ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,με κατοίκους εργατικούς , φιλόξενους , τίμιους και προοδευτικούς.-

Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

Ειδήσεις Ενημέρωση Κυριακή 05 Απριλίου 2015

Ειδήσεις  Ενημέρωση  Κυριακή  05  Απριλίου  2015  :
Σήμερα  Κυριακή των Βαϊων  ! 
 
 


 
*** Σαϊτοπόλεμος Καλαμάτας: Παλαιοί σαϊτολόγοι, ονόματα μπουλουκιών
     
Μέρος α΄
Του Χρήστου Νικ. Ζερίτη
 Στα 20 σχεδόν χρόνια των αναζητήσεών μου, προκειμένου να συμβάλω στην προσπάθεια θεμελίωσης και για να αποδειχθεί η ιστορικότητα και η διαχρονική ύπαρξη του σπουδαίου αυτού εθίμου της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής της, συνάντησα ονόματα παλαιών «καπεταναίων», των οποίων η δράση είναι στα όρια του θρύλου.
Μερικών τα ονόματα τα άκουσα από τα χείλη των σύγχρονων σαϊτολόγων. Μιλούσαν γι’ αυτούς και για τα κατορθώματά τους, βάζοντας στα λόγια τους το δέος που αναλογεί, όταν γίνεται αναφορά σε τέτοιες προσωπικότητες. Και δεν τους ανέφεραν μόνο ως σπουδαίους κατασκευαστές ή ως ατρόμητους ήρωες με την φωτιά στα χέρια ή ως περίφημους εφευρέτες-πατεντιάρηδες και χημικούς ή ως καταπληκτικούς ηγέτες, αλλά και ως πείσμονες και φανατικούς στη διατήρηση του εθίμου, παρ’ όλες τις διώξεις από τις αρχές τάξης και καταστολής, κυρίως την περίοδο που διοικητής του ευζωνικού τάγματος, με έδρα την Καλαμάτα, ήταν ο περίφημος Μπαϊρακτάρης (…γνωρίζομεν κάλλιστα ότι άπαντες οι αντιπρόσωποι της επαρχίας ημών εσκέφθησαν την ενίσχυσιν της δυνάμεως του τάγματος, αναγνωρίζοντες τας υπηρεσίας ας τούτος προσφέρει τω τόπω, συνετέλεσαν σπουδαίως εις την παγίωσιν της τάξεως και της ησυχίας, αλλά και την ανωτέραν νοημοσύνην, αμεροληψίν και ευθύτητα μεθ ής διευθύνεται υπό του κ. Μπαϊρακτάρη…-εφημ. Καλαμάτας «Ενεστός» 25.4.1885-).
Είχαν, όμως, οι σαϊτολόγοι τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και αρκετών ευυπόληπτων πολιτών και κατοίκων, οι οποίοι όχι μόνο υποστήριζαν το έθιμο του σαϊτοπόλεμου, αλλά συμμετείχαν και ενεργά ως σαϊτολόγοι.
Ο αναγνώστης πρέπει να ξέρει ότι στην Καλαμάτα σαΐτες «έπεφταν», εκτός της περιόδου του Πάσχα, στη γιορτή της 25ης Μαρτίου, αλλά και στη γιορτή της Αναλήψεως, μερικές φορές και σε έκτακτες περιστάσεις, π.χ. ερχομός βασιλέων ή σε σπουδαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Στο φετινό αφιέρωμα στο έθιμο θα δημοσιοποιηθούν ειδήσεις από τους σαϊτοπόλεμους της περιόδου 1908-1926, ονόματα σαϊτολόγων από το 1894 μέχρι το 1926 και γενναίες πράξεις τους, ονόματα μπουλουκιών, συνοικιών και ενοριών που «κατέβαζαν» ομάδες σαϊτολόγων, μαζί με ανέκδοτα περιστατικά και δημοσιογραφικές απόψεις, ώστε η διαχρονικότητα του εθίμου να ενισχύσει το φρόνημα της σημερινής γενιάς σαϊτολόγων, αλλά και των οπαδών του εθίμου και, παρ’ όλες τις δυσκολίες, να συνεχιστεί. Μα και ως μνημόσυνο σε αυτούς τους ωραίους Καλαματιανούς, που στήριξαν την εθιμική παράδοση και διέσωσαν τον ντόπιο λαϊκό πολιτισμό. Η αναφορά αυτή θα γίνει στοιχειοθετώντας την μέσα από τις στήλες καλαματιανών εφημερίδων.
Ποιος, άραγε, από τους σαϊτολόγους των παλαιών εποχών να είχε φανταστεί πως η πόλη με το έθιμο του σαϊτοπολέμου (της οποίας το λαϊκό πολιτισμό υπηρέτησε με πάθος) θα γινόταν στα σημερινά χρόνια πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών το Πάσχα, για να «μεθύσουν» με τη μυρωδιά της μπαρούτης, που γλαφυρότατα περιγράφεται παρακάτω, μέσα από τις εφημερίδες της εποχής, όπως «μεθούσαν» οι παλιοί Καλαματιανοί-Καλάμιοι-στην προηγούμενη φάση της πολιτιστικής ζωής της Καλαμάτας;
Εφημερίδα Καλαμάτας
«Λαϊκή», 22.4.1894
«Και δη εκάη και εφέτος ο Ιούδας εν τω Ναώ της Υπαπαντής, κατά την Δευτέραν Ανάστασιν, την Αγάπην. Ήτο ούτος κατασκεύασμα του γνωστού ενταύθα αυτοδίδακτου Πυροτέχνου κ. Ιωάννου Ασημάκη, όστις εφέτος εφάνη υπέρτερος εαυτού, κατά γενικήν ομολογίαν. Η της κατασκευής του Ιούδα επιτυχία ήτο πράγματι υπερτέρα παντός επαίνου… αρκούμεθα να είπωμεν ότι αι ριφθείσαι εφέτος σαϊται ήσαν εν πολλοίς υπέρτεραι και αφθονότεραι των προηγουμένων ετών. Αν θελήσετε να μάθητε και τίνος ενορίας υπερείχον, ημείς σας εξομολογούμεθα ότι αδυνατούμεν να εκφέρωμεν κρίσιν ιδίαν, διότι εύρομεν απάσας εξ ίσου επιτυχείς».
«Λαϊκή», 30.4.1894
Επιστολή αναγνώστου της: «Εις το προηγούμενο φύλλον εγράψατε ότι αι σαΐται όλων των ενοριών ήσαν εξ ίσου επιτυχείς. Αν όμως παρατηρείτε μετά προσοχής με πόσην τέχνην έρριπτε ταύτας και πόσον ήσαν τεχνικαί αι του Π.Ι. Μαυροειδή και της περί αυτόν ομάδος των Αγιαννιτών και πόσον εχειροκροτήθησαν παρά των παρισταμένων, θα ωμολογείτε ότι αυτός, ο παρά των συντρόφων του ΜΑΝΔΡΑΓΟΥΔΑΣ δια την τέχνην του περί την κατασκευήν των σαϊτών επονομαζόμενος, έλαβε τα πρωτεία».
Εφημερίδα Καλαμάτας
«Πρόνοια», 8.4.1898
«Όλοι οι τόποι έχουν τα έθιμά των κατά την Λαμπρήν. Κοινόν δ’ εν Ελλάδι είναι το έθιμον των κόκκινων αυγών, ημίκοινον είναι οι κουλούρες και ακόμη περιορισμένον το έθιμον των σαϊτών. Η πόλις των Καλαμών δύναται τις να είπη, ότι έχει την πατρωνίαν εν των ζητήματι τούτω, όχι διότι ρίπτονται πολλαί σαΐτες, αλλά διότι οι σαϊτολόγοι παρίσανται διηρημένοι εις στρατόπεδα αμιλλώμενα περί νίκης και αμφισβητούντα ούτω το γέρας, το οποίον μήτε κλάδος είναι! Εν τούτοις και ο πόλεμος αυτός έχει το ενδιαφέρον του, παρ’ ημίν δε πεποίθησις κρατεί, ότι αν δεν γείνη σαϊτοπόλεμος δεν μυρίζει το Πάσχα! Κατά ταύτα, καθ’ έκαστον έτος εις εν των μερών της πόλεως, καθιδρύεται το στρατόπεδον και εκεί διεξάγεται ο αγών. Φέτος, ως στάδιον δόξης καθωρίσθη υπό της αστυνομίας η κατ’ ευφημισμόν πλατεία του Συντάγματος, εκεί δε αι σημαίαι έδωσαν κι’ επήραν μετά φωνών, σαλπίγγων, με γιούχα και έ, έ, έ! Και άλλα παρόμοια».
Εφημερίδα Καλαμάτας
«Θάρρος», 17.4.1899
«Φαίνεται όμως ότι σαϊτοπόλεμος εγίνετο και κατά την περιφορά των επιταφίων. Στο Θάρρος 17.4.1899 διαβάζομεν ότι «έλειψαν αι συγκρούσεις των επιταφίων, αι οποίαι από καιρού ευτυχώς, έπαυσαν έχουσαι το σκληρόν και τρομερόν επακολούθημα των Σαϊτομαχιών».
«Φαντασθείτε, λοιπόν, τι θα εγίνετο. Παρά ταύτα δεν έλειπαν και τα κωμικοτραγικά επεισόδια. Κατά την περιφοράν του επιταφίου του ιερού ναού των Ταξιαρχών και ενώ, προ του καταστήματος των αδελφών Στασινόπουλων, ο ιερεύς εζήτησεν να παρακάμψη και να διυθυνθή προς τον ναόν, οι πολίται εξεγέρθησαν ζητούντες να προχωρήση και πέρα του νέου δρόμου. Ο ιερεύς αντέστη και απεχώρησεν. Οι πολίται όμως, εζήτουν τον επιτάφιον μόνον άνευ του ιερέως. Οι στρατιώται με εφ’ όπλου λόγχη προσπαθούν να αποκρούσουν τους πολίτας, ζητήσαντες και ενισχύσεις. Προς στιγμήν ηπειλήθη σύγκρουσις. Αλλά με παρέμβασιν του Παγώνη, επείσθη ο παπάς και ο επιτάφιος συνέχισε την πορείαν που ηξίωναν οι… πιστοί!!!!».
Η Αστυνομία της εποχής, όμως, τη δουλειά της. Ανηλεές κυνήγι των πυροβολισμών, των τρομπονιών, των πυροτεχνημάτων και, βεβαίως, των σαϊτών. Ευτυχώς που για τις σαΐτες κρατούσαν θετική στάση κάποιες εφημερίδες, διερμηνεύοντας τη λαϊκή απαίτηση για συνέχιση του εθίμου, αλλά και πολιτικοί, έμποροι και επιχειρηματίες, γκάγκαροι Καλαματιανοί που είχαν ζυμωθεί με το έθιμο.

«Θάρρος», 21.4.1899
«[….] η αστυνομία ευτυχώς, και κατά την υφ’ ημών εκφρασθείσαν γνώμην, δεν παρεκώλησε τα σαϊτορήγματα. Τουναντίον φέτος εις την πλατείαν υπό διαφόρων πολυωνύμων κομμάτων, έπεσαν πάμπολλαι σαΐτες, σχεδόν επί μίαν και ημίσειαν ώραν διήρκεσεν ο πόλεμος, αρξάμενος από της στιγμής που εσήμαναν οι κώδωνες των ναών. Οι καλλίτεροι από τους αγωνισθέντας, κατά την κρίσιν των εμπειροτεχνών, ήσαν οι της ενορίας του αγίου Ιωάννου και των ανεξαρτήτων».
-Τα κείμενα των παλαιών εφημερίδων είναι σε πολυτονικό σύστημα που δεν κρατείται, παρά μόνον η ορθογραφία.
 
*** Παλαιοί σαϊτολόγοι, ονόματα μπουλουκιών στο σαϊτοπόλεμο της Καλαμάτας          
     
Μέρος β΄
Του Χρήστου Νικ. Ζερίτη
 Στο φετινό αφιέρωμα στο έθιμο θα δημοσιοποιηθούν ειδήσεις από τους σαϊτοπόλεμους της περιόδου 1908-1926, ονόματα σαϊτολόγων από το 1894 μέχρι το 1926 και γενναίες πράξεις τους, ονόματα μπουλουκιών, συνοικιών και ενοριών που «κατέβαζαν» ομάδες σαϊτολόγων, μαζί με ανέκδοτα περιστατικά και δημοσιογραφικές απόψεις, ώστε η διαχρονικότητα του εθίμου να ενισχύσει το φρόνημα της σημερινής γενιάς σαϊτολόγων, αλλά και των οπαδών του και, παρ’ όλες τις δυσκολίες, να συνεχιστεί:
Τα ίδια που συμβαίνουν στην εποχή μας, ακριβώς τα ίδια συνέβαιναν και το έτος 1900. Προσέξτε την παρακάτω είδηση:
Εφημερίδα Καλαμάτας
«Θάρρος», 4.4.1900
ΟΛΙΓΗ ΚΟΣΜΙΟΤΗΣ ΕΞΩ ΤΩΝ ΝΑΩΝ. Εις όλους τους ναούς, ιδία δε έξωθι του ναού του Αγίου Νικολάου καθ’ εκάστην εσπέραν των ολονυκτιών, αγυιόπαιδες συλλεγόμενοι βωμολοχούσιν αστεϊζόμενοι με μπαλαφουμάδες και σαϊτάκια, αποτελούντες δε αληθές πανδαιμόνιον πλήσσον σπουδαίως τους εν τοις ναοίς προσερχομένους και τους διαβάτας. Καλόν είναι η Αστυνομία να λάβη πρόνοιαν δι’ ενός αστυφύλακος εις έκαστον ναόν, ίνα αποσοβώνται τα έκτροπα ταύτα τα οποία άλλως κατά τας ημέρας ταύτας δεν έχουσι θέσιν ουδέ συγχωρούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπον.
«Θάρρος», 31.3.1901
«Χθες προ της σημάνσεως των κωδώνων δια τους επιταφίους, εγένοντο εις την κάτω πλατείαν και τα πρώτα προανακρούσματα των σαϊτοφόρων. Εξ όσων όμως έρριξαν χθες το εσπέρας φαίνεται ότι εφέτος θα αποτύχουν τελείως. Τούτο ίσως οφείλεται εις την αδεξιότητα των σαϊτοφόρων διότι όλοι εκείνοι οι παλαιοί, οίτινες συνετάρασσον άλλοτε την πόλιν, απεχώρησαν. Ενός μάλιστα χθες το εσπέρας έσπασεν η σαΐτα και του επροξένησε διάφορα εγκαύματα».
«Θάρρος», 17.4.1902
«[…] Ο σαϊτοπόλεμος είχε και τους τραυματίας του, τους οποίους μετέφερον εις το φαρμακείον του κ. Κουτραφούρη. Ο κόσμος όμως ετέρπετο εις το θέαμα και την επιτυχίαν εκάστης σαΐτας υπεδέχετο με ακράτητα χειροκροτήματα, τουναντίον δε το σκάσιμον με γιουχαϊσμούς. Σχετικώς εφέτος ο σαϊτοπόλεμος δεν υπήρξεν επιτυχής διότι εξέλιπον οι ονομαστοί εις το είδος ήρωες».
«Θάρρος», 9.4.1903
«[...] Οι εξώσται των εν τη πλατεία οικιών στέκουν υπό το βάρος της σεβαστής αντιπροσωπείας και των δύο φύλων.. Όμιλος σαϊτοφόρων διέρχεται την σιδηράν γέφυραν και εγκαθιδρύεται εις το δυτικόν άκρον της πλατείας. Είναι οι Αβραμιώτες. Οι αγωνισταί προς στιγμήν μένουσιν αδρανείς και περιμένουν την έλευσιν και των άλλων κομμάτων, δια να αρχίσουν τον πόλεμόν των. Ο κόσμος όμως ανυπομονών τους παροτρύνει ν’ αρχίσουν αυτοί, καίτοι τα άλλα κόμματα δεν είχον εισέτι αφιχθή. Οι σαϊτοφόροι πείθονται εις τας προτροπάς.
-Φωτιά, τότε βοά το πλήθος…
Αγρία βοή τότε διαχέεται εις όλην την πλατείαν. Το πλήθος των θεατών κρύπτεται εις τα στοάς των καταστημάτων. Δια της πρώτης σαΐτας μετεδόθη το πυρ εις όλας των σαϊτοφόρων. Οι πολεμισταί παρασυρόμενοι υπό της ορμής της σαΐτας διασπείρονται εις όλην την πλατείαν. Το θέαμα είναι έξοχον... Οι σαΐτες διαχύνουν την θηριώδη βοήν των. Η στιγμή όμως είναι μεγαλοπρεπεστάτη. Αίφνης όμως μία βοή ακούεται ερχομένη εκ της στενωπού οδού, ένθα το κατάστημα του κ. Μιχ. Παπαδοπούλου, και μία σημαία, φέρουσα άγκυραν επιτυχώς ζωγραφισμένη, διαφαίνεται προς εκείνο το μέρος, κρατουμένη υπό υψηλού και επισήμου νέου.
-Είνε οι Γιαλιώτες, οι Γιαλιώτες… βοά εν αλαλαγμοίς ο άλλος.
Όλαι αι γαβρυάδες τρέχουν εις προϋπάντησίν των. Διασχίζουν τέλος ούτοι υπερήφανα-υπερήφανα την πλατείαν και στρατοπεδεύουν και αυτοί εις το μέρος της σιδηράς γεφύρας… Επί του πεδίου της μάχης ενεργόν μέρος μέλη εκ της εκλεκτής κοινωνίας της πόλεώς μας! Είνε όλοι γιομάτοι καρδιά και αίσθημα ανδρικόν. Απολαύσατε τα ονόματα εκείνων, ους ηδυνήθημεν να αντιληφθώμεν, οι κ.κ. Γ. Δικαιάκος, δικηγόρος και δημοτικός εισπράκτωρ, Αργύριος Παυλόπουλος έμπορος, Ν. Αντωνακάκης κτηματίας, Γ. Σκιάς καπνέμπορος, Γ. Καρδαράς κτηματίας, Κ. Πάτσος έμπορος και άλλοι. Πρώτος παίρνει φωτιά ο κ. Δικαιάκος.
Ευσταλής και ρωμαλέος κρατεί μεγαλοπρεπώς τη σαΐτα. Εξόχως επιτυχής δε αύτη. Ο κόσμος μετ’ εκπλήξεως παρατηρεί και γίνεται έξαλλος εκ του ενθουσιασμού του.
-Ζήτω! Μπράβο, φωνάζουν όλοι.
-Οι Πεπαντήτες, ο Κουραμάνας! φωνάζει το πλήθος.
-Εδώ φωτιά, λέγει ο ένας… Υπελείποντο οι Αγιανήτες. Αλλ’ από το κόμμα αυτό έλειπον μαχηταί και αντ’ αυτών ήσαν σχεδόν όλο παιδάκια δεκατριών ή δεκατεσσάρων ετών ηλικίας. Εν τούτοις τα παιδάκια ταύτα προκαλούν τον θαυμασμόν όλων διά την αντοχήν των και δια το ασυμβίβαστον προς την ηλικίαν των αψήφησιν του κινδύνου…».
«Θάρρος», 31.3.1904
«…Κόσμος άπειρος είχεν συγκεντρωθεί εν τη πλατεία και οι εξώσται εστέναζον υπό το βάρος των Κυριών δια να ίδωσι το όντως άγριον αλλά μεγαλοπρεπές θέαμα του σαϊτοπολέμου, ο οποίος εξείχεν εφέτος και λόγω πλήθους ριφθεισών σαϊτών και λόγω εκτάκτου επιτυχίας αυτών. Το τέλος εκάστης επιτυχίας o κόσμος υπεδέχετο μετά χειροκροτημάτων. Κατά γενικήν ομολογίαν εκ του διεξαχθέντος σαϊτοπολέμου, ανεδείχθησαν νικηταί οι της ενορίας Φραγκολίμνης και ακολούθως οι των Ταξιαρχών, επηνέθησαν δε πολύ και αυτών της Παραλίας…».
«Θάρρος», 20.4.1905
«[…] Η όλη κίνησις της εορτής παρετηρήθη μόνον το απόγευμα της Κυριακής εις την κάτω πλατείαν όπου συνεκεντρώθη ο κόσμος δια ν’ απολαύση το σύνηθες θέαμα του σαϊτοπολέμου, όστις και αυτός εφέτος κατ’ εξοχήν ήτο πενιχρός διότι ελάχισται σαΐται ερρίφθησαν και ολίγην ώραν διήρκεσε το θέαμα αυτό. Εις τούτο συνετέλεσεν η αποχή του διασήμου αρχηγού των Φραγκολιμνητών»…
«Θάρρος», 25.4.1907
«[…] Με όλα ταύτα ο κόσμος δεν ήτο ευχαριστημένος δια τις σαΐτες των ομάδων, διότι όλαι έσκαζον και δεν προσήγγιζον τας των περασμένων ετών.
Αι παρέαι των συνοικιών δεν απέδειξαν τι το έκτακτον, αλλ’ όχι μόνο τούτο, αλλ’ και υπελήφθησαν των περασμένων χρόνων. Μόνον επιτυχίαν παρουσίασαν τα συντάγματα των Παραλιωτών, οι οποίοι είχον το ρεκόρ και οίτινες δια την υπεροχήν των ήσαν και είναι κατενθουσιασμένοι…».
Εφημερίδα Καλαμάτας
«Σημαία», 20.4.1930
Αναδημοσίευση περιγραφής του σαϊτοπόλεμου του 1908 από τον «Νέο Ταχυδρόμο Καλαμάτας»:
«ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΚΑΛΑΜΑΙΣ ΠΡΟ 22 ΕΤΩΝ-ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΑΪΤΕΣ. ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΥΤΙ-ΣΑΪΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΪΤΟΛΟΓΟΙ-ΜΠΟΕΡΕΣ, ΦΡΑΓΚΟΛΙΜΝΙΤΕΣ, ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΤΕΣ-Ο ΑΓΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΤΟΝ ΠΑΛΗΟ ΚΑΙΡΟ.
Το Πάσχα μέχρι προ εικοσαετίας εωρτάζετο εις την πόλιν μας όχι με τον πεζό τρόπο που εορτάζεται σήμερον. Εκινητοποιούντο διακόσιοι τουλάχιστον άνθρωποι, ίνα και δύο μήνας προ του Πάσχα δια να προπαρασκευασθούν δια τους περίφημους σαϊτοπολέμους. Εις κάθε συνοικίαν ενηργούντο έρανοι οι οποίοι παρεδίδοντο εις τους αρχηγούς των σαϊτολόγων. Η προπαρασκευαστική αυτή διαδικασία εξηκολούθη μέχρι της Μεγάλης Εβδομάδος, ότε θα ήσαν οι ιστορικές σαΐτες έτοιμες. Αλλά μη νομίσητε ότι η κατασκευή της σαΐτας ήτο υπόθεσης δαπάνης. Απαιτούσε προς παντός πείραν, τέχνην και άσκησιν. Ως δεινοί σαϊτολόγοι εφημίζοντο ο Κατασχετής, ο Καρνέρης, ο Σαμπάτης, ο Κουλουφάκος, ο Ζαρακάς κ.λπ.
Ιδού πως περιγράφει ο “Νέος Ταχυδρόμος” εν έτει 1908 την Πασχαλινήν κίνησιν: […] Εις την πλατείαν ο Σαϊτοπόλεμος. Από της 2ας μεταμεσημβρινής με όλην την ψιλήν βροχήν ήτις έπιπτε, οι σαϊτολόγοι με τας σημαίας των και με τας απαραίτητες σάλπιγκές των ήρχισαν να συγκεντρώνονται εις την Κάτω Πλατείαν. Να οι Παραλιώτες με έναν σαλπιγκτήν εμπρός και με έναν σημαιοφόρον κρατούντα μίαν…Αυστριακήν σημαίαν. Εις το μέσον του ομίλου ευρίσκοντο τα πρωτοπαλλήκαρα της σαΐτας με κόκκινα φεσάκια και με σακούλια εις τα οποία εμπεριέχονται οι σαΐτες. Από το άλλο σοκάκι ξεπροβάλλουν οι Αγιωργήτες με δύο σαλπιγκτάς οίτινες σαλπίζουν βήμα στρατιωτικόν και εγκαθίστανται και ούτοι εις την πλατείαν ήτις έχει γεμίσει από κόσμον ο οποίος θέλει να απολαύση του θεάματος των σαϊτών. Οι γύρω εξώσται βρύθουσιν από κόσμον εις τον οποίον αντιπροσωπεύεται επαρκώς το ωραίον φύλον. Μετά την προσέλευσιν των μαχητών και των άλλων ενοριών αρχίζει ο σαϊτοπόλεμος. Έχετε ακούσει μούγκρισμα λεονταριών, ωρυγήν τίγρεων; Εάν ναι, αμυδράν ιδέαν θα έχητε του ορυμαγδού τον οποίον προξενεί το ρίξιμο των σαϊτών. Φυσσομανά η μία σαΐτα απ’ εδώ εξερρύγνυται λάβαν και βοήν η άλλη απ’ εκεί, ενώ οι σαϊτολόγοι ως δαίμονες της κολάσεως, χορεύουν μέσα εις τον καπνόν και ο αλλαλαγμός που γίνεται σου παρουσιάζει μίαν εικόνα φρικιαστικήν. Ο σαϊτοπόλεμος διήρκεσε επ’ αρκετόν καθ’ όν ανεδείχθεισαν τέλειοι κάτοχοι του μυστικού της καλής σαΐτας οι Φραγκολιμνήτες, ρίψαντες τας καλλιτέρας σαΐτας”…».
-Τα κείμενα των παλαιών εφημερίδων είναι σε πολυτονικό σύστημα που δεν κρατείται, παρά μόνον η ορθογραφία.

***  Ανοιχτά τα περισσότερα μαγαζιά στην Καλαμάτα ...με μικρές αντιδράσεις (φωτογραφίες & βίντεο)
       
 
 
 
 
Παρά την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας που τάχθηκε κατά του ανοίγματος των καταστημάτων σήμερα Κυριακή των Βαϊων , τα περισσότερα μαγαζιά άνοιξαν. Έτσι, η πλειονότητα των καταστημάτων στα πέριξ της κεντρικής πλατείας Καλαμάτα αλλά και των υπόλοιπων εμπορικών δρόμων της πόλης θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.
Αντιδράσεις υπήρχαν ωστόσο από το ΠΑΜΕ και από το συνδικάτο υπαλλήλων του Ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Καλαμάτα φωνάζοντας συνθήματα κατά του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές αλλά και κατά της κυβέρνησης.
Video: Ανοιχτά μαγαζιά στην Καλαμάτα , https://youtu.be/2hfrgWaQG5w ,
 
*** Νεκρός 69χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στη Μεσσηνία
     
Χθες, Σάββατο το μεσημέρι, επί της Επαρχιακής Οδού Μάνδρας-Ηλέκτρας, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 69χρονος, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 69χρονου. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μελιγαλά.

*** Μπράβο στη Δίωξη!
       
Το έκανε το θαύμα της πάλι η Δίωξη Ναρκωτικών Καλαμάτας! Με συνέπεια και μεθοδικότητα δεν άφησε «να πέσουν κάτω» όσα εδώ και ένα χρόνο περίπου λέγονταν είτε ψιθυριστά στην «πιάτσα» είτε με καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής.
Εκμεταλλεύτηκε το πρώτο δημοσίευμα του «Θάρρους» πέρυσι, με τους κατοίκους της Αγίας Τριάδας να καταγγέλλουν τη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών μέσα στα μάτια τους, φτάνοντας προχθές στο πολύ θετικό αποτέλεσμα κατά των ναρκωτικών.  Β.Β.

***  Η πραγματική εικόνα για το τριήμερο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη
     
Αναγκάζομαι να αποκαταστήσω την πραγματική εικόνα για το τριήμερο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καλαμάτας, καθότι η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας περιέχει πλείστες ανακρίβειες, η οποία υπήρξε αιτία παραπληροφόρησης των τοπικών ΜΜΕ, φαίνεται δε σαν να είχε συνταχθεί σε προγενέστερο χρόνο του τριημέρου, εάν φυσικά ο αναγνώστης αφαιρέσει τις φωτογραφίες. Αποτελεί κείμενο που έχει συνταχθεί από άτομο που είχε περιορισμένη έως ανύπαρκτη πληροφόρηση για τα πραχθέντα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ταυτοχρόνως ούτε επεδίωξε να πληροφορηθεί τα πραγματικά γεγονότα. Κάλλιστα το κείμενο αυτό θα μπορούσε να έχει συνταχθεί όταν και εφόσον ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα για τη Θεσσαλονίκη, για αυτό το περιλαμβάνει και αυτούσιο χωρίς την οιονδήποτε διαφοροποίηση που συντελέσθηκε κατά την εφαρμογή του, όπως και καμία άλλη αναφορά πέραν τούτου.
Ο συντάκτης του παρόντος κειμένου, ο οποίος τυγχάνει αφενός δημοτικός σύμβουλος, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καλαμάτας, αφετέρου υπήρξε συντονιστής και άοκνος εργάτης της συγκεκριμένης εκδήλωσης, με το παρόν δεν επιδιώκει τίποτα άλλο από την αποκατάσταση της πραγματικότητας, συν το να ευχαριστήσω δημόσια τους συμμετέχοντες και συμβάλλοντες στην επιτυχία της εκδήλωσης. Περιττή, πιστεύω, είναι η δήλωσή μου ότι δεν έχω καμία σχέση με την ανωτέρω ανάρτηση, την πληροφορήθηκα δε από τις ανακρίβειές της και τις προκλητικές παραλείψεις της, οι οποίες δημιούργησαν σύγχυση και αλγεινή εικόνα σε συμπολίτες μας που η σημαντική τους συμβολή αγνοήθηκε προ του προφανούς σκοπού να γραφούν τα προβλεπόμενα.
Στη συνέχεια και ο ίδιος διαπίστωσα πέρα των ανωτέρω και άλλες προκλητικές επιλογές, όπως φωτογραφιών που προβάλλουν κάποια προϊόντα και όχι χρήση πανοραμικών φωτογραφιών από τις πολλές που υπάρχουν και δείχνουν τον πλούτο των τοπικών προϊόντων της Καλαμάτας, της ευρύτερης περιοχής και του συνόλου της Μεσσηνίας κ.λπ.
Ήμουν είμαι και θα είμαι ένθερμος υποστηρικτής της άποψης ότι τα σημαντικά θέματα του Δήμου Καλαμάτας είναι υπεράνω προσωπικών αναφορών, ανόητης μικροπολιτικής εκμετάλλευσης, απαιτούν δε ειλικρινή συστράτευση δίχως τον οιονδήποτε αποκλεισμό, και έως κάποια από τα σημαντικότερα θέματα του Δήμου Καλαμάτας θεωρώ την Προβολή του Δήμου Καλαμάτας ως Τουριστικού Προορισμού και την προώθηση των τοπικών προϊόντων, που αποτελούν τον πραγματικό πλούτο της περιοχής μας.
Θα αναφερθώ στις πραγματικές αποτελεσματικές –στοχευόμενες δράσεις, στις συναντήσεις και επαφές που πραγματοποιήσαμε σαν αποστολή και θα προσπαθήσω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που συνετέλεσαν στην επιτυχία της αποστολής –εκδήλωσης: Προβολή του Δήμου Καλαμάτας ως τουριστικού προορισμού και προώθηση των παραγομένων προϊόντων της ευρύτερης περιοχής, που δεν αποτελεί ως φαίνεται επιλογή του συντάκτη της ανάρτησης.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ
Την Παρασκευή 27.03 το απόγευμα μας επισκέφθηκε κατά την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο φουαγιέ του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης προς τα μέσα επικοινωνίας της Θεσσαλονίκης ο εκπρόσωπος της υπουργού Μακεδονίας Θράκης, κ. Κανονίδης Παύλος, διευθυντής Διεθνών και Βαλκανικών Σχέσεων του Υπουργείου και μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης σε κατ’ ιδίαν συζήτηση δεσμεύτηκε
-την ένταξη της Καλαμάτας ως προορισμού για εκδρομές υπαλλήλων του Υπουργείου
-την προσωπική διευκόλυνση επιχειρήσεων σε θέματα του Υπουργείου.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Το Σάββατο 28.03 το μεσημέρι, κατόπιν επικοινωνίας και καθορισμού ώρας συνάντησης που επιμελήθηκε ο κ. Γυφτόπουλος Αντώνης, καταγόμενος εκ Μεσσηνίας πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, επισκεφθήκαμε μέλη της αποστολής και εγώ τα γραφεία του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου στην οδό Τσιμισκή και συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο του κ. Γεωργάκο Κωνσταντίνο, παρουσία του κ. Γυφτόπουλου Αντώνη. Εκεί συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τουρισμό, προϊόντα και αγοροπωλησίες ακινήτων, καθώς και συμμετοχή σε εκθέσεις, προκειμένου να προβάλουμε την περιοχή μας, επιδιώκοντας προσέλκυση τμήματος από το ένα εκατομμύριο Σέρβων τουριστών που επισκέπτονται κατ’ έτος την Ελλάδα με ταυτόχρονη προώθηση τοπικών προϊόντων.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
-Το Σάββατο 28.03 συναντηθήκαμε με την κα Αγγελίδου –Πολυχρονιάδου Άννα, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο Θεσσαλονίκης υπεύθυνη για τα ΚΑΠΗ, και συμφωνήσαμε για την ένταξη της Καλαμάτας ως προορισμού για εκδρομές των ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης.
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ (ΠΙΑΤΑ) ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Σε συνεννόηση με το τμήμα τουρισμού της Θεσσαλονίκης, την κα Τσατσαμπά Κωνσταντίνα, Πρόεδρο του Συλλόγου Μεσσήνιων Θεσσαλονίκης Τέλλος Άγρας, επιλέξαμε πέντε καταστήματα φαγητού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: ΖΥΘΟΣ, ΟΥΖΟ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ, Mple, Plaiger, όπου αφ’ ενός προμηθεύσαμε τοπικά προϊόντα προς κέρασμα στους πελάτες τους, αφ’ ετέρου τους μεταβιβάσαμε συνταγές επιλογής κουζίνας της Καλαμάτας που ενέταξαν στο μενού τους το συγκεκριμένο τριήμερο και όπως μάθαμε είχαν ιδιαιτέρα απήχηση από τους πελάτες τους.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ
Κατά πρώτον θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, καθώς και τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας πατ. Θεόκλητο, για την αμέριστη συμπαράσταση από την πρώτη στιγμή που τους ζητήσαμε τη συστράτευσή τους στην κοινή προσπάθεια της περιοχής μας και τη συνεχή συνδρομή τους με φυσική παρουσία στη Θεσσαλονίκη και παρουσίαση του πνευματικού πλούτου της περιοχής μας (μοναστήρια, προσκυνήματα, εορτές κ.λπ.) για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκδήλωσης μας.
Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω το δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννη Μπουτάρη, για την από κοινού οργάνωση και φιλοξενία και τη δέσμευση για επόμενη εκδήλωση στην Καλαμάτα, τον αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης Σπύρο Πέγκα, τους δημοτικούς συμβούλους Θεσσαλονίκης και καταγόμενους από την Καλαμάτα, Αβαρλή Γιώργο και Καλφακάκου Ρία, ιδιαίτερα δε τους υπαλλήλους του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη φιλοξενία και τη συνδρομή τους.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή τους στο τριήμερο των εκδηλώσεων τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης Πρωτοσύγκελο πατ. Γαβριήλ, τον εκπρόσωπο της υπουργού Μακεδονίας Θράκης κ. Κανονίδη Παύλο, διευθυντή Διεθνών και Βαλκανικών Σχέσεων του υπουργείου, τον κ. Τσιτζικώστα Απόστολο, περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον κ. Γυφτόπουλο Αντώνη, καταγόμενο εκ Μεσσηνίας πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, τον κ. Στάμκο Γρηγόρη, δήμαρχο Πέλλας, τον κ. Γιάννου Δημήτρη, δήμαρχο Έδεσσας.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη φυσική παρουσία τους και συμμετοχή τους στην εκδήλωση και ένα έκαστον από τους συμμετέχοντες συμπολίτες μας από φορείς της Μεσσηνίας, ήτοι τον κ. Πατριαρχέα Δημήτρη, γ. γραμματέα Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, εκπρόσωπος του ξενοδοχείου MESSINIAN BAY, τον κ. Ανδριανόπουλο Κωνσταντίνο εκ του Σωματείου Ξενοδοχοϋπάλληλων, εκπρόσωπο του ξενοδοχείου, τον κ. Ζαγάκο Ανδρέα εκ του Συλλόγου Επιχειρηματιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τον κ. Ψαρούλη Αθανάσιο εκ της Διαδημοτικής Επιτροπής Τουρισμού, τον κ. Σαρδέλη Ζαχαρία εκ του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων Μαγική Μεσσηνία, αιρετούς από την Καλαμάτα, την κ. Μπελογιάννη Αναστασία, δ. σύμβουλο, την κα Φοίφα Τασούλα, πρόεδρο Δ. Κοινότητας Καλαμάτας, την κα Ξανθάκη Αθηνά και κ. Αντωνόπουλο Αθανάσιο, μέλη Δ. Κοινότητας Καλαμάτας, μέλη και δημοτικούς υπαλλήλους Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καλαμάτας, την κα Καλογεροπούλου Άννα μέλος της Επιτροπής και τον κ. Γαλάνη Κωνσταντίνο, κα Μαυρέα Φαίη, υπάλληλους της ανωτέρω επιτροπής, από επιχειρήσεις τον κ. Μαλαπέτσα Νίκο από το ξενοδοχείο ELITE και τον κ. Κοζομπόλη Βασίλειο, πρόεδρο Συνεταιρισμού Μ. Μαντινείας Αβίας και, τέλος, το ξενοδοχείο AKTI TAYGETOS για τη συνδρομή του.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Τσατσαμπά Κωνσταντίνα, πρόεδρο του Συλλόγου Μεσσήνιων Θεσσαλονίκης Τέλλος Άγρας, τον κ. Κοβάτση Μανώλη, πρόεδρο Βορειοελλαδιτών Μεσσηνίας, καθώς και την πολυπληθή κοινότητα Μεσσηνίων της Θεσσαλονίκης για τη συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση της εκδήλωσης και τη διαφήμιση της Καλαμάτας κατά τον οιονδήποτε τρόπο στη Θεσσαλονίκη.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιχειρηματίες της Καλαμάτας, για την πρωτοφανή συγκέντρωση και προσφορά προϊόντων, παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, προς έκθεση, κέρασμα προσκεκλημένων, εκδηλώσεις γαστρονομίας κατά τη διάρκεια του τριήμερου.
Είμαι δε πεπεισμένος ότι στη συνέχεια αυτού του ταξιδιού Προβολής του Δήμου Καλαμάτας ως Τουριστικού Προορισμού και την προώθηση των τοπικών προϊόντων, που αποτελούν τον πραγματικό πλούτο της περιοχής μας, θα προστίθενται συνεχώς φορείς, επιχειρήσεις και άτομα που μας διετύπωσαν κάποιες κατανοητές από εμένα επιφυλάξεις στην παρούσα προσπάθεια.  Παν. Γ. Αλούπης    Δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας

***  1η ημερίδα ανάπτυξης του Κυπαρισσιακού κόλπου
      
Η 1η ημερίδα ανάπτυξης του Κυπαρισσιακού κόλπου θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή, 5 Απριλίου, με ώρα έναρξης στις 10.30 το πρωί, στο συνεδριακό χώρο του Hotel Natura Club & Spa, στο 10 χλμ. της εθνικής οδού Κυπαρισσίας- Πύργου (Καλό Νερό – Αγιαννάκης).
Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές: «Έτσι επιλέξαμε με όραμα και φαντασία μια μικρή ομάδα συνεργατών να ονομάσουμε και να
αναφερθούμε σε αυτόν το χαρισματικό τόπο.
Μέσα από τα προβλήματα, θεωρήσαμε σωστό και καθήκον μας, με την πρωτοβουλία και
εμπειρία λίγων ανθρώπων μέσα από το χώρο του τουρισμού, να οργανώσουμε την ημερίδα αυτή,
πιστεύοντας ότι με την ανάδειξη, προβολή και προώθηση δημιουργούμε ένα κυρίαρχο brand name του Κυπαρισσιακού κόλπου.
Με εργαλεία-κλειδιά την επαφή, την επικοινωνία, τη διαφήμιση και το διαδίκτυο προσπαθούμε τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια αγορά να πραγματοποιήσουμε ένα νέο προορισμό, ένα σύγχρονο τουριστικό πόλο έλξης, πάντα στο πλαίσιο της ήπιας ανάπτυξης.
Στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί θα κατατεθούν προτάσεις, ώστε να αξιοποιήσουμε τα
χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα της περιοχής, όπως την ιστορία και τον πολιτισμό, τις αρχαιότητες, τα θρησκευτικά μνημεία, τους γεώτοπους και τα φυσικά κάλλη, τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες, τις
δραστηριότητες, τις τοπικές εκδηλώσεις και τα τοπικά προϊόντα.
Συνεργαζόμενοι με υπηρεσίες, συλλόγους και άλλους ιδιωτικούς φορείς, στοχεύουμε να
πετύχουμε επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με ευαισθητοποιημένους και συνειδητοποιημένους επισκέπτες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, κυρίως για τους νέους, με αύξηση
του τζίρου των επιχειρήσεων και καλύτερη ποιότητα ζωής».
Πληροφορίες: Αντώνης Τζαναβάρης,
Τηλ. 27610 62622.

*** Κωμικοτραγική η ιστορία με τα αδιάθετα χρήματα του ΕΣΠΑ
      
Έγγραφο της κυβέρνησης να επιστραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό, που αργότερα πήρε πίσω
Επιμέλεια: Αντώνης Πετρόγιαννης
 Δε θα επιστραφούν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό τα αδιάθετα κονδύλια των Περιφερειών για χρηματοδότηση έργων υποδομής. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της σύσκεψης της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας με τους περιφερειάρχες, που ολοκληρώθηκε χθες το μεσημέρι.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών, Κ. Αγοραστός, ανέφερε ότι δε θα αλλάξει τίποτα στη διαδικασία διαχείρισης των κονδυλίων των ΠΕΠ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) ούτε θα υπάρξει πρόβλημα υποχρηματοδότησης των έργων ή έλλειψης πόρων στις Περιφέρειες.
Ο υφυπουργός Επικρατείας, Τ. Κουίκ, που μετείχε επίσης στη σύσκεψη, ανέφερε ότι δε θα φύγουν χρήματα από τις Περιφέρειες για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις και συνέστησε «ηρεμία». Τόνισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση εργάζεται προκειμένου να αξιοποιηθεί και το τελευταίο ευρώ του ΕΣΠΑ.
Περιφερειάρχες ανέφεραν μετά τη σύσκεψη ότι η μεταφορά κονδυλίων του ΕΣΠΑ στον κρατικό προϋπολογισμό δεν προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία και ότι δεν υπάρχει διαδικασία για την υλοποίηση σχετικής πρόβλεψης που περιλαμβάνεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας προς τις Περιφέρειες, να μεταφερθούν δηλαδή στον προϋπολογισμό κονδύλια που δεν είναι άμεσα απαιτητά για την πληρωμή συγχρηματοδοτούμενων έργων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος.
Ένταση με τους περιφερειάρχες
Το θέμα προέκυψε, όταν έγγραφο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων, Αλέξανδρος Χαρίτσης, έφτασε στις διαχειριστικές αρχές των Περιφερειών, μέσω του οποίου ζητούσε την αυτόματη ανάκληση από το κράτος των χρημάτων που είναι κανονικά δεσμευμένα για έργα μέσω του ΕΣΠΑ. Το έγγραφο έχει τίτλο «Επιτάχυνση πληρωμών ΕΣΠΑ και καταχωρήσεων σε ΟΠΣ».
Άμεση ήταν η αντίδραση από τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό, ο οποίος συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο.
Σύμφωνα με τον κ. Αγοραστό, «συμβαίνει κάτι πρωτόγνωρο και κινδυνεύει η ανάπτυξη στη χώρα με την αυτόματη ανάκληση από το κράτος των χρημάτων που είναι κανονικά δεσμευμένα για έργα μέσω του ΕΣΠΑ».
Μάλιστα, στο έγγραφο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «στην περίπτωση που δεν προκύπτει εύλογη βεβαιότητα αξιοποίησής τους μέχρι 19/4/2015, (σ.σ.: θα γίνει) ανάκλησή τους μέσω των αρνητικών εντολών κατανομής το αργότερο μέχρι 3/4/2015. Μετά τις 19/4/2015 για τα ποσά αυτά θα έχει εφαρμογή ο Οδηγός Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού και θα ανακληθούν αυτόματα...».

*** Βραβεία Βιβλίου Public 2015: Ανάδειξη των βιβλίων της χρονιάς
   
Για δεύτερη συνεχή χρονιά τα Public διοργανώνουν τα Βραβεία Βιβλίου Public 2015 και δίνουν το βήμα στον αναγνώστη να ψηφίσει το αγαπημένο του ελληνικό βιβλίο!
Από τις 24 Μαρτίου, όλοι οι φίλοι του βιβλίου έχουν την ευκαιρία να βραβεύσουν τα βιβλία που οι ίδιοι ξεχώρισαν μέσα στο 2014 και να τα ψηφίσουν στο ειδικό micro-site: publicbookawards.gr!
Η δε διαδικασία ψηφοφορίας ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις: Στην 1η φάση, έως τις 12 Απριλίου, ο αναγνώστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το αγαπημένο του μέσα από μια πληθώρα ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων τα οποία εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 2014. Ο κάθε αναγνώστης θα έχει δικαίωμα μιας και μόνο ψήφου ανά κατηγορία και θα μπορεί να ψηφίσει σε μία ή και περισσότερες κατηγορίες.
Στη 2η φάση της ψηφοφορίας κι αφού έχουν ανακοινωθεί τα 10 δημοφιλέστερα βιβλία ανά κατηγορία βράβευσης, οι αναγνώστες θα κληθούν να αναδείξουν το μεγάλο νικητή ανά κατηγορία.
Τα αποτελέσματα των βραβείων θα ανακοινωθούν στα τέλη Μαΐου, σε μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο και στους αναγνώστες, με πολλές guest εμφανίσεις από το χώρο του πολιτισμού.
Να σημειωθεί πως ο θεσμός των Βραβείων Βιβλίου του Public ξεκίνησε το 2014 και αγκαλιάστηκε από τον κόσμο του βιβλίου, αλλά και το κοινό. Την πρώτη χρονιά στην πρωτοβουλία συμμετείχαν 100 εκδοτικοί οίκοι, 900 συγγραφείς και 1.000 ελληνικοί τίτλοι βιβλίων, καθώς και 83.000 αναγνώστες από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι ανέδειξαν τα αγαπημένα τους βιβλία μέσα από 176.000 ψήφους.
Φέτος στα Βραβεία Βιβλίου Public 2015 συμμετέχουν συνολικά πάνω από 150 εκδοτικοί οίκοι και 1.200 συγγραφείς με περισσότερους από 2.000 τίτλους βιβλίων.
 
*** Η νομιμότητα (;) της ελπίδας...        
    Τα τελευταία χρόνια σφυρίζουν γύρω μας συνεχώς αριθμοί και ποσά. Όλα καταλήγουν σ’ ένα δραματικό διά ταύτα: Η ζωή μας είναι... επί πιστώσει. Ζητάμε  τουλάχιστον τη νομιμότητα της ελπίδας.
Το «δικαστήριο» των θεσμών δίνει ακόμη δικαίωμα αναψηλάφησης και το «δικαστήριο» της Ευρώπης δεν έχει τελεσιδικήσει. Κρατάει όρθια την ελπίδα. Αντάμα με την αμφιβολία. Λογικό όταν οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με ή χωρίς δραματοποιημένους τόνους, με ή χωρίς επιθετική τακτική και επικοινωνιακές κινήσεις.
Το θέμα είναι, όμως, πώς ποσοτικοποιείται η ελπίδα όταν υπάρχουν μεγάλα κεσάτια και ο παράς δε βγαίνει στο μεϊντάνι. Σ’ αυτό το σημείο διατυπώνονται ενστάσεις. «Η νέα λίστα μεταρρυθμίσεων περιέχει κυρίως ελπίδες. Την ελπίδα ότι ένα νέο τυχερό παιχνίδι θα αποφέρει περί το μισό δισ. ευρώ (σ.σ.: 200 εκατ. προβλέπει η λίστα των μέτρων 3,7 δισ. ευρώ), αν και οι ειδικοί αναμένουν μόλις το 1/10.
Την ελπίδα να επαναφέρουν οι Έλληνες τα χρήματά τους από το εξωτερικό, αν φορολογηθούν άπαξ με ένα φόρο 12% έως 15%. Την ελπίδα να πληρώσουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί για άδειες, παρότι δεν πλήρωναν επί 26 χρόνια.
Εντούτοις, θα ήταν πιο αξιόπιστοι, εάν δε βοηθούσαν πρόσφατα μια γνωστή ποδοσφαιρική ομάδα να μειώσει δραστικά τα χρέη της. Και άλλοι το έκαναν αυτό πριν. «Η Αριστερά, όμως, ήταν εκείνη που ήθελε να τα κάνει όλα διαφορετικά» σχολιάζει η κεντροαριστερή «Suddeutsche Zeitung».
Όταν η ηθική πιέζεται από την αριθμητική, δεν μπορείς να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Όπως, όταν οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, περιμένεις ότι κάποια στοιχεία θα διορθωθούν, άλλα θα αποσαφηνιστούν και κάμποσα μεγέθη θα αναθεωρηθούν. Η κατάρτιση «μετρολογίου», υπό την πίεση χρόνου και... ταχυδρόμου, είναι υπερβολικά δύσκολη υπόθεση για οικονομολόγους. Χρειάζεται φιλοσόφους.
Τότε, γιατί κατατίθεται, γιατί κάνουν προβλέψεις; Την απάντηση δίνει ο Γκαλμπρέιθ. «Δεν κάνουν προβλέψεις επειδή ξέρουν, αλλά επειδή έχουν ερωτηθεί». Η ερώτηση του 1,9 δισ. ευρώ -για αρχή- είναι ως πότε θα συνεχίζεται το κρυφτούλι.
Ο κ. Τσίπρας πήρε εντολή από την ελλαδική κοινωνία να ξαναστήσει τη λειτουργία της ζωής στη ρημαγμένη από φαύλους και ανίκανους πολιτικούς χώρα.
Θεμελιώδης προϋπόθεση για να ανταποκριθεί σε αυτή την εντολή, είναι να «γεννήσει» πολιτικά μιαν όντως ριζοσπαστική, καινούργια Αριστερά. Ζούμε με το νομιμότητα της ελπίδας...Του Αντώνη Πετρόγιαννη

***  Κορφολογήματα…        
       Όποτε έχω όρεξη και διάθεση, συνηθίζω να βγάζω από τις βιβλιοθήκες στο σπίτι βιβλία που έχω διαβάσει και άλλα που βρίσκονται εκεί αδιάβαστα. Τα δεύτερα, περιμένουν μάλλον το χρόνο τους.
Ψάχνοντας τις προηγούμενες ημέρες βρήκα σε ένα από αυτά ορισμένες σημειώσεις στο περιθώριο, όπου μου αρέσει να γράφω.
Κάποιες από αυτές μοιραζόμαστε σήμερα μαζί, δεν ξέρω για ποιο λόγο:
 [...] Ξέρω, ακούγεται εξιδανικευμένο, αλλά είμαι υπέρ της νοσταλγίας κι ας έχει τόσο συκοφαντηθεί. Όσο παλιότερα, τόσο καλύτερα, το πιστεύω ακράδαντα. Όλα τότε διαπνέονταν από τον άνθρωπο, ενώ τώρα είναι πιο απρόσωπα, βιαστικά κι επιπόλαια. Και ενώ χάρη στην τεχνολογία η επικοινωνία μοιάζει απείρως ευκολότερη, έγινε ουσιαστικά περισσότερο ρηχή και σχηματική.
Είμαι πεπεισμένος ότι ζούμε το τρεμόπαιγμα της φλόγας ενός κόσμου που σβήνει... Είναι τόσο γρήγορες και κατακλυσμικές πια οι αλλαγές, ώστε παρατηρώ πως η απόσταση που έχω από τον κόσμο των παππούδων μου είναι πολύ μικρότερη εκείνης που με χωρίζει από τις νεότερες γενιές […]
 [...] Καταλαβαίνω πολύ καλά πώς λειτουργεί η εποχή, αλλά αποτελώ ανθρώπινο μοντέλο που έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία. Φταίει και το ότι έχω συνειδητά αποστασιοποιηθεί από όλη αυτήν τη μούρλια. Πλέον επιζητώ όλο και περισσότερο την ησυχία, την απομόνωση, μια προσωπική ασκητική [...]
 [...] Οι εμπειρίες που σε σημαδεύουν πραγματικά είναι αυτές που δε θυμάσαι, εκείνες δηλαδή που αποτυπώνονται μέσα σου στις τρυφερές ηλικίες. Όλες οι άλλες –αγάπες, έρωτες, χωρισμοί, απώλειες, λύπες, χαρές, ταξίδια κ.λπ. βιώματα– είναι διαχειρίσιμες. Το σημαντικότερο είναι να θεραπευτούμε από την τρέλα μας, διατηρώντας, ωστόσο, τα θετικά της [...]
 [...] Πάνω απ' όλα εκτιμώ την καλοσύνη, που θεωρώ πολύ σημαντική για τον επιπλέον λόγο ότι κανείς δε συζητά γι' αυτή, βρίσκεται εντελώς έξω από το δημόσιο λόγο. Είναι μια τελείως «καμένη» έννοια, ένα συναίσθημα που κανείς πια δεν αξιολογεί, λες και πέθανε μαζί με το χριστιανισμό που την ύμνησε. Ποτέ όμως δεν έπαψε να με εντυπωσιάζει [...]
 [...] Ποιο είναι το νόημα της ζωής; Η απάντηση θα ήταν «αυτό είναι κάτι που θα αναλογιστείς αφού πεθάνεις». Όσο είμαστε μέσα στη μέση του να είμαστε ζωντανοί, είναι δύσκολο να δούμε πραγματικά το νόημα πίσω από αυτή. Είμαστε όλοι απασχολημένοι, και μπλεκόμαστε σε ένα σωρό καταστάσεις. Οπότε ας το σκεφτούμε με την ησυχία μας αφού πεθάνουμε. Δε νομίζω ότι τότε θα είναι αργά να βγάλουμε ένα συμπέρασμα [...].
Κι ένα ποίημα του αγαπημένου  μου Φερνάντο Πεσόα για το τέλος: «Ζητώ συγγνώμη που δεν απαντώ/ Αλλά λάθος δικό μου δεν είναι/ Που δεν αντιστοιχώ/ Σ’ αυτόν που σε ’μένα αγαπάτε.
Ο καθένας μας είναι πολλοί/ Εγώ είμαι αυτός που νομίζω πως είμαι./ Άλλοι με βλέπουν αλλιώς/ Και πάλι λάθος κάνουν.
Μη με παίρνετε γι’ άλλον/ Κι αφήστε με ήσυχο./ Αν εγώ δεν θέλω να βρω τον εαυτό μου/ Γιατί οι άλλοι για μένα να ψάχνουν;».
Του Αντώνη Πετρόγιαννη

***

***  Αθλητικές  Ειδήσεις  :

***   Με αλλαγές και νεαρούς στη Μανωλάδα σήμερα η Καλαμάτα          
     
Όπως γράψαμε από τις αρχές κι όλας της εβδομάδας, το παιχνίδι με αντίπαλο τη Δόξα Νέας Μανωλάδας, που διεξάγεται σήμερα στις 3.00 μ.μ. στο γήπεδο της Ηλειακής κωμόπολης, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής, θα έχει έντονο άρωμα νεαρών ποδοσφαιριστών, καθώς ο Μιχάλης Καβαλιέρης θα δώσει χρόνο συμμετοχής περισσότερο από κάθε άλλη φορά στους μικρούς.
Μάλιστα ο 49χρονος τεχνικός απέκλεισε χθες από την αποστολή του σημερινού αγώνα και τον Πάππο, παίρνοντας στη θέση του τον Άγγελο Γκαρμοίρη, που έχει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει ακόμη και βασικός. Το σίγουρο είναι ότι θέση στο αρχικό σχήμα θα έχουν οι Κουντάνης, Χαρίτος, Βασιλόπουλος, Νικολόπουλος, ενώ διεκδικούν πολλές πιθανότητες και ο Γκαρμοίρης. Θα γίνει βεβαίως το «πάντρεμα» με τους έμπειρους ποδοσφαιριστές, με την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί σωστό και θα δώσει το θετικό αποτέλεσμα, έστω κι αν αυτό δεν είναι πλέον ο βασικός στόχος. Εκτός από τους νεαρούς που προαναφέραμε, στην αποστολή συμπεριελήφθησαν ακόμη οι Μούζος, Ρούσσης, Λαζάρου, Χριστοφιλέας, Μαρτίνος, Νιφορόοπουλος, Κεϊτά, Τσάτσος, Ηλιόπουλος, Τσιφλίδης, Δημητριάδης, Σαλαπάτας και ο Καλαντζής που ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες.

****

***
 
***    BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  ,
http://www.youtube.com/stamos01 ,   4109  video .- 4141.-    Σταματης Σκουλικας                    
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   2428    video.-  2479.-                 https://plus.google.com/+stamatios01/posts  ,.-   
σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal , =      2 422   video.-  2408.-                  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                        8949  βίντεο   .- 

*** ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  του  ΜΑΡΤΙΟΥ  2015 :

~Αθλητικό Σαββατο-κύριακο 28  και  29  Μαρτίου  2015  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2015/03/28-29-2015.html .-
~ Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Σάββατο  28  Μαρτίου  2015 :   ARFARA NEWS  : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2015/03/28-2015.html .-
~ Επιλογές Θεμάτων  ποικίλου ενδιαφέροντος Σάββατο 28/03/2015  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/03/28032015.html .-
~ Γαλατάσαράϊ- Παναθηναϊκος 84-86 27/03/2015 P1010779 , ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1 ,  Γαλατάσαραϊ- Παναθηναϊκός 84-86  27/03/2015   : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/03/84-86-27032015-p1010779.html .- 
~ ARFARA NEWS - ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1 Γαλατάσαράϊ- Παναθηναϊκος 84-86 27/03/2015 P1010779   :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/03/84-86-27032015-p1010779.html .-
~ ARFARA NEWS Κυριακή 29  Μαρτίου  2015  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2015/03/arfara-news-29-2015.html  .-
~ ARFARA NEWS Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015  : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2015/03/arfara-news-30-2015.html .-
~ Το αγιάζι της ενημέρωσης   Δευτέρα  30  Μαρτίου  2015 : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2015/03/30-2015.html .- 
~ ARFARA  NEWS  Ειδήσεις  ενημέρωση Τρίτη  31  Μαρτίου  2015  :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2015/03/arfara-news-31-2015.html .-
~ ARFARA NEWS Η Εφημερίδα  μας Τρίτη 31 Μαρτίου  2015  :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/03/arfara-news-31-2015.html ,
 
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2015  :
~ ARFARA  NEWS  Ειδήσεις  Ενημέρωση Τετάρτη  01  Απριλίου  2015   : http://snsarfara.blogspot.gr/2015/04/arfara-news-01-2015.html .-
ARFARA NEWS , Ειδήσεις Ενημέρωση , Πέμπτη  02  Απριλίου  2015 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2015/04/arfara-news-02-2015.html , .-
ARFARA NEWS Ειδήσεις Ενημέρωσες  Παρασκευή 03   Απριλίου  2015 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/04/arfara-news-03-2015.html .- ~ ARFARA  NEWS   Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης ,  Παρασκευή  03  Απριλίου  2015   :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2015/04/arfara-nwes-03-2015.html .-
ARFARA NEWS  Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης , Σάββατο  04  Απριλίου  2015:  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2015/04/arfara-news-04-2015.html .-

  ~Αθλητικό Σαββατοκύριακο  04  και  05  Απριλίου  2015 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2015/04/04-05-2015.html .-
~ ARFARA  NEWS  Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης , Κυριακή  05  Απριλίου  2015  : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2015/04/arfara-news-05-2015.html .-
~ Ειδήσεις  Ενημέρωση  Κυριακή  05  Απριλίου  2015  :
Σήμερα  Κυριακή των Βαϊων  !   : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2015/04/05-2015.html .-
~
 
   http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home  , 3917.-    https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 , 379. -   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    954/ 1000.. –   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook ,

Δεν υπάρχουν σχόλια: