ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ-ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ  Α΄ημίχρον 1-0   17/02/2016: https://youtu.be/MLCGJQ_rCic .-
*** Ο χρυσός μας Μαραθωνοδρόμος «Σπύρος Λούης»          
      
Ιστορικές Ολυμπιακές Μορφές
 Για την ιστορία και την τιμή μνήμης: Βασίλειος Ι. Μανιάτης
 Με αφορμή τον 31ο Μαραθώνιο Δρόμο που έγινε στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου, οι πιο πολλοί Έλληνες ανέτρεξαν στην ιστορία μας, όταν πριν από 117 χρόνια η Ελλάδα δοξαζόταν σ’ όλο τον κόσμο με το χρυσό μας Ολυμπιονίκη – Μαραθωνοδρόμο Σπύρο Λούη.
Αυτός ο άσημος μέχρι τον Απρίλιο του 1896 νερουλάς από το Μαρούσι, δοξάστηκε και έγινε θρύλος. Γεννημένος στα 1873, έμελε στα 23 του χρόνια να γνωρίσει τη δόξα του μεγάλου πρωταθλητή, που δεν ξανάτρεξε ποτέ.
Παρ’ όλα αυτά, πέθανε πάμφτωχος στο Μαρούσι, στις 27 Μαρτίου του 1940.
Ο Λούης δεν επρόκειτο να τρέξει στο Μαραθώνιο των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Στους αγώνες πρόκρισης που είχαν γίνει, είχαν κερδίσει ο Χαρίλαος Βασιλάκος και ο Γιάννης Λαυρέντης.
Όμως, ο ταγματάρχης Παπαδιαμαντόπουλος, που είχε στρατιώτη το νεαρό Μαρουσιώτη, επέμενε στη συμμετοχή του στρατιώτη του. «Έχει γερά πνευμόνια, δεν μπορεί να χάσει», έλεγε και ξαναέλεγε.
Τελικά, οι πιέσεις απέδωσαν και στις 29 Μαρτίου, τριάμισι λεπτά πριν από τις δύο το μεσημέρι, ο Λούης ήταν στην εκκίνηση μαζί με 15 άλλους αθλητές. Τέσσερις ξένους και άλλους έντεκα Έλληνες.
Ο Λούης, αν και δεν είχε ιδέα για τεχνική και οικονομία δυνάμεων, έτρεξε υποδειγματικά. Όσο περνούσαν τα χιλιόμετρα, όσο ο ήλιος γινόταν ο μεγαλύτερος αντίπαλος των αθλητών, όσο ο δρόμος έμοιαζε ατελείωτος για το Καλλιμάρμαρο, τόσο αυτός έφθανε πιο κοντά στο σκοπό του.
Περνούσε όλους όσοι είχαν αποσπαστεί. Στο 37ο χιλιόμετρο πέρασε τον Αυστραλό Φλακ. Στους Αμπελόκηπους είναι πρώτος. Όταν φθάνει στη Ριζάρειο Σχολή, ρίχνεται κανονιοβολισμός από το Λυκαβηττό, σημάδι ότι προηγείται Έλληνας αθλητής.
Έφιππος και κατασκονισμένος φτάνει ο αφέτης Παπαδιαμαντόπουλος στο Στάδιο για να αναγγείλει στη βασιλική οικογένεια ότι προπορεύεται ο Σπύρος Λούης. Το νέο μεταδίδεται σε όλο το Στάδιο.
Πενήντα χιλιάδες άνθρωποι ξεσπούν σε πανηγυρισμούς.
Λίγα λεπτά αργότερα ένας ηλιοκαμένος νεαρός με λευκή φανέλα και λευκό κοντό παντελόνι μπαίνει στο Στάδιο. Μένουν λίγα μέτρα. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος και ο πρίγκιπας Γεώργιος κατεβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και τρέχουν δίπλα του ως τιμητική συνοδεία.
Ο νεαρός Μαρουσιώτης τερματίζει και το Στάδιο παίρνει φωτιά. Οι ενθουσιώδεις φωνές του πλήθους ακούστηκαν μέχρι… τον ουρανό. Όρθιοι, πετούσαν τα καπέλα τους στον αέρα και ζητωκραύγαζαν τον Έλληνα πρωταθλητή.
Δεκάδες ήταν οι προσφορές για το νεαρό που έγινε θρύλος. Ο Λούης τα αρνήθηκε όλα. Δέχτηκε μόνο ένα άλογο και ένα κάρο για να μεταφέρει ξεκούραστα το νερό από το Μαρούσι στην Αθήνα.
Ο «θρύλος» της Αθήνας, των 96 λεπτών, δεν ξανάτρεξε σε αγώνες. Επέστρεψε στο Μαρούσι. Μόνο το 1936 τον θυμήθηκαν ξανά. Ντυμένος τσολιάς μπήκε πρώτος στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου κρατώντας την ελληνική σημαία.
Τέσσερα χρόνια μετά έφτασε στο τέλος της ζωής του. Ήταν 67 χρόνων.
  Ιστορική Πηγή
«Έλληνες Ολυμπιονίκες» (1896 – 2004), ειδική έκδοση του «Ελεύθερου Τύπου»
- See more at: http://www.tharrosnews.gr/news .-

*** video :
ΤΕΛΙΚΟΣ Κύπελλο ΕΠΣΜεσσηνίας ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ-ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ  Α΄ημίχρονο 1-0   17/02/2016: https://youtu.be/MLCGJQ_rCic .-                                                                                         \Από τα 36α  γενέθλια Αγγελικής 17/02/2016 Αρφαρά : https://youtu.be/0BAcW7g065I .-                                                                                                                O Σταματάκος ζωγραφίζει  17/02/2016 : https://youtu.be/HXVw4KgTPk4 .-                                    Κυπελλούχος 2015-16  ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ  17/02/2016 : https://youtu.be/PndiGhMwkVY .- 
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016   : 
 Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS   στο αγιάζι της ενημέρωσης  Δευτέρα  01 Φεβρουαρίου  2016 :  
http://snsarfara.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-01-2016.html .- 
~Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τρίτη 02  Φεβρουαρίου 2016: http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-02-2016.html .-  
~Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης , Η  Εφημερίδα  μας ,Τρίτη  02  Φεβρουαρίου  2016 : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/02/02-2016.html .- 
~ Η  Εφημερίδα μας ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη  04 Φεβρουαρίου  2016 :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-04-2016.html .-
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις  Τετάρτη  03 Φεβρουαρίου  2016 :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/02/03-2016.html  .-
~ Η Εφημερίδα  μας    ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της ενημέρωσης  Πέμπτη  04 Φεβρουαρίου  2016 :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-04-2016.html .-
~ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας  Πέμπτη  04  Φεβρουαρίου  2016 :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/02/04-2016.html .-
 ~ Η Εφημερίδα  μας    ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της ενημέρωσης Παρασκευή  05  Φεβρουαρίου  2016 :   http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-05-2016.html .-
~  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις Παρασκευή  05  Φεβρουαρίου  2016 : 9ο μέρος -κεφάλαιο: http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/02/05-2016.html .-  
~ARFARA  NEWS   στο  αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  06 Φεβρουαρίου  2016 : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-06-2016.html .-  

  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  στο αγιάζι της  ενημέρωσης  Κυριακή 07  Φεβρουαρίου  2016  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-07-2016.html .-                                                                                                                                         
~ Η Εφημερίδα  μας   ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα  08-Φεβρουαρίου -2016   :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-08-2016.html  .-
~Η Εφημνερίδα  μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της  ενημέρωσης  Τρίτη 09 Φεβρουαρίου  2016  : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-09-2016.html .-           
Η  Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο  αγιάζι της  ενημέρωσης Τετάρτη 10 Φεβρουάριος  2016   :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-10-2016.html .- 
~  Το αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη  10  Φεβρουαρίου  2016  :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/02/10-2016.html .-    
Η Εφημερίδα  μας    ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη  11 Φεβρουαρίου 2016  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-11-2016.html .-          
~   Η Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS στο αγιάζι  της ενημέρωσης  Παρασκευή 12  Φεβρουαρίου  2016:  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-12-2016.html .-
ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ μας  Παρασκευή  12  Φεβρουαρίου  2016 : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/02/12-2016.html .- 
~  Αθλητικό  Σαββατοκύριακο 13  και  14 Φεβρουαρίου  2016 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/02/13-14-2016.html .-    
~ ~ Η Εφημερίδα  μας    ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης   Σάββατο  13 Φεβρουαρίου  2016 : http://snsarfara.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-13-2016.html  .-   
  Η  Εφημερίδα  μας  ARFARA NEWS    στο αγιάζι της ενημέρωσης  Κυριακή  14  Φεβρουαρίου  2016  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-14-2016.html .-
~   Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS   στο αγιάζι της ενημέρωσης  Δευτέρα 15  Φεβρουαρίου  2016: http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-15-2016.html .-
~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 16  Φεβρουαρίου  2016  :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-16-2016.html .-
~   ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις
    Τρίτη  16 Φεβρουαρίου 2016 :
10ο κεφάλαιο  :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/02/16-2016.html .-                                                    

~ ~Η Εφημερίδα  μας  ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη  17 Φεβρουαρίου 2016  :   http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-17-2016.html .-
~                                                                                                                                                                                                                                                                                             
~ Συνεργάτης σε (10) Ιστολόγια Αναρτήσεων:  1. STAMOS
-ARFARA -GREECE
, 2. Arfara-Messinias-
asteras-arfaron
, 3. Stamos
Arfara Messinias Greece
, 4. ARFARA - KALAMATAS , 5. ASTERAS ARFARON
2011
, 6. Arfara-Messinias 2 , 7. stamos-dynami , 8. Arfara-Messinias , 9. Arfara-Messinias 1 -
FOTOS
, 10. vlasios , 11. ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,
12. http://arfara-messinias-stamos-2010  , ~13. http:// arfara-messinias-news.blogspot.com ,
14. http://dimmetop.arfara.blogspot.com  , 
15. http:// arfara-messinias-news.blogspot.com , https://www.facebook.com/panathinaikokoinima , ^ STAMOS -ARFARA -GREECE ,^  stamos-dynami  ,^ Arfara-Messinias  ,^, Arfara-Messinias 1 - FOTOS  ,http://dimmetop.arfara.blogspot.com  , Arfara-Messinias 2  , 
 ****   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   1. - Stamatios Skoulikas = 
Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   4481 video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =  Stamos Skoulikas  http://www.youtube.com/stamatios01   ,    2795 video.     σταμος σκουλικας ,  3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. http://www.youtube.com/vlasiskal , =      2819   video. -  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                        10.092  βίντεο   .-
 ~ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις
***  ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 
Ο Πολιούχος της Πάτρας, σύμβολο της Ορθοδοξίας
Οι δύο Ναοί του Πολιούχου της Πάτρας, Αγ. Ανδρέα αποτελούν Πανελλήνιο και Πανορθόδοξο προσκύνημα.
Ο νέος ναός του Αγίου Ανδρέα
O νέος Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 1974 από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Σεραφείμ. Το έργο της αγιογραφήσεώς του, ξεκίνησε το 1985 επί αρχιερατείας του Μητροπολίτου Πατρών Νικόδημου, διακόπηκε για περίπου δεκατρία έτη (1993 – 2006) όταν με πρωτοβουλία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ Χρυσόστομου η αγιογράφηση ξεκίνησε και πάλι.
Ο νέος Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου ο οποίος καταστέφεται με Σταυρό ύψους πέντε μέτρων και δώδεκα καμπανιαριά δεσπόζει την πόλη της Πάτρας.
Οι διαστάσεις του είναι 60μ. το μήκος, 52μ. το πλάτος και 46μ. το ύψος. Το συνολικό εμβαδόν της Εκκλσίας είναι 2500 τ.μ. και η χωρητικότητά του είναι άνω των 8000 ατόμων.
Αρχιτεκτονική και Ιστορικό κατασκευής
Η περίπτωση του νέου ναού του Αγίου Ανδρέα Πατρών, παρουσιάζει αντιστοιχίες με την νέα Μητρόπολη Αθηνών όπου και σε εκείνη την περίπτωση είχε διοργανωθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανέγερσή του.
Το 1895 ορίστηκε Επιτροπή ανέγερσης του ναού.
Το 1901 προκυρήχθηκε διεθνής διαγωνισμός για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων του ναού.
Την 1η Ιουνίου 1908 πραγματοποιήθηκε η θεμελίωση του ναού από τον Βασιλιά των Ελλήνων Γεώργιο Α’
Το 1910 η ανέγερση σταματάει λόγω αστάθειας του υπεδάφους.
Το 1930 η ανέγερση ξεκινάει και πάλι.
Το 1934 ανυψώθκε το τρούλος ενώ οι πόλεμοι της εποχής και η οικονομική κατάσταση δυσκόλεψε και επιβράδυνε σημαντικά τους ρυθμούς ανοικοδόμησης, όπου το 1938 το έργο σταμάτησε.
Το 1955 η ανοικοδόμηση άρχισε και πάλι αφού λύθηκε το οικονομικό πρόβλημα με την επιβολή μικρής φορολόγησης στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
Στις 26 Σεπτεμβρίου 1974 ο ναός εγκαινιάστηκε επίσημα, λίγα χρόνια μετά την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου.
Ο παλαιός ναός του Αγίου Ανδρέα
Ο παλιός Ναός οικοδομήθηκε στο διάστημα 1836-1843 στη θέση όπου μαρτύρησε ο Απόστολος Ανδρέας.
Μπροστά και δεξιά του Ναού, κοντά στο Άγιο Βήμα, βρίσκεται ο μαρμάρινος Τάφος του Αποστόλου. Στα μέσα του 4ου αιώνα, με ενέργειες του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου μεταφέρθηκε το Άγιο Λείψανο στον Ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Όταν οι Φράγκοι κατέκτησαν την Πόλη, το Λείψανο μεταφέρθηκε στην Ιταλία. Ήταν στις 26 Σεπτεμβρίου 1964, όταν η Τιμία Κάρα του Αποστόλου επιστράφηκε στην Πάτρα από τον Πάπα Παύλο και μετά από ενέργειες των Πατρινών και της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Το πηγάδι του Αγίου Ανδρέα
Δίπλα στον παλιό Ναό βρίσκεται το πηγάδι του Αγίου Ανδρέα. Στη θέση του προϋπήρχε η πηγή της Δήμητρας στην οποία λειτουργούσε και μαντείο μόνο για αρρώστους. Η περιοχή της μαντικής πηγής ήταν ο τόπος όπου δίδασκε ο Απόστολος Ανδρέας. Σύμφωνα με την παράδοση δίπλα σ’ αυτή την πηγή σταυρώθηκε.
Η γιορτή του Αγίου Ανδρέα, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Νοεμβρίου και είναι Αργία για την πόλη της Πάτρας.
~ *** ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 
Το σύμβολο της Αχαϊκής πρωτεύουσας
Ο Φάρος της Πάτρας αρχικά είχε χτιστεί στον μόλο Αγίου Νικολάου, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1972 όταν κατεδαφίστηκε.
Το 1999 ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Πατρών Γιάννης Δημαράς αποφάσισε να χτίσει ομοίωμα του παλιού Φάρου, αυτή την φορά λίγο νοτιότερα, κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα. Πλέον ο φάρος δεν έχει κάποια ναυτική χρησιμότητα αλλά αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα αξιοθέατα της πόλης.
Ο Φάρος της Πάτρας βρίσκεται την Λιμενική Ζώνη του Δήμου Πατρέων, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα υπάρχει άνετο και δωρεάν πάρκινγκ.
Στην βάση του Φάρου λειτουργεί ουζερί καφέ μπαρ ενώ στον χώρο μπροστά από τον Φάρο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και συναυλίες.

***  ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Μοναδικό αξιοθέατο με υπέροχη θέα
 Το Κάστρο της Πάτρας χτίστηκε κατά το β΄ μισό του 6ου μ.Χ. αιώνα, επάνω στα ερείπια της αρχαίας Ακρόπολης. Βρίσκεται σ’ ένα χαμηλό λόφο του Παναχαϊκού Όρους σε απόσταση 800 μέτρων περίπου από την ακτή. Τα τείχη του περικλείουν μία έκταση 22.725 τ.μ. και αποτελείται από έναν τριγωνικό εξωτερικό περίβολο, ενισχυμένο με πύργους και προμαχώνες, που προστατεύονταν αρχικά από βαθιά τάφρο και ένα εσωτερικό περίβολο που υψώνεται στη Β.Α. γωνία και επίσης περιβάλλεται από τάφρο.
Κατασκευάστηκε απ’ τον Ιουστινιανό μετά τον καταστροφικό σεισμό του 551 με υλικά προχριστιανικών οικοδομημάτων για την άμυνα της περιοχής και των κατοίκων της. Στους αιώνες που ακολούθησαν και έως το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρέμεινε σε αδιάκοπη χρήση για την άμυνα της πόλης, αλλά και ως διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο.
Στους Βυζαντινούς αιώνες, μέχρι τον ερχομό των Φράγκων (1205) το πολιόρκησαν Σλάβοι, Σαρακηνοί, Βούλγαροι, Νορμανδοί κ.α. χωρίς όμως να μπορέσουν να το κατακτήσουν. Στα 805 μ.Χ. οι κάτοικοι της πόλης πολιορκήθηκαν στο κάστρο από Σλάβους και Σαρακηνούς και η νίκη τους που αποδόθηκε σε θαύμα του πολιούχου Αγίου Ανδρέα, ήταν σημαντική για την αναχαίτιση των βαρβαρικών επιδρομών στην Πελοπόννησο.
Οι Φράγκοι σταυροφόροι, το μεγάλωσαν , το ενίσχυσαν και άνοιξαν τάφρο στις τρεις πλευρές του. Το 1278 υποθηκεύτηκε στο Λατίνο Αρχιεπίσκοπο ενώ το 1408 παραχωρήθηκε από τον Πάπα για πέντε χρόνια και έναντι μισθώματος, στους Ενετούς . Στα χέρια του Λατίνου Αρχιεπισκόπου έμεινε έως το 1430 που απελευθερώθηκε από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Ο Κωνσταντίνος προχώρησε σε προσθήκες και επισκευές των τειχών.
~
*** ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 
Η ιστορία της Πάτρας μέσα σε ένα εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής μουσείο
 
Το νέο αρχαιολογικό μουσείο Πάτρας, βρίσκεται στη βόρεια είσοδο της πόλης. Καλύπτει συνολική επιφάνεια 5955 τ.μ, και περιλαμβάνει τρεις μεγάλες αίθουσες για την μόνιμη έκθεση, μια αίθουσα που φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις, μοντέρνα αίθουσα υποδοχής, καφετέρια, ελεύθερο περιβάλλοντα χώρο όπως επίσης και πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα των επισκεπτών.
Τα εκθέματα του μουσείου που αφορούν στην χρονική περίοδο μεταξύ 3000 π.Χ. και 4ου αιώνα μ.Χ., προέρχονται από την πόλη της Πάτρας, καθώς επίσης και από τις περιοχές της νότιας και δυτικής Αχαΐας.
Η έκθεση χωρίζεται σε τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες. Την ιδιωτική ζωή, την δημόσια ζωή και τα νεκροταφεία αντίστοιχα. Τα πιο περίφημα από όλα τα αρχαία εκθέματα μεταξύ των άλλων, είναι αυτά που συναντώνται την Μυκηναϊκή και την Ρωμαϊκή περίοδο, κατά την διάρκεια των οποίων η Πάτρα βρισκόταν στο απόγειο της. Η Πάτρα ιδρύθηκε ως αποικία από τον Οκταβιανό Αύγουστο το 14 π.Χ και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, φτάνοντας στο απόγειο του πλούτου της τον 2ο αιώνα μ.Χ.
Ωράριο λειτουργίας:
Τρίτη – Κυριακή: 8:30 – 15:00, Δευτέρα κλειστό
Κανονικό εισιτήριο: 4 ευρώ, Φοιτητικό – Μαθητικό εισιτήριο: 2 ευρώ
~
***  ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 
Ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχημα στην «Άνω πόλη»
Στα δυτικά της Ακρόπολης, στην Άνω πόλη, βρίσκεται το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας που ανεγέρθηκε νωρίτερα από το Ωδείο της Αθήνας (Ηρώδειο, 160 μ.Χ.).
Ο Παυσανίας που επισκέφθηκε την Πάτρα περί το 170 μ.Χ. γράφει «έχει την ωραιότερη διακόσμηση που έχω δει, αν εξαιρέσει βέβαια κανείς αυτή του Ωδείου της Αθήνας». Όπως αναφέρει ο Παυσανίας, μέσα στο Ωδείο, που ήταν συνεχόμενο της αρχαίας Αγοράς, υπήρχε άγαλμα του Απόλλωνα, που έγινε από λάφυρα του πολέμου, κατά των Γαλατών (279 π.Χ) όταν οι Πατρινοί είχαν βοηθήσει τους Αιτωλούς.
Στους αιώνες που ακολούθησαν, οι σεισμοί, οι πόλεμοι και οι κατακτητές κατέστρεψαν το Ωδείο και το κάλυψαν με άλλα κτίρια και χώματα. Από το μικρό λόφο που δημιουργήθηκε, έμεναν ακάλυπτα μόνο ελάχιστα τμήματα. Ξαναήρθε στο φως το 1889, όταν έγιναν εργασίες εκσκαφής στο λόφο για την επιχωμάτωση του λιμανιού.
Πέρασαν αρκετές δεκαετίες έως ότου ξεκινήσει η διαδικασία της αναστήλωσης του που ολοκληρώθηκε το 1956, χρονιά κατά την οποία το Αρχαίο Ωδείο απέκτησε την αρχική του μορφή. Την ίδια δεκαετία, μετατράπηκε ο περιβάλλον χώρος σε αρχαιολογικό με την έκθεση σ’ αυτόν , σαρκοφάγων, ψηφιδωτών και άλλων αρχαίων ευρημάτων.
Το Ωδείο, έχει όλα τα βασικά μέρη του θεάτρου, κοίλο, ορχήστρα, προσκήνιο, σκηνή, παρασκήνια και στις 23 σειρές καθισμάτων του, δύναται να φιλοξενηθούν 2.300 θεατές.
Από τη θέσπιση του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, το Αρχαίο Ωδείο αποτελεί τη βασική του έδρα, φιλοξενώντας τους καλοκαιρινούς μήνες κορυφαία ελληνικά και ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα.
Πρόγραμμα λειτουργίας: 08:00 – 14:30 (Εκτός Δευτέρας)
Είσοδος Ελεύθερη.
Τηλ.: 2610220829
~
***   ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 
Η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα της Ευρώπης
Η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» βρίσκεται στην διασταύρωση δύο μεγάλων οδικών δικτύων. Του άξονα Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών – Καλαμάτας (‘Ολυμπία Οδός ) και του άξονα Αντιρρίου – Ιωαννίνων (Ιονία Οδός) οι οποίοι συνδέουν σημαντικές Ελληνικές πόλεις και αποτελούν μέρους του Ευρωπαϊκού οδικού δικτύου.
Η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου είναι η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου με μήκος 2253 μέτρα ενώ καινοτόμες μελέτες και μέθοδοι υπεράκτιας κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτή η μοναδική καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων.
Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να περπατήσετε την γέφυρα αφού υπάρχει ειδική ζώνη για τους πεζούς. Πιο συγκεκριμένα η Γέφυρα διαθέτει προστατευμένα πεζοδρόμια τόσο στην ανατολική όσο και τη δυτική πλευρά της. Πρόσβαση στα πεζοδρόμια αυτά έχετε μέσω των κλιμακοστασίων που υπάρχουν στην πλευρά του Ρίου και του Αντιρρίου ή από τους χώρους στάθμευσης κοντά στον Σταθμό Διοδίων.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
26340 39010
26340 39011
~
***  Η Πάτρα (αρχαία ελληνικά: Πάτραι) είναι το πιο σημαντικό λιμάνι και η μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου με 168.034 κατοίκους (μόνο η πόλη καθαυτή) σύμφωνα με την Απογραφή του 2011[2]. Το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Η Πάτρα είναι πρωτεύουσα του νομού Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και έδρα του ομώνυμου δήμου.
Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Πάτρα έλαβε το όνομά της από τον ιδρυτή της, τον Πατρέα, έναν Αχαιό από τη Σπάρτη. Ο Πατρέας, αφού ήρθε επικεφαλής αποίκων στην περιοχή της Αρόης και έδιωξε τους Ίωνες κατοίκους της, μεγάλωσε την πόλη, μέσω συνένωσης προϊστορικών οικισμών, στους οποίους έδωσε το όνομά του: Πάτραι (πληθυντικός αριθμός).
Η πόλης της Πάτρας είναι γνωστή για το λιμάνι της, σημαντικό από συγκοινωνιακή και εμπορική σκοπιά. Από αυτό αποπλέουν πλοία με προορισμό την Κεφαλλονιά και την Κέρκυρα, αλλά και τα ιταλικά λιμάνια Μπάρι, Ανκόνα και Βενετία .-
~ Η πιο κοινή εξήγηση που δίδεται για το όνομα της πόλης είναι η μυθολογική, ότι προέρχεται δηλαδή από τον Πατρέα, το μυθικό οικιστή της πόλης[3]. Σύμφωνα με το μύθο ο Αχαιός - με καταγωγή από τη Σπάρτη - Πατρεύς, αφού κατέλαβε την περιοχή, συνένωσε τις τρεις υπάρχουσες ιωνικές πόλεις της: Αρόη, Άνθεια, Μεσάτη και έδωσε στο συνοικισμό το όνομα Πάτραι.
~  Ένα κεντρικό χαρακτηριστικό της αστικής γεωγραφίας της Πάτρας είναι η διαίρεσή της στην Άνω και Κάτω πόλη, που συνδέονται μεταξύ τους με σκάλες. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη φυσική γεωγραφία της περιοχής και του μοντέλου ανθρώπινης κατοίκησης. Η Κάτω πόλη, η οποία περιλαμβάνει τον αστικό πυρήνα του 19ου αιώνα και το λιμάνι, βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και απλώνεται μεταξύ των εκβολών των ποταμών Γλαύκου και Χαράδρου και είναι χτισμένη πάνω σε ένα αρχικά ποταμογενές και ελώδες έδαφος, ενώ η Άνω πόλη καλύπτει την περιοχή των παλαιότερων οικισμών, γύρω από το φρούριο, πάνω στις δυτικότερες υπώρειες του Παναχαϊκού όρους (1.928 μέτρα) [4] πριν τον Πατραϊκό Κόλπο.
Το μεγαλύτερο ποτάμι της περιοχής είναι ο Γλαύκος που ρέει νότια της Πάτρας και πηγάζει από το Παναχαϊκό. Τα νερά του συγκεντρώνονται από το 1925 σε μια μικρή ορεινή δεξαμενή κοντά στο χωριό Σούλι και στη συνέχεια διοχετεύονται με αγωγούς, ώστε να παράγουν ενέργεια στον υδροηλεκτρικό σταθμό Γλαύκου, το παλαιότερο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Ελλάδας.[5] Τα νερά χρησιμοποιούνται επίσης για την άρδευση των περιβολιών της Εγλυκάδας και για την ύδρευση της πόλης. Άλλα ποτάμια είναι ο Χάραδρος, ο Μείλιχος και ο ορμητικός χείμαρρος Διακονιάρης.
Μεγάλης σημασίας για τη βιοποικιλότητα της περιοχής και για τη διαφύλαξη του κλίματος της, έχει το έλος της Αγυιάς, ένα μικρό και παράκτιο υδατικό οικοσύστημα, μόλις 30 εκταρίων που βρίσκεται βόρεια του κέντρου της πόλης. Κύρια χαρακτηριστικά του υγροτόπου είναι η προφανής σπανιότητα της διάσωσής του στην καρδιά ενός πυκνοκατοικημένου αστικού κέντρου, με ένα σχετικά ξηρό κλίμα και το θεωρούμενο ως υψηλό, επίπεδο της βιοποικιλότητας με πάνω από 90 είδη πουλιών να έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή ως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, σύμφωνα με μια μελέτη του γραφείου Πάτρας της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας.[6]
~ Το νόμισμα της αρχαίας Πάτρας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Αρχαίο κέρμα της Πάτρας. 2ος - 1ος αι. π.Χ.
Ένα αργυρό ημίδραχμο της εποχής του 2ου - 1ου αι. π.Χ. απεικονίζει την κεφαλή της Αφροδίτης σε δεξί προφίλ. Η πίσω όψη φέρει τα γράμματα ΔΑ MACIC που τα περιβάλλει ένα δάφνινο στεφάνι. Έχει διάμετρο 17 χιλ. και ζυγίζει 2,04 γραμ.[9]
Μυκηναϊκοί Τάφοι Βούντενης: Ο αρχαιολογικός χώρος της Βούντενης βρίσκεται 4,5 χμ ανατολικά της Πάτρας και πρόκειται για μεγάλο μυκηναϊκό νεκροταφείο.
 • Βόρειο Νεκροταφείο Πάτρας: Το ρωμαϊκό αυτό μνημείο χρονολογείται μεταξύ του τέλους του 1ου αι. μ.Χ και του τέλους του 2ου αι. μ.Χ. Έχοντας σχήμα σταυρού, όπως ο ναός της Ίσιδας στην Πομπηία, αποτελεί το μοναδικό μνημείο με αυτή τη μορφή που βρέθηκε στην Πάτρα.
 • Πηγή Δήμητρας: Το σημερινό πηγάδι του Αγ. Ανδρέα παραπλεύρως του παλαιού Ι. Ναού το οποίο άλλοτε ήταν πηγή της θεάς Δήμητρας που λειτουργούσε και ως μαντείο.
 • Ρωμαϊκό Ωδείο: Στα δυτικά της Ακρόπολης στην Άνω πόλη βρίσκεται το ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας (160 π.Χ.), παλαιότερο από το Ωδείο (Ηρώδειο) της Αθήνας.
 • Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο (Στάδιο): Κοντά στο Αρχαίο Ωδείο, στην οδό Ηφαίστου, ήρθαν στο φως ερείπια αμφιθεάτρου πιθανόν του 1ου μ.Χ αιώνα. Μαζί με το γειτονικό Αρχαίο Ωδείο θα αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο μεγάλης αρχαιολογικής αξίας. Σήμερα ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής του αρχαιολογικού χώρου ανασκάπτεται, ανάμεσα στις οδούς Παντανάσσης, Ηφαίστου και Γεροκωστόπουλου.
 • Ρωμαϊκό Υδραγωγείο: Το πρώτο συστηματικό υδραγωγείο της Πάτρας βρίσκεται στα ριζά του λόφου του Δασυλλίου και είναι έργο ρωμαϊκό.
 • Ρωμαϊκό Νυμφαίο: Γερμανού 36-40 Μνημειώδες κτίσμα του 3ου αιώνα, χώρος αναψυχής με πίδακες νερού και κήπους. Ι. Βλάχου 3 & Κανάρη Τμήμα μεγάλου συγκροτήματος, πιθανόν θερμών. Στους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους ο χρόνος χρησιμοποιήθηκε πιθανόν ως εκκλησία και αργότερα ως νεκροταφείο.
 • Ρωμαϊκή Γέφυρα του Μείλιχου (γέφυρα Παυσανία): Στην διασταύρωση της Ν. Εθνικής οδού με την οδό Αρέθα βρίσκεται καλά διατηρημένη ρωμαϊκή γέφυρα με δύο τούβλινες καμάρες που στηρίζονται πάνω σε περίτεχνες βάσεις από πελεκητές πέτρες.
 • Το Κάστρο της Πάτρας: Το Κάστρο της πόλης είναι κτισμένο σε χαμηλό λόφο του Παναχαϊκού όρους σε απόσταση 800 μ. περίπου από την ακτή. Οικοδομήθηκε από τον Ιουστινιανό περίπου το 551 μ.Χ. για την άμυνα της περιοχής και των κατοίκων της.
 • Χαμάμ Πάτρας: Τα Λουτρά - Χαμάμ Πατρών κτίστηκαν κατά το 16ο αιώνα επί Ενετοκρατίας και διατηρήθηκε αργότερα από τους Τούρκους για τους οποίους είχε ιδιαίτερη σημασία η συνήθεια των θερμών λουτρών. Τα χαμάμ λειτουργούν από τότε μέχρι και σήμερα και συγκαταλέγονται στα παλιότερα σωζόμενα, σε χρήση, τουρκικά θερμόλουτρα στην Ευρώπη.
 • Θέατρο "Απόλλων": Κατασκευάστηκε το 1872 με σχέδια του Γερμανού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ. Είναι το παλιότερο από τα σωζόμενα κλειστά θέατρα των νεοτέρων χρόνων στην Ελλάδα και το εντυπωσιακότερο αρχιτεκτονικό στολίδι της Πάτρας.
 • Aποθήκες "Μπάρρυ": Συγκρότημα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής συνδεδεμένο με την εποχή ακμής της πόλης. Χρησιμοποιήθηκε ως εργοστάσιο νηματοποιίας, κλωστικής, αλευροποιίας και κατεργασίας σταφίδας. Σήμερα λειτουργεί ως κέντρο τεχνών και στεγάζει το info center της Πάτρας.
 • Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο: Νεοκλασικό κτίριο του Δανού αρχιτέκτονα Χανς Κρίστιαν Χάνσεν το οποίο λειτούργησε ως νοσοκομείο από το 1872 έως το 1973. Σήμερα λειτουργεί ως Πολιτιστικό Πολυκέντρο της Πάτρας.
 • Δημοτικά Σφαγεία: Ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, τα πέτρινα κτίσματα των Δημοτικών Σφαγείων λειτουργούσαν έως το 1998. Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης για την μετατροπή του χώρου σε μεγάλο εκθεσιακό κέντρο τοπικών προϊόντων.
  • Αχάια Κλάους: Ο Πύργος της Αχάια Κλάους είναι το πρώτο ελληνικό οινοποιείο που χτίστηκε το 1861 και μέχρι σήμερα παράγει μερικά από τα πιο διάσημα ελληνικά κρασιά. Στους χώρους του ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει το καταπράσινο περιβάλλον, τα ιστορικά κτίρια, τα ξυλόγλυπτα βαρέλια παλαίωσης από το 1873 της φημισμένης Μαυροδάφνης, καθώς επίσης, στην Κάβα Δανιηλίδος, να δοκιμάσει μερικά από τα εκλεκτά κρασιά της Αχαΐα Clauss.
  • Υ.Η.Σ. Γλαύκου (Υδροηλεκτρικός Σταθμός): Το πρώτο Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Ελλάδος, λειτουργεί από το 1927 ως δημοτική επιχείρηση. Σήμερα ανήκει στη ΔΕΗ η οποία έχει δημιουργήσει Μουσείο της ιστορίας του σταθμού. Βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή, Γλαύκος, 8 χλμ. νοτιοανατολικά του κέντρου της Πάτρας.
  • Το Σπίτι του Κωστή Παλαμά: Διατηρητέο κτίριο επί της οδού Κορίνθου 241 στο κέντρο της πόλης, όπου γεννήθηκε ο Κωστής Παλαμάς και η Ιταλίδα πεζογράφος Ματθίλδη Σεράο.
  • Δημοτική Βιβλιοθήκη: Στο κέντρο της Πάτρας, δίπλα από το Δημαρχείο, βρίσκεται το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει σήμερα 120.000 τόμους βιβλία, καθώς και μεγάλο αριθμό περιοδικών, ιστορικά έγγραφα, φωτογραφικό αρχείο κ.ά. Επίσης, σε ειδικό τμήμα της Βιβλιοθήκης φυλάσσονται πολύτιμα έγγραφα και βιβλία με υπογραφές μεγάλων προσωπικοτήτων (π.χ. Κωστή Παλαμά, Γιάννη Ρίτσου, Μουσολίνι κ.ά.). Η Βιβλιοθήκη διαθέτει δανειστικό τμήμα λογοτεχνικών βιβλίων και δανειστικό τμήμα παιδικών βιβλίων στο ισόγειο.
  • Ο Πέτρινος Φάρος στο Λιμάνι: Στην περιοχή Αγ. Ανδρέα κατασκευάστηκε το 1999 ο σύγχρονος φάρος ο οποίος είναι πιστό αντίγραφο του παλαιού κατασκευής 1892 ο οποίος κατεδαφίστηκε το 1972. Βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία του Αγ. Ανδρέα. Στο χώρο αυτό λειτουργεί καφετέρια και ουζερί και χρησιμοποιείται επίσης σαν χώρος για εκδηλώσεις και συναυλίες.

  Πνευματική δραστηριότητα-Πνευματικές προσωπικότητες της Πάτρας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  Μεγάλη πνευματική δραστηριότητα παρουσίασε και μεγάλες πνευματικές προσωπικότητες ανέδειξε η Πάτρα μετά την Επανάσταση. Ο Παλαμάς ήταν Πατρινός, αν και αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Μεσολόγγι σε παιδική ηλικία λόγω του θανάτου των γονέων του. Ήδη από το 1850 λειτουργούν στην πόλη Γυμνάσια, ιδιωτικά Λύκεια και ιδρύεται επιβλητικό δημοτικό θέατρο που εντυπωσιάζει ακόμα. Εφημερίδες και περιοδικά, όπως το « Επί τα Πρόσω», αναρχικών αποκλίσεων, ενισχύουν τον πνευματικό χαρακτήρα της Πάτρας. Κίνημα εργατικό, ριζοσπαστισμός, αναρχισμός και μεγαλοϊδεατισμός συνυπάρχουν. Εμφανίζονται μεγάλες πνευματικές προσωπικότητες, όπως ο εκπρόσωπος της παλαιάς Αθηναϊκής Σχολής ποιητής Σπυρίδων Βασιλειάδης, ο Ανδρέας Ρηγόπουλος, ο Παναγιώτης Συνοδινός, ο σατιρικός Ηλίας Συνοδινός, ο Νικόλαος Κονεμένος που ζει εκεί το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και τυπώνει τα γλωσσικά του κηρύγματα. Ακολουθούν οι σοφοί αρχαιοελληνιστές Μιχ. Βαμβακερός (θείος του ποιητή Ιω. Γρυπάρη) και Μ. Μελισσηνός, και ο μεταφραστής της Παγκοσμίου Ιστορίας του Μύλλερ σοφός ιστορικός Ιωάννης Παπαλουκάς. Σύγχρονοί τους είναι ο Στέφ. Μυρτίλος, ο Δανιήλ Παναγιωτόπουλος, ο Γεώργιος Παπαδημητρίου, ο Δ. Πανόπουλος, ο Γ. Τσαγκρής, ο Αλφρέδος Μόον. Ο ελληνοκεντρικός Περικλής Γιαννόπουλος αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση για την πατρινή διανόηση. Πολιτικοί, όπως ο Λουκάς και ο Θάνος Κανακάρης Ρούφος, ο επί πολλά χρόνια Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Δημήτριος Μπουκαούρης και ιδίως ο Δημήτριος Γούναρης και ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, αποτελούν σπουδαίες πνευματικές προσωπικότητες, αν και δεν άφησαν συγγραφικό έργο. Η κυρίαρχη όμως πνευματική προσωπικότητα της Πάτρας των δύο τελευταίων αιώνων είναι ο σοφός πολιτικός Παναγιώτης Κανελλόπουλος με το τεράστιο συγγραφικό και διδακτικό του έργο. Ως προς τη σύγχρονη εποχή θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τους ιστορικούς της Πάτρας Κ. Τριανταφύλλου και Χρ. Μούλια και τις ελπιδοφόρες φιλολόγους - νεοελληνίστριες Μαρία Δημάκη (ερευνήτρια της ζωής και του έργου του Σπ. Βασιλειάδη) και την παπαδιαμαντολόγο Βασιλική Λαμπροπούλου με σωρεία άρθρων και διαλέξεων για τον μεγάλο Σκιαθίτη.  Πηγή :  https://el.wikipedia.org .-
  ~        
   

  Δεν υπάρχουν σχόλια: